ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

"הוגה בתורה"

א' טבת ס''ה

זוהי מעלתו הראשונה של מלך המשיח, שכן הכוח שיש למלך המשיח לגאול את ישראל נובע מהתורה. על פי דברי חז"ל דרגת ה"הוגה בתורה" הנדרשת ממלך המשיח היא שמחדש חידושי תורה, לאחרי ש"גרסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו", זוהי שלמות אמיתית בתורה של בקיאות ועמקות כאחד!

אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח העיד עליו ש"בעת שנעשה בר מצווה, הי'ה כבר גאון עולם"! הגאון ר' יעקב לנדא העיד שבגיל 17 הי'ה בקי בש"ס עם הראשונים בלשונם ! עוד בבחרותו הי'ה מתכתב עם גדולי הדור ועם אביו הגאון המקובל בהלכה ובקבלה. הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין שוחח שעה קלה עם הרבי שליט"א כשהי'ה חתן, ואמר לחותנו: "לקחתם חתן גאון עולם"! חותנו הרבי הקודם העיד עליו כי הוא בקי בעל פה בכל חלקי התורה, נגלה, קבלה וחסידות! ידוע הסיפור שהרבי שליט"א מסר שיעורים מידי יום בגמרא מתוך מסכת אחרת, והי'ה מקריא את לשון הגמרא, הרש"י והתוספות, ומבאר ביאורים עמוקים. כל זה רק מקצת מהידוע על הרבי שליט"א מלך המשיח עוד טרם עלותו על כס הנשיאות!

מאז עמדו על דעתו לאורך כל השנים, מקדיש הרבי שליט"א מלך המשיח את רוב שעותיו ללימוד התורה. גם בכל שנות נשיאותו, עם כל הדאגות הרבות הרובצות על כתפיו, מקדיש הרבי שליט"א את רוב עתותיו ללימוד התורה, כשהוא לא מוותר על לפחות 18 שעות ביממה ללימוד התורה!

גדולתו של הרבי שליט"א בתורה אינה מצטמצמת לפרט זה או אחר. ישנו רב המתמחה בעיקר בהלכה למעשה, ישנו המצטיין בסוגיות התלמוד, ישנו הבקי ברמז או דרוש וישנו המעמיק בסוד, ישנו אחד שגדולתו בחריפות וישנו שגדולתו בבקיאות, אך הרבי שליט"א מלך המשיח – הכל יש בו! בקי עצום בכל חלקי התורה ממש יחד עם עמקות ובהירות בלתי רגילה בתלמודים ומפרשיהם ראשונים ואחרונים, בכל ה"ששה סדרים", הלכה וקבלה, תנ"ך ודברי ימי ישראל, קשה למצוא תופעה המתקרבת בעוצמתה לממדי הגדלות שכזו.

ונוסף לזה עדים רבבות לתופעה שאין לה אח ורע, שהרבי שליט"א מלך המשיח יושב ומתוועד בכל שבת ושבת בבית מדרשו 770 ודורש במשך שעות ארוכות לפני קהל קדוש של אלפי בני תורה רבנים וראשי ישיבות, כאשר לשון חז"ל שגורה בפיו, הרמב"ם והשולחן ערוך על נושאי כליהם, תורת הקבלה והחסידות פרושים לפניו כשמלה, והוא נותן בהם מדברותיו חידושים אדירים ונפלאים אשר תוך שבוע נדפסים בכתב בתוספת מראי מקומות רבים ומופצים בעולם כולו.

ביבול האדיר של ספריו, כמות שבכל ההיסטורי'ה אין גדול בישראל שהתקרב ולו במעט למספרים כאלו (עד כה – קרוב ל-250 ספרים), ניתן למצוא איכות רבגונית של לימוד, הקף עצום של ביאורים עמוקים בסוגיות התלמוד, אלפי הוראות למעשה במנהגי ישראל, הדרכות נפלאות בעבודת ה' בכל התחומים והסברים נפלאים בקבלה ובחסידות. הרבי שליט"א אף מאחד את כל פרד"ס התורה, כאשר בדברי הלכה מראה את השתקפות העניין בקבלה, ולדברי הקבלה מראה את מקורם בתורת הנגלה, ומחבר תכלית הפשט עם תכלית העמקות. כל זה בא מעל מאות מראי מקומות וציונים לכל חלקי התורה בבקיאות מדהימה, לצד הערות עמוקות ומאירות על כל פרט. הרבי שליט"א אף חידש דרך מיוחדת בלימוד הרש"י על התורה, כשעל פי תורתו נלקטו בספר כללים בלימוד הרש"י, וכן כללים בלימוד הרמב"ם, שבהשפעתו היפך ללימוד קבע לכלל ישראל.

הרבי שליט"א מלך המשיח אינו מתעסק רק בחידושי התורה שלו, אלא טרח והוציא לאור מאות כרכים מכתב ידם של נשיאי חב"ד הקודמים וספרים רבים אחרים, הוסיף ציונים והערות על כל תורת חותנו ועל ספרים רבים אחרים, וערך ספרי מפתחות על ספרים רבים. בהשפעתו העצומה נדפסו אלפי קבצים תורניים בישיבות ובכוללים שיסד בכל רחבי תבל, ומשם לכל החוגים ביהדות התורנית. הרבי שליט"א משפיע על כל אחד שיש ביכולתו להוציא לאור חידושי תורה שלו או של רבותיו ואבותיו – שלא ימנע ויוציאם לאור. הרבי שליט"א עודד מאות רבנים לכך בכל חלקי התורה, בנגלה ובקבלה, כשהם חשים כי זהו חיותו ממש.