ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

א' טבת ס''ה

לפסק דין שפוסקים רבנים מוסמכים על פי תורה – יש כוח מיוחד, כוח התורה, ופסק הדין פועל בעולם את תוכנו באופן מיידי. הרבי שליט"א מלך המשיח עורר פעמים רבות על כך שרבנים צריכים לפסוק שהגאולה תבוא תיכף ומיד, והפסק יפעל את פעולתו.

בעקבות השיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח מכ"ח ניסן תנש"א בה זעק "עשו כל אשר ביכולתכם", שיחה שזעזעה את כל החסידים ועוררה אותם לפעולה מיידית, התארגנו מיד לאחרי חודש ניסן קבוצת חסידים להחתים רבנים על כך שעל פי הלכה הרבי שליט"א הוא המלך המשיח, והוא מוכרח לגאול את עם ישראל מיד!

בתחילת חודש אייר קיבל הרבי שליט"א את פסק הדין, והודה עליו: "יישר כוח, יישר כוח"! המענה עודד את החסידים שהתעוררו בהוראת הרבנים ובעידוד הרבי שליט"א לקרוא את פסק הדין על אוהלי רבותינו נשיאינו ברוסי'ה, וכן להתחיל לפרסם את זהותו של מלך המשיח ולהחתים את עם ישראל על קבלת מלכותו, הרבי שליט"א עודד את הפעולות.
 
בחג השבועות, כאשר מידי שנה מתאספים כל רבני חב"ד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, אורגן פסק הדין מחדש, בו נפסק כי על פי הלכה חל על הרבי שליט"א הגדר ההלכתי של "בחזקת משיח", לאחר שקיים את כל הסימנים שמונה הרמב"ם, על פסק הדין חתמו אז עשרות רבנים!

כשנה לאחר מכן, בש"פ משפטים תשנ"ב, דיבר המלך המשיח על כך שמנהיגי המדינות בעולם החליטו על צמצום וביטול כלי נשק ותחת זה להשתמש בכסף לצורכי המדינות. הרבי שליט"א מלך המשיח ביאר שזה שההחלטה התקבלה בעירו ניו יורק הוא כיון שזוהי התחלת פעולתו כמלך המשיח על העמים, וזה סימן על התחלת קיומו של היעוד "וכתתו חרבותם לאיתים" , הרבי שליט"א רומז במפורש כי מלך המשיח בדורנו – מנחם שמו, וביאר כי פעולתו באה כתוצאה מפסק הדין של רבנים שע"פ הלכה הוא "בחזקת משיח", שהפסק פעל את פעולתו וחדר בגדרי העולם.

בשיחה זו, שבאה בהמשך לרצף השיחות של השנה האחרונה, ישנו מסר רב משמעות בנוגע לתהליך הגאולה: לא מדובר רק על כך שדורנו הוא דור הגאולה ועל כך שהגאולה קרובה, אף לא רק על זיהוי המשיח והתגלותו בלבד, אלא על מלך המשיח ששליחותו כבר התחילה להתקיים, והוא כבר התחיל לפעול בעולם.

בי"א ניסן תשנ"ב נפסק עוד פעם על הרבי שליט"א כי הוא בחזקת משיח, ועל פסק זה חתמו עשרות רבנים, פסק הדין הוקרא בפני הרבי שליט"א מלך המשיח וניתן בידיו הקדושות באותו יום, ועד שנת תשנ"ג היו חתומים על פסק דין זה מאות רבות של רבנים, מכל החוגים בעם ישראל, ומכל קצווי תבל.

הרבי שליט"א עצמו הודיע גם הוא, כי עכשיו ישנו כבר המלך מבית דוד שהוא "בחזקת משיח", לאחרי שקיים את כל הסימנים שמונה הרמב"ם. נפנה אם כן לעבור על אישיותו המופלאה של הוד כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, ונראה כיצד אכן התקיימו בו כל הסימנים של "בחזקת משיח" בדור הגאולה. כך כותב הרמב"ם בהלכות מלך המשיח: "ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, הרי זה בחזקת שהוא משיח".