פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - חג הגאולה י"ט כסלו

י''ט כסלו ס''ה

יט כסלו - ר"ה לחסידות. יום הסתלקות המגיד ממעזריטש ויום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן. 

נושא היום: "פדה בשלום נפשי"

ביום השלישי י"ט בכסלו ה’תקל"ג נסתלק אדמו"ר רבי דובער - המגיד ממעזריטש בעיר אניפולי, טרם ההטבלה אמר אדמו"ר הזקן שנכח במקום: רז"ל אומרים: "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" ולכן יניחו את הרב המגיד לטבול בעצמו. וכך הי’, הניחוהו לטבול בעצמו וטבל ג’ פעמים. מקום כבודו נמצא אף הוא בעיר זו.

לאחר למעלה משבעה שבועות (נ"ג יום כמנין נ"ג פרקי התניא) - בהם ישב אדמו"ר הזקן במבצר הפטרופבלי, ביום השלישי י"ט כסלו ה’תקנ"ט יצא לאור משפט רבינו הזקן כי הוא חף מכל פשע, ויגזרו להוציאו לחפשי.יום זה נהפך לחג החגים החסידי - ראש השנה לחסידות חב"ד - יום משתה, שמחה והתוועדויות חסידיות פעילות בהם מקבלים החלטות טובות בעבודת ה’, מחלקים את מסכתות הש"ס, והוספה מיוחדת בלימוד והפצת תורת החסידות.

כ"ק אדמו"ר הזקן:
ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ד’ לנו יום יט’ כסלו, יום ג’ שהוכפל בו כי טוב, יום הילולא רבא של רבינו הקדוש נ"ע, וכשקריתי בס’ תהלים בפסוק "פדה בשלום נפשי", קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מה’ שלום. (היום יום, י"ט כסלו)

המגיד ממעזריטש:
לתלמידו אדמו"ר הזקן: אתה תלמידי הנך נצרך להאש תמיד, לפי שעליך הוטל לכבות לא גדול, ואתה תכבה את הלא - וה’ יתברך יהפוך את הלא להן. (אגרות קודש אדהריי"צ ח"ד, עמ’ סו)

הבעל-שם-טוב:
ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה. (כתר שם טוב אות א)

כ"ק אדמו"ר האמצעי:
"פדה בשלום נפשי מקרב לי" פירוש: שלא יהי’ קרב ומלחמה, שהרי המלחמה עושה קירוב לפי שעה - כמשל המתאבקים יחד כו’. וזהו "מקרב לי" לשון קירוב ולשון מלחמה ולכך נקרא מלחמה קרבא כו’, - אלא הפדי’ היא בדרך שלום, שהוא בחינת "מאדך" - שהוא בחינת מסירות נפש בעצם, שנפש הבהמית גם כן תתבטל בעצם כנ"ל. (שערי תשובה, שער התפילה נו ע"ב)

כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:
זקני רבינו הזקן הוא משה רבינו בתורת החסידות שלנו, כלומר חב"ד, ובמשה רבינו אמרו רז"ל, התורה ניתנה למשה רבינו ע"ה אלא שנהג בה טוב עין. את אש התמיד האלקי הנוגע לתורת חסידות חב"ד, נתן הרב המגיד ממעזריטש נ"ע להוד כ"ק זקני רבינו הגדול, וכ"ק זקני נהג בה טוב עין ויתנה לכל העוסקים בתורת החסידות. ברור לי שכל הלומד עם חברו ומעורר בו את אש התמיד האלקי, שכרו אתו שזכותו זו לא תכבה לעד ולנצח נצחים. (תורת שלום ע’ 497, אגרות קודש אדהריי"צ, ח"ד ע’ עא)

כ"ק אדמו"ר המהר"ש:
"פדה בשלום נפשי" - פירוש: היות ש"גלו לאדום שכינה עמהם", לכן גם ישועתן של ישראל היא ישועתו של הקדוש ברוך הוא. על ידי שלושה דברים אלה (תורה, גמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור) - נעשה פדי’ בנפש האדם, וממילא פדי’ גם בשכינה. (פדה בשלום, ה’תרל"ב)

כ"ק אדמו"ר הרש"ב:
יט כסלו . . החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו, היום הזה הוא ראש השנה לדא"ח [=לחסידות] אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע, והיא היא תורת הבעל שם טוב ז"ל. "זה היום תחילת מעשיך" - שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ, להמשיך גילוי אור פנימיות תורתינו הקדושה, אשר נמשך ביום הזה בבחינת המשכה כללית על כללות השנה, ועלינו להעיר לבבנו ביום הזה בבחינת חפץ ורצון פנימי ועצמי באמיתת נקודת לבבנו, שיאיר נפשנו באור פנימיות תורתו יתברך. "ממעמקים קראתיך ה"’ - להמשיך בחינת עומק ופנימיות תורת ה’ ומצות ה’ מבחינת פנימיות ועצמות אור אין סוף ברוך הוא שיאיר בפנימיות נפשנו, אשר כל עצמותינו (רצונו לומר, כל מציאותינו, העצם וההתפשטות כו’ ) יהיו אליו יתברך לבד, לגרש מאתנו כל מידה רעה ומגונה מהמדות הטבעיות, כי אם כל עשיותינו וענינינו (הן בעבודה היינו תפילה ותורה ומצוות, והן בעניני עולם המוכרחים לקיום הגוף) יהיו בכוונה אמיתית לשם שמים אשר חפץ ה’ כו’, וה’ יתברך אב הרחמים ירחם עלינו וינחנו בדרך הטובה והישרה ישר יחזו פנימו... (הקדמה ל’היום יום’, ערב י"ט כסלו)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ:
הרבי היכן שהיה, הי’ כפי שהוא. וישיבת הרבי במאסר מכילה תורות שלמות, דבר שיכול וצריך לתת הוראה וחיזוק בלימוד תורת החסידות, דרך בעבודה שבלב של תפילה וחיות בדרכי החסידות.(לקוטי דיבורים א, ליקוט ד’ אות ב’)

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
אורו של רבינו הזקן - שני-אור - הרי מיום גאולתו י"ט בכסלו התחיל להתפשט בלי הפרעות ועיכובים, ובאופן אשר יגיע גם לאנשים פשוטים, אשר זוהי כללות הנקודה דתורת החסידות להמשיך ולקשר עומק רום עד עומק תחת. ועל דרך הצחות, הנה כח החשמל הוא מהכחות הנסתרים שבטבע, כי כח זה עצמו אינו בגדר השגה באחד מחמשת החושים, ורק על ידי פעולותיו ומסובביו נודעה מציאותו, ואור כח נסתר זה דוחה האפילה ומגי’ חשכת הלילה. והוא בגשמיות כעין ענין הנ"ל ברוחניות, שהנסתר שבתורה - רזי דרזין מתגלה על ידי החסידות ואורח חיי חסידות, דוחה אפלת החומר ומאיר חושך הגשם. (לקוטי שיחות חלק ל"ה)