ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

"ולחזק בדקה"

א' טבת ס''ה

נקודה נוספת יש בלשון "ולחזק בדקה", מלשון "בדק הבית" שתפקידו הי'ה לבדוק מה דרוש תיקון בבית המקדש, ולתקנו. וגם בזה רואים אנו לאורך השנים את פעולתו של מלך המשיח בדורנו, שדאג כל העת לחזק בדקה של התורה, ולתקן את הדרוש תיקון וחיזוק בעם ישראל, וגם בזה באה לידי ביטוי השפעתו על כל עם ישראל, גם השומרי תורה ומצות.

ולדוגמא: הרבי שליט"א מלך המשיח עורר להשתדל לדבר תמיד בלשון חיובית, ובמקום "רע" לומר "היפך הטוב" וכיו"ב, לא להתבטא על יהודי בלשון "רחוק" או "חילוני" רח"ל, וח"ו לא לומר "להבדיל" בין יהודים איזה שיהיו. על דרך זה העיר על צורת הלוחות שהיו מרובעות ולא עגולות, וכן על צורת קני מנורת המקדש שהיו אלכסוניות וישרות ולא עגולות – ודרש ועורר לתקן זאת בכל מקום. כן עורר גם על כך שילדות קטנות ידליקו נרות שבת בברכה, ועל החובה בבדיקת תפילין ומזוזות, שבזכות זה ישנם מכונים לבדיקת סת"ם בכל מקום בעולם! ועוד נקודות רבות שבהם חיזק את בדק התורה.

כך גם רואה המלך המשיח מהו העניין הנדרש בעת זו לעם ישראל ומעורר על כך, ולדוגמא שיצא עם מבצע "אות בספר התורה" לילדי ישראל ולכל עם ישראל בבארו שזוהי דרך להינצל מכל רע, בחירת שתים עשרה הפסוקים המיוחדים לילדי ישראל, על ידם זכו רוב ילדי ישראל שפסוקי תורה שגורים על פיהם וחקוקים בלבם. כן גם תיקן את התקנה הנפלאה של לימוד הרמב"ם, שמאחד את כל עם ישראל בלימוד כל התורה כולה.

הרבי שליט"א עורר מנהגים עתיקים שהיו נהוגים בעם ישראל והחזירם לקדמותם, כגון אכילת חרובים בט"ו בשבט, אמירת "דברי כיבושין" בתענית, לימוד הלכות בית הבחירה בשלשת השבועות, סיומי מסכתות בתשעת הימים ועוד, כל זה מהווה חלק מה"לחזק בדקה" של מלך המשיח.

כתוב בספרים , שהמשיח האמיתי יהי'ה אותו הצדיק שתהי'ה לו אהבת ישראל כל כך, עד שיוכל להמליץ טוב על כל ישראל אפילו על פחות שבפחותים, לפי שהוא הכלול מכל נשמות ישראל כנ"ל . גם בזה רואים אנו איך הרבי שליט"א מלך המשיח יוצא מגדרו ללמד זכות על עם ישראל ולסנגר עליהם. הרבי שליט"א מדגיש כי כל אחד ואחת מישראל הוא חלק אלוקה ממעל ממש, "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא" , כל יהודי הוא מלא מצוות כרימון, וע"פ הלכה רצונו האמיתי של כל יהודי הוא לקיים את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. הרבי שליט"א ביאר כי כל בני ישראל בדורנו שלעת עתה אינם מקיימים עדיין מצוות בשלמות – הם בבחינת "תינוקות שנשבו" , והקב"ה אוהב כאו"א מבני ישראל ורוצה בטובתו.