היום יום

ה אלול
יום ראשון ה'תש"ג

שיעורים: חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: כט-לד. יג-טו.
תניא: יב. והי'... מדות לבדן.

מנהגינו בלבישת טלית גדול: מניחים הט"ג מקופל על כתף ימין ובודקים הציצית. בשעת הבדיקה אוםרים "ברכי נפשי גו'". אח"כ לוקחים הטלית מן הכתף, פושטים אותו, מנשקים שפת הטלית, מחזיר אותו מכנגד פניו לאחוריו ומתחיל ברכת "להתעטף בציצית". סיום הברכה סמוך לכריכת ב' כנפות ימין סביב צוארו לאחוריו בצד שמאל.
(עיין שארית יהודא או"ח ס"א, דברי נחמיה או"ח ס"ט).