על כסאו לא ישב זר

דוד מלך ישראל חי וקיים

י''א תשרי ס''ה

(וז"ש במשיח חיים נתתי לו חיים נצחיים דא"ס דכתיב ביה ה’ ימלוך לעולם ועד והוא ענין דוד מלך ישראל חי וקיים אבל משיח בן יוסף אינו נצחי כו’)
(תורת חיים לאדמו"ר האמצעי פר’ ויחי, עמ’ ק"ו) 

כסא דוד ומלכותו הוא עד עולם, וגם אנו אומרים בקידוש הלבנה דוד מלך ישראל חי וקיים, והלא מבואר בכתובים ובמארז"ל שדוד לא חי כ"א שבעים שנה . . אך הענין הוא דמה שאומרים דוד מלך ישראל חי וקיים קאי על משיח בן דוד . . על משיח נא’ נתת לו בחי’ מתנה שאינה חוזרת ולכך יהי’ חיים נצחיים כו’, וזהו נתת לו אורך ימים כו’,
(מאמרי אדמוה"ז נביאים ישעי’ עמ’ ס-ס"א) 

שלא יכבה נרו לעולם ועד שאור הבעש"ט תמיד מאיר, חסידות תהי’ עד משיח בלתי ספק, שהרי דוד מלך ישראל חי וקיים, שזה הי’ הבעש"ט והמגיד והרבי, וכן לתמיד שהרי אנחנו מדוד [ולכן] זה יהי’ לתמיד עד משיח.
(תרגום מסה"ש תורת שלום עמ’ 176)