מבולבלת י''א אייר ע''ג 02:35

חי או לא?

אני מאוד מבולבלת מכל הספורים המשונים שמתרחשים פה. ברור שהרבי איתנו בכל מקום ודואג. לי אישית הוא עזר המון פעמים כשהייתי במבצעים. בסדר הוא משיח, הוא איתנו. אבל מי אנחנו שנבין בגוף של הרבי? כשהרבי היה איתנו לפני ג' תמוז לא הבנו לא בגוף שלא. אז עכשיו? למה שנבין? מי אנחנו שמותר לנו להחליט בגוף של הרבי? ועוד בפרט שזה גורם הרבה מחלוקות בחב"ד בתוכינו! הרבי זעק על אהבת ישראל! אנחנו יוצאים למבצעים עושים פעילויות, מסבירים לילדים על משיח ועל אהבת ישראל ואחדות. אבל מה איתנו?? בשביל מה צריך להתווכח? מה זה נוגע אלינו אם הוא חי בגוף גשמי או לא? אני רוצה תשובה חכמה שתספק אותי. אני ב"ה עושה מועדון צבאות ה' ולפי מה שידוע לי הרבה הורים נמנעים לשלוח בגלל שהסטיגמה שיצאה עלינו, זה איזה כת שמנסה לשכנע תילדים שלהם להאמין באדם שלא נמצא איתנו בפועל. צריך לנהוג בחוכמה גם אם אתה מאמין שהוא חי בגוף גשמי. קודם להכין את הקרקע ולא לצעוק ישר. חבל! אני חייבת תשובה כי אני מ א ו ד מבולבלת מכל הדעות והויכוחים! תודה. NOWשיח
  ב' תמוז ס''ז 09:53

ציטוט השיחה

אני רוצה לצטט את השיחה שעליה דיברת, ותראה במוחש כיצד הרבי שליט"א מלך המשיח שולל לגמרי את הענין של היפך החיים ואדרבה - שמכאן ואילך תהיה רק הוספה בענין החיים: לכל לראש, ברכה בנוגע לענין החיים -"והחי יתן אל לבו"- אריכות ימים ושנים טובות, וכאמור באופן של הוספה בכמות ובאיכות, עד להוספה שבאין ערוך לגמרי. . . בין פעולותיה האחרונות (של הנפטרת) בחיים חיותה בעלמא דין. שנודעו ונתפרסמו באופן גלוי לעיני כל, גם ל"עמי הארץ" - המענה שלה אודות אביה, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: "אבי, הרבי, הוא בעצמו, ביחד עם ספריו וכל עניניו, שייך לחסידים". במענה זה ביטאה הנפטרת, והכריזה באופן גלוי לכל, שנשיאותו של נשיא דורנו - ממלא מקומם של רבותינו נשיאינו, עד לכ"ק אדמו"ר הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, והבעש"ט, מייסד תורת החסידות הכללית - הוא עניין נצחי (שלא שייך בו הפסק, ח"ו) עד ביאת גואל צדק. ועיקר החידוש שבדבר (הידוע וברור בלאה"כ38) - שהמענה שלה נתקבל אצל "עמי הארץ", ועל יסוד זה פסקו (על דבר הספרים וכו') ש"כן יקום" במעשה בפועל, . . שהכרזה הנ"ל (של הנפטרת) ע"ד ההמשך והנצחיות דתורת החסידות ונשיאי' עד ביאת גואל צדק - נתקבלה ופעלה "בעיני כל השרים וכל העמים". ומזה מובן, שהענין ד"והחי יתן אל לבו" צ"ל גם (ובעיקר) בהנ"ל - חיזוק והוספה ביתר שאת וביתר עוז בהדגשת הנצחיות דהמשך תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד ונשיאי' לדורותיהם עד ביאת גואל צדק, באופן גלוי לעין כל, גם ל"עמי הארץ". ובהקדמה: גם הידיעה ע"ד המשכה ונצחיותה של תנועת ותורת החסידות צריך להיות באופן ברור לכל בנ"י - שכולם קשורים ומקבלים חיותם מ"ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחי' ראש ומוח", גם אלו שהם בבחינת "צפרנים", ואפילו "הפושעים ומורדים בתלמידי חכמים" שיניקתם "מבחינת אחוריים של נפש רוח ונשמת תלמידי חכמים", ועד שצ"ל באופן ברור גם ל"כל השרים וכל העמים אשר בכל מדינות המלך", מלכו של עולם - כשם שהגאולה האמיתית והשלימה (שנעשית ע"י הפצת החסידות) היא לא רק לכל בנ"י, אלא גם לכל באי העולם, "לעבדו כולם שכם אחד", כנ"ל. ולכן, יש לשלול נתינת מקום לשאלה וספק בדבר - אף שבאמת ה"ז מובן ופשוט ללא שאלה וספק47 - מכיון שצ"ל באופן ברור לכל, גם ל"עמי הארץ" (שאצלם יכולה להתעורר שאלה וספק כו'), ע"י הדברים דלקמן. . . ומזה מובן גם בנדו"ד (שלכן סיפר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפור זה) - שגם אם יש מישהו שמעורר שאלה וספק שתוכנה "באו ונחשב חשבונו של עולם" (אף שלאמיתתו של דבר אין מקום כלל לשאלה וספק. כנ"ל), צריכים לדעת שבנוגע לפועל, הרי אדרבה - לאחרי שאלה כזו בודאי יתוסף עוד יותר באריכות ימים ושנים טובות, בהמשך לנשיאותו של נשיא דורנו, ובהמשך הפעולה דהפצת המעיינות חוצה, עד ביאת גואל צדק. . . והעיקר - שמשיח צדקנו בא תיכף ומיד ממש (כאמור, שכבר נשלמה גם העבודה ד"צחצוח הכפתורים", ולא נותר אלא הגילוי בעיני בשר), ואז נעשה לא רק אריכות ימים ושנים טובות, אלא חיים נצחיים כפשוטם ממש. . . וכאמור שע"י החשבון הנ"ל - "חשבונו של עולם" ע"פ תורה - יתוסף עוד יותר בענין ("והחי יתן אל לבו"), שכן, ע"פ מש"נ בקהלת "אין גו' חשבון גו'", מובן, שענין החיים קשור עם חשבון דוקא, חשבון דקדושה. . . וכל השאלות והספקות כו' - בטלים לגמרי, כאמור, על יסוד פס"ד תורתנו הקדושה, . . ולסיכום - באותיות פשוטות: דבר ברור - ע"פ פסק התורה - אשר מכאן ולהבא הולך וניתוסף בענין החיים ("והחי יתן אל לבו") ביתר שאת וביתר עוז, לאורך ימים ושנים טובות. . . [לאחרי חלוקת השטרות לצדקה - ניגשו הרבנים חברי הבד"ץ שליט"א ובירכו את כ"ק אדמו"ר שליט"א באריכות ימים ושנים טובות. ושיהי' "ואתה תצוה את בני ישראל". והוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א: ובאופן ד"נר למאור", ללא הענין ד"כתית", בטוב הנראה והנגלה]. הערה 38: כדברי רבינו הזקן שאמר לו רבו המגיד את אשר הגיד לו מורו הבעש"ט, "אשר יעורר רחמי שמים עליו בעזרת מורו הבעל ח"י אשר יצליח בהעבודה אשר עליו לדורותיו . . עד כי יבוא משיח צדקנו . . ויוליכנו קוממיות לארצנו כו'" (סה"מ תש"ח עמ' 176). וראה סה"ש תורת שלום עמ' 176: דוד מלך ישראל חי וקיים, וואס דאס איז געווען דער בעש"ט און דער מגיד און דער רבי. און אזוי שטענדיק וואס מיר זיינען דאך פון דוד'ן, וועט דאס שטענדיק זיין ביז משיח'ן. הערה 47: לא מבעי שלילת "ספק" שמצד הלעו"ז - "ספק בגימטריא עמלק" (כש"ט הוספות סצ"ג. ובכ"מ), אלא אפילו שלילת "ספק" שמצד הקדושה שהרי גם בתורה יש עניני ספיקות כו'. (התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 398, ואילך)
 ברוך א' תמוז ס''ז 14:34

הרבי אמר

הרבי בפירוש אמר לא פעם אחת שיכולה להיות הסתלקות. דיברתי עם מישהו שהיה נוכח כשהרבי אמר את זה. הוא סיפר שכששמעו את זה כולם היו בהלם מוחלט, אבל זה מה שהרבי אמר.
 מאיר גולדנברג א' תמוז ס''ז 02:54

ההלכה פוסקת כי הרבי חי וקיים!

מאחר והרבי אמר בנבואה (הרבי העיד על עצמו שהוא נבוא, וכן נבואה טובה חייבת להתקיים במילואה) כי אנו הדור השביעי הוא דור אחרון לגלות והראשון לגאולה, ונשיא הדור הוא משיח שבדור, ועפ"י ההלכה משיח חייב להיות אדם חי וקיים נשמה בגוף. לכן עפ"י ההלכה הרבי חי וקיים, נשמה בגוף.
  כ''ז סיון ס''ז 14:14

answer

I don't remember where the Sicha is, I will check and tell you. But I would like to add that if you read what the Mitteler Rebbe writes, it is simple to understand why there is no stira (I'm assuming you never actually read it...) The Rebbe Melech Hamoshiach Shlita told us that he will live forever. As long as he doesn't explain that there could be Histalkus and it's not in stira to what he prophesized before, the reality is that he is alive (according to Torah!) even if we see otherwise. Only if the Rebbe says otherwise, then "Hapeh She'osar Hu Hapeh Shehitir". If the Rebbe wanted to explain that there could be Histalkus, he would have done it before Gimel Tamuz. What we saw was not real. I don't know what you mean by "most people", but as far as I know, for most people (Chasidim) you don't have to tell them that what the Rebbe says is real, the Rebbe said so, what more do you need?...
 McCall's כ''ה סיון ס''ז 21:58

4#

In our generation however, the Rebbe Melech" Hamoshiach Shlita did not say..." obviously, we didn' hear him say anything since gimel tamuz and that's b/c gimel tamuz did happen. "...that what we saw on Gimel Tamuz was real and is not in stira to his prophecy. " well for most people you don't have to tell them that what they saw was real b/c they saw it, what more do you need?
 McCall's כ''ה סיון ס''ז 21:51

4#

to #4: 1) bote rabbaim said it 2)where did the rebbe say it's not a stira and why not?
  כ''ב סיון ס''ז 09:58

the difference

The Mitteler Rebbe (not the Rebbe Rayatz) said that there will be no more Gzeiros and Shmados, and although the Holocaust did occur, the Rebbe Melech Hamoshiach Shlita explained that this is not a stira to the Mitteler Rebbe's prophecy. In our generation however, the Rebbe Melech Hamoshiach Shlita did not say that what we saw on Gimel Tamuz was real and is not in stira to his prophecy. Therefore, abiding by the Rebbe's own words, we know that he is truly alive!
 m כ''א סיון ס''ז 13:55

to #1

to #1 the rebbe rayatz said that there cant be a holocust on the jews anymore yeh there was one, now the rebbe never said that just b/c the rebbe rayatz said it cant happen, doesn't mean it didn't happen, only we have a problem and when moshiach comes we'll figure it out, which means what you see you cant deny, but if there is a problem we have to find a answer or wait for moshiach to come, but dont say it didn't happen.
 מישהו י''ח סיון ס''ז 13:43

הפניה!!

אפשר לקרוא את תגובת פרץ בהודעה הנקראת -יחי אדוננו!!
  י''ח סיון ס''ז 09:21

אנו לא מחליטים

ברור שאנו לא יכולים לקבוע ולהחליט בענינים של הרבי שליט"א מלך המשיח, אך אם זאת, ברור שהוא בעצמו כן מחליט בזה, והוא אמר לנו בשיחותיו הקדושות שלא יכולה להיות מציאות שנשיא הדור (ובפרט בדורנו - דור הגאולה) אינו חי נשמה בגוף גשמי, ושעלינו לפרסם זאת כי העולם כבר מוכן לקבל א"ז. ובנוגע לשאלה למאי נפקא מינא, תעייני במה שכבר נכתב בארוכה בנושא זה בקובץ "חי וקיים - התשובות לכל השאלות" בקישור זה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!