על כסאו לא ישב זר

משיח נגלה ונכסה

י''א תשרי ס''ה

. . . שיהי’ אצלכם ההקהל בלימוד התורה – לקבץ את כל חלקי התורה – פשט, רמז, דרוש, סוד, ולאחדם באחדות כאחד – עד לאחד ממש.

ועי"ז להביא ולהמשיך ("אראפברענגען") את האחדות הפשוטה שיהי’ ונגלה כבוד הוי’ וראו כל בשר יחדיו, ועי"ז לקרב ולגלות* את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בעגלה דידן למטה מעשרה טפחים. 

ועיין מכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע הידוע בענין "בן דוד בו" או "בן דוד בא".
(לקו"ש חלק ט’ עמ’ 381) 

אין להכריח דהרמב"ם ס"ל דש"ס דידן לא ס"ל דמשיח יתגלה ויסתר אח"כ . . . כי בן כוזיבא נסתתר משך זמן (במערות) במשך מלחמתו . . .
(לקו"ש חלק ט’ עמ’ 105 הערה 74) 

* במד"ר (פי"א, ב) נגלה ונכסה כו’. וברמב"ם הל’ מלכים ספי"א "בחזקת כו’ בודאי".