פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - יו"ד כסלו

י' כסלו ס''ה

נושא היום: אדמו"ר האמצעי 

יום גאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי ממאסרו לאחר תקופת מאסר ארוכה מאז כ"ח תשרי בהם הוכיח כ"ק אדמו"ר האמצעי את חפותו מכל פשע ושכל עלילת המלשינים בשקר יסודה. יצא הרבי ממאסרו בכבוד גדול ביום י’ כסלו ה’תקפ"ז - ומאז נקבע יום זה לחג הגאולה של אדמו"ר האמצעי.


חג הגאולה - י’ כסלו

כ"ק אדמו"ר האמצעי:
יום ההולדת של צדיק, וביחוד של נשמה כללית, הוא חג בכל העולמות ועת רצון. הקב"ה שמח כביכול בשמחה גדולה, וכל המשתתפים בשמחה גדולה זו נהנים משולחן גבוה - מסעודת המצוה של מעלה בגן עדן העליון ובגן עדן התחתון.
(ספר השיחות ה’תש"ג לשון הקודש, עמ’ צד)

הבעל-שם-טוב:
"שרפים עומדים ממעל לו", פירוש: ’שרפים עומדים’ - הם הצדיקים שבוער בליבם אהבת הבורא מחמת שממעל לו - ’חלק אלוקה ממעל’, על דרך "דע למעלה ממך".
(כתר שם טוב,אות קעג)

המגיד ממעזריטש:
במענה לבקשת אדמו"ר הזקן שיוולד לו בן זכר: "במה יזכה נער - את אורחו" - על ידי הכנסת אורחים זוכים שיוולד נער. טרם הסתלקותו קרא את אדמו"ר הזקן, וגילה לו את הסדר של "שלום-זכר". אחר כך אמר לו: "חזון עובדי-ה" - העובד י-ה רואה; בן יולד לך וקראת אותו בשמי, ובליל השימורים טרם הכנסת הבן לבריתו של אברהם אבינו ע"ה, תזכור ותזכיר את אשר הגדתי לך בלילה זה. (אותו בן הוא: אדמו"ר האמצעי)
(ספר התולדות, אדהאמ"צ)

כ"ק אדמו"ר הזקן:
וביאור הענין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב ולכן נקרא צדיק וטוב לו - הוא על ידי הסרת הבגדים הצואים לגמרי מהרע, דהיינו, למאוס מאד בתענוגי עולם הזה להתענג בם בתענוגות בני אדם למלאת תאוות הגוף בלבד ולא לעבודת ה’, מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסטרא אתרא וכל מה שהוא מהסטרא אחרא הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה מחמת גודל אהבתו לה’ וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ"ל, כי הם זה לעומת זה כדכתיב: "תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני ודע לבבי" וגו’, וכפי ערך גודל האהבה לה’ כך ערך גודל השנאה לסטרא אחרא והמיאוס ברע בתכלית כי המיאוס הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה.
(תניא, פרק י, עמ’ סו)

כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:
בנוגע להסתלקות אדמו"ר האמצעי: הסתלקות כזאת לא מצינו מיום הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי - שנסתלק באמצע אמירת תורה. (בית רבי)

באם היו חותכים את אצבעו של אדמו"ר האמצעי "וואלס זיך געגאסן חסידות" [=היתה נשפכת חסידות]...
(משיחת ליל יו"ד כסלו ה’תשמ"ה - בלתי מוגה)

כ"ק אדמו"ר המהר"ש:
אדמו"ר האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים: שער היחוד - הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה - אלף-בית דתורת החסידות.
(היום יום, ט"ו אדר שני)

כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע:
קדושת ירושלים, והרי הדבר ידוע ומפורסם לכל אשר כ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה נ"ע וכן אאזמו"ר זצוקללה"ה נ"ע (-הצמח צדק) בחרו בחברון דוקא, וכאשר יש מכתב אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה נ"ע אודות ישוב חברון בדברי חסידות מדבר במעלת חברון, וכ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה נ"ע שלח את בני משפחתינו לחברון דוקא.
(אגרות קודש אדהרש"ב אג’ תתקנ)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ:
הרבנית חיה מוסיא נכנסה אל אביה הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי והתאוננה, שהוא - הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק בעלה (-הצמח צדק) מעייף את קהל החסידים בריקודיו. היית צריך לראות בעצמך - אמרה לאביה הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי - איך הוא מופשט לגמרי. הסבא - הוד כ"ק רבנו הזקן - אמר לי עליו שיש לו חושים רחבים, המוחין שלו רכבים וגדולים . ענה לה הוד ב"ק אדמו"ר האמצעי: אצלו - אצל הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק "צמח צדק" - מאיר כעת גילוי האור של שמחת התורה כפי שהיה בבית המקדש. בית המקדש נקרא לבנון". לבנון הוא חיבור של ל"ב נתיבות חכמה עם נו"ן שערי בינה. יונה" "בן אמיתי זכה בשמחת בית השואבה לגילוי הנבואה, והוא - ה"צמח צדק" - זוכה, על ידי שמחת התורה שלו, לגילוי עצמות נשמתו כפי שהיא באצילות ולמעלה מזה. לתורה עצמה יש עליה בעצמות עצמותו יתברך משמחתו - של ה"צמח צדק" - בשמחת התורה.
(ספר השיחות ה’תשי"ג עמ’ כ)

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח:
ידוע הסיפור אודות בעל הגאולה (שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר) שבשעת התפילה לא הי’ נע וזע מאומה, וביחד עם זה - מרוב עוצם תפילתו - נדפה זיעה מקצה השטריימל שלו... ומכאן לומדים עד כמה שיש להתעסק בעבודת התפילה, שעבודתו תהי’ ביגיעה רבה כל כך, עד שמגופו הגשמי תנטוף זיעה.
(משיחת יו"ד כסליו ה’תשמ"ח - בלתי מוגה)