ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

"יעמוד מלך מבית דוד"

א' טבת ס''ה

בדברי הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד", כשמדובר עוד בזמן הגלות, אין הפירוש "מלך" כפשוטו על פי הלכה עם דיני המלכות , אלא הכוונה היא למנהיגות עם ישראל, בחז"ל מייחסים את התואר מלך גם למנהיגי העם בזמן הגלות, "ראשי גלויות שבבבל במקום מלך הם עומדים" , בפרט אם הם מזרע בית דוד, שאז מנהיגותם היא זכר והתגלות מלכות בית דוד, מעין "מלך". לא בכל הדורות נמצאת מלכות זו בגלוי, וזהו התנאי הראשון ל"בחזקת משיח".

מנהיגותו של נשיא הדור מותאמת על ידי הקב"ה בהתאם לצורכי הדור. בדור יתום זה, מיד לאחרי השואה הנוראה והאיומה שמאורעותי'ה איימו לאבד לגמרי את רוח העם, החלה נשיאותו ומנהיגותו של מורה נבוכי דורנו הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר עמד בהנהגה מלכותית ללא כל התפעלות מכל המניעות והעיכובים, ועודד וחזק את עם ישראל בכל תפוצותיהם והפיח רוח חיים של תורה ומצוות, תוך שמירה איתנה על ייחודיותו של עם ישראל כעם הקדוש והנבחר, והרמת קרנו לעיני העמים והחזרת הרגש היהודי אל מקורו בקיום התורה והמצוות.

הרבי שליט"א מלך המשיח לאורך כל שנות נשיאותו כותב מכתבים כלליים אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, מכתבים כלליים לנשי ובנות ישראל, וכן אל כל ילדי ישראל. כך גם מכתבים אל האדמו"רים. אל כל סוג מעם ישראל מתייחס הרבי שליט"א כנשיא הדור, מורה הוראות ונותן עצות בנוגע לעבודת ה'. איגרותיו ותורתו המלאים עצות והרכות בכל תחומי החיים על פי התורה, הופצו במיליוני עותקים בכל העיתונים בכמה שפות עם כיסוי בכל כלי התקשורת, ופועלים רושם עצום בקרב כל ישראל.

הרבי שליט"א מתערב בשיחותיו בכל עניין הקשור בעם ישראל, מהנהגת העם בארץ ישראל ועד לדאגת המודעות לשאלת מיהו יהודי, מדאגה רוחנית לאפשר לכל יהודי לקיים את התורה והמצוות בשלמות ועד לדאגה לגשמיות של כל יהודי ויהודי כאב לבנו ממש. הרבי שליט"א דואג אפילו לאומות העולם שילדיהם יקבלו חינוך החדור באמונה בבורא העולם ומנהיגו, ושיקיימו את שבע מצוות בני נח. הרבי שליט"א מביע את דעתו דעת תורה איתנה ללא חת בכל נושא העומד על הפרק, ומדריך את בני ישראל לראות בכל פרט בעולם כיצד הוא "בשביל התורה ובשביל ישראל".

בשליחות הרבי שליט"א מלך המשיח פועלים אלפי שלוחים בכל מקום בעולם בו נמצאים יהודים, ומפעילים שם את הכתובת לכל עניין יהודי, אפילו חסידים ברוסי'ה שמעולם לא ראו את הרבי שליט"א מסרו את נפשם במשך 40 שנה לשמירת הגחלת בשליחותו ובכוחו כנשיא הדור. מאות ואלפי עמך בית ישראל משחרים לפתחו במשך עשרות שנים, בפרט כשהחל בחלוקת הדולרים לברכה בכל יום ראשון, כשכל עמך בית ישראל על כל גווניו עוברים לפניו כבני מרון, ביניהם מכל גדולי ישראל ומנהיגיהם בכל הרמות, כולם מעידים כי רואים בו מלך ממש, וכי הוא ללא ספק גדול ומנהיג הדור, משה רבנו שבדור, ומקבלים את דבריו כ"דבר מלכות" ממש.

כל רבותינו נשיאינו העידו על עצמם כי הם מבית דוד, המיוחסים למהר"ל מפראג שהוא מיוחס לדוד המלך. הרבי שליט"א מלך המשיח הוא צאצא של הרבי ה"צמח צדק", ונקרא על שמו. הרבי שליט"א מלך המשיח מעיד כי אביו רבי לוי יצחק מיוחס לבית דוד, כאשר בכך הוא מבאר כיצד מתקיים בו הסימן של משיח "מלך מבית דוד". זהו א"כ גילוי אדיר של מלכות בית דוד בדורנו, כהכנה לחזרת מלכות בית דוד בגאולה האמיתית והשלימה, על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח.