לפקוח את העיניים

מענות ק' מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למלקטים

ה' אדר ס''ו

נתקבלו באמצעות אגרות הקודש (כרך י"ד ע' רמו-רמז):

בפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הועלו מספר אפשרויות עבור שם הקובץ, כשהאפשרות השנייה מביניהם הייתה "לפקוח את העיניים". על כך הואיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לענות:

"ומובן שהסברא השני' קודמת ומכמה טעמים".

על מה שנכתב כי קיימים במערכת כחמשה עשר סיפורים, הואיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לענות:

"ומ"ש אודות הספר . . ומה שבא בכתב הוא חלק קטן ביותר ממה שיש לכתוב בסגנון דא". (ועפ"ז נוספו כמה וכמה סיפורים לאחרי-זה).

על מה שנכתב כי הקובץ ככל הנראה יראה אור לקראת יו"ד שבט, הואיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לענות:

"מאשר הנני קבלת מכתבו . . בו כותב אשר קבע זמן . . לחמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילנות". (כנראה ע"מ לאפשר זמן ללקט סיפורים נוספים כנ"ל).