היום יום

ה תמוז
יום חמישי ה'תש"ג

שיעורים: חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.
תהלים: כט-לד.
תניא: ומ"מ... -174- אתכסיאת וכו'.

רבינו הזקן שאל את אחד החסידים הגדולים המקורבים ביותר, בהיותו אצלו ביחידות, למצבו. ויתאונן החסיד כי ירד מנכסיו וכו'. ויענהו רבינו: זקוקים לך שתאיר סביבתך בתורה ועבודה שבלב; פרנסה ושאר צרכיך - זה מוטל על הקב"ה לתת לך. עשה את המוטל עליך, ויעשה השי"ת את המוטל עליו.