פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ח"י כסלו

י''ח כסלו ס''ה

נושא היום: אמונה וביטחון


הבעל שם טוב:
כשרוצין להיפרע העונש למי שראוי לעונש אזי נוטלין ממנו מדריגת הביטחון. על כן ראוי להתפלל עליו לפניו יתברך שיתחזק בבטחון בו. וזהו "והאנין בה' ויחשבה לו לצדקה", רצונו לומר, כשזכה לזה מצד הצדקה, ולא שראוי לכך.
(כתר שם טוב, סי' שפב)

המגיד ממעזריטש:
ועיקר - שיקשר את עצמו בה' יתברך, ואם אינו מאמין באמונה שלימה שפועל בדיבורו ובהתקשרות בה' יתברך - באמת אינו פועל למעלה כלל, וזהו שכתוב: " ויגע בכף ירכו" - פירוש: שלוקח ממנו האמונה.
וכלל גדול הוא האמונה, שיש כמה בני אדם שיש להם אהבה ויראה  - ואין פועלים למעלה כלום - מחמת חסרו באמונה שלימה.

כ"ק אדמו"ר הזקן:
וזהו שכתוב "מה רב טובך", כלומר, בלי גבול ומידה בין הטוב "אשר צפנת ליראיך" ובי אשר "פעלת לחוסים בך" שהם בעלי הבטחון שמבחינת גילוי והתפשטות "נגד בני אדם" ולא בבחינת צמצום והסתר כלל . . ואמר (=דוד המלך) על כן אשר רב טוב לבית ישראל הצפון והגלוי הוא בבחינת בלי גבול ומידה לפי ערך נפשותם המלובשת בגוף, לכן גם אתה ה' תתנהג עמהם במידת חסדך הגדול בלי גבול ותכלית הנקרא רב חסד.

כ"ק אדמו"ר האמצעי:
וזהו "וזכרתי לך חסד נעוריך כו' לכתך אחרי במדבר" - "לכתך אחרי" דוקא, כי ביציאת מצרים היו נסיונות גדולים שה' ניסה אותם כמו ברדיפת פרעה וחילו אחריהם ובלכתם במדבר בלא מים, והילוכם היה רק אחרי ה' היינו מרחוק ביותר כי לא ראו אור פני ה' מקרוב עד מתן תורה - ורק באמונה פשוטה נתאמצו לילך אחרי ה' כמו שכתוב "ויאמינו בה' כו'". ובזה ראה ה' תוך נקודת פנימיות עוז התקשרותם הנאמנה לו כמשל האב המסתתר ביותר מבנו ורואה תוך לב הבן שמשתדל בכל לבו לרוץ ולילך אחריו כנ"ל וזהו לכתך אחרי שבזה הנסיון זכו לראות פנים בפנים בבחינת אהבה רבה בכפלים והוא נשיקין כפולים.
(שערי אמונה, עמ' יד)

כ"ק אדמו"ר הצ"צ:
הבוטח בה' מסיר כל הקטרוגים והדינים. כמבואר בראשית חכמה (שער האהבה פי"ג) על הפסוק בתהילים "הבוטח בה' חסד יסובבנהו", שהחסד יקיפנו ויסתירנו מכל בעל דין ויצליהו מכל נגעי העולם.
חסד זה נקרא "רב חסד", שמאיר בלי גבול ומידה - היינו, אף על פי שאין האדם ראוי לכך כלל.
עיקר הביטחון הוא בבחינת חסד זו.

כ"ק האדמו"ר המהר"ש:
"לא יתן לעולם מוט לצדיק" - לכאורה צריך להבין הלא אנו רואים שהרבה מישראל דחוקים בפרנסה, ואם פסוק זה מדבר על כל ישראל שנקראים צדיקים למה אינו נמשך ההשפעה לישראל לפרנס לכל אחד בשפע ? אך יש לומר, דבאמת "לא יתן לעולם מוט לצדיק" נאמר על כל ישראל, ומפני מה הוא הדוחק לפרנסה מאד - להיות כי הבטחון אינו כדבעי למהוי [=לא כפי שצריך להיות] שהרי כתוב השלך על ה' יהבך שצריך לסמוך ולבטוח בהקדוש ברוך הוא ואז הוא יכלכלך.
אב כשאינו בוטח כדבעי ותולה שמה שהשתכר זהו ע"י שהרבה במקח וממכר והלך בתחבולותיו לכלכל ולנהל הדבר וזה היה הגורם לפרנסה - ובאמת אינו כן - ע"י מחשבותיו אלו, אשר לא טובים המה - מפסיק השפע בפרנסה, ואם היה בוטח בהשם יתברך לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי היה משתכר ביותר הרבה והיה מתקיים בו הפסוק "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך".
לכן העה היעוצה לכל אחד מישראל לבטוח בה' יתברך שהוא יתברך ישלח לו עזרתו מקדש בפרנסה הנצרכת לו ויתעסק במקח וממכר באמונה לעשות מסחר הקרוב לשכר ולא להרבות במסחרים רבים כי זהו נגד הביטחון כי היד ה' תקצר להושיע הן ברב הן במעט הסחור.

כ"ק אדמו"ר הרש"ב:
בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, אין ללכת אחרי השכל, שעלול הוא להטעות את האדם. ואת התורה יש לקיים מתוך תמימות ואמונה פשוטה!

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ:
אמונה וביטחון הם יסודות מסויימים הדת. באמונה וביטחון יעברו בני ישראל את הגלות המרה ואנחנו נקבל פני משיח גואל צדק.
אמונה וביטחון הם מהמצות הגדולות ביותר, אך כל זה הוא באשר לאדם עצמו. ואילו את הזולת מוכרחים לעזור בפועל ממש.
כשלמישהו לא טוב באחד משלשת הדברים: בני, חיי, ומזוני, עליו להאמין בה' שזה מגיע לו. ככל שיש לאדם יותר אמונה וביטחון המצוה גדולה יותר.
(ספר השיחות ה'ש"ת, לה"ק, עמ' כ"ג)

כ"ק טדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
למותר להאריך אשר הביטחון בה' ומנהיגו, מוצדק הוא, לא רק בהנוגע להענינים בהעולם הזה, אף שהוא גשמי וחומרי ומעשיו קשים ורעים, כמבואר גם בספר התניא לרבינו הזקן סוף פרק ו', והרי גם על פי חכמת הרפואה, ככל שתגדל מדת הבטחון יגדל המרץ של האדם ומשפיע גם על מצב בריאות גופו ועל מצב רוחו, שזה מוסיף גם בהצלחתו במעשיו והשתדלותו.
(אגרות קודש, ח"י אג' ו'תשלז)