פ"נ כללי

נוסח הפ"נ כללי ליו"ד-י"א שבט

ו' שבט ס''ו
ב"ה ערב יו"ד-י"א שבט ה'תשס"ו חמישים ושש שנים לנשיאות כ"ק אד"ש מלך המשיח
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט, יום קבלת הנשיאות ע"י כבוד קדושתו שליט"א -
הננו מקבלים על עצמנו מחדש "בשמחה גדולה ובבטיול עצום" את מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א, לציית להוראותיו ("שופטיך") ולשמוע לעצותיו ("יועציך"), ומאמינים ובטוחים אנו בקיום כל נבואותיו כפשוטן לעיני בשר, "עד הנבואה העיקרית, הנבואה (לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא, שזהו בוודאות) ש'לאלתר לגאולה' ותיכף ומיד ממש 'הנה זה משיח בא'".
כרצונו הקדוש, הננו מקשרים זאת גם עם החלטה פרטית, בלי נדר, להוסיף בתורה ומצוות, כל אחד לפי אפשרויותיו. וכפי שהורנו - דווקא מתוך שמחה וטוב לבב.
הננו מברכים את כבוד קדושתו, ומברכים את ברכתו הקדושה לנו ולמשפחותינו שיחיו, בכל המצטרך לנו, לכלל ישראל ולכל אחד ואחת מישראל, בבני חיי ומזוני רויחי ובכולהו רויחי ובכל הפרטים בגשמיות וברוחניות. ובמיוחד לבני ישראל הנמצאים באה"ק ת"ו, שלא תהי' שום פגיעה ח"ו בשום אופן בשום יהודי ובכל השייך ליהודים, ויעמדו בכל התוקף - יחד עם שלמות התורה ושלמות העם - על שלמות אה"ק ובטחון העם היושבים בה; ותופר עצת אויבנו ולא ימסרו ח"ו אף שעל מארץ הקודש לידי זרים ויתבטלו מלכתחילה כל הדיבורים על כך ח"ו. ותרבה האהבה והאחדות בתוכנו ובין כל חלקי העם, ועם ישראל ישכון לבטח. והעיקר - שתיכף ומיד ממש נראה כבר בעיני בשר את הגאולה האמיתית והשלימה.
דווקא משום שהננו מאמינם ובטוחים בוודאות גמורה בדברי נבואתוהברורים כי כבר מזמן "הגיע זמן גאולתכם" ו"הנה זה משיח בא", והרי הובטחנו כי "לא עיכבן אפילו כהרף עין" - הננו מבקשים ומתחננים ודורשים ותובעים שוב ושוב מעומק ליבנו ונפשנו: עד מתי, עד מתי, עד מתי?! "רצוננו לראות את מלכנו" בעיני בשר עכשיו ממש עומד וגואל את כולנו, ובונה בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.
כולנו יחד, מתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית, מכריזים וקוראים ברוב שירה וזמרה:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
לחתימה על הפ"נ כללי (תוך ציון בכותרת: 'עבור פ"נ כללי') לחץ כאן.