פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו לחודש כסלו - ד' כסלו

ד' כסלו ס''ה

נושא היום: אהבת ישראל


הבעל שם טוב:
אנחה שיהודי נאנח על צער זולתו - קורעת מחיצות של ברזל של המקטרגים; שמחתו של יהודי בשמחתו של הזולת וברכותיו - מקובלים אצל השם יתברך כתפלתו של רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקדשים.
(היום יום חלק שני, עמ’ 28)

המגיד ממעזריטש:
"הוכח תוכיח את עמיתך", פירוש הפסוק כך הוא: ’הוכח’ - כשאתה רוצה להוכיח אדם מן העבירה, כך תעשה; ’תוכיח את עמיתך’ - בתורה ובמעשים טובים כמותך - אדם כשר כמותך והאדם הצריך לתוכחה ירגיש בעצמו. ובזה ’לא תשא עליו חטא’ - דהיינו, שלא יתבייש בעל העבירה בתוכחה זו.
(רמזי תורה, קדושים אות קיז)

כ"ק אדמו"ר הזקן:
ועל כן אהוביי ידידיי נא ונא לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו. ’ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם’ כתיב ’ולא תעלה על לב לעולם’ - ואם תעלה יהדפנה מלבו כהנדוף עשן וכמו מחשבת עבודה זרה ממש. כי גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים. ואם בדבור כך כו’ וכבר נודע לכל חכם לב יתרון המחשבה על הדבור הן לטוב והן למוטב.
(תניא, אגרת הקודש סי’ כב)

כ"ק אדמו"ר האמצעי:
כמה קשה המחלוקת, עד אבדון תאכל ממש ברוחניות ובגשמיות.
(אגרות קודש אדהאמ"צ אג’ ט)

כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:
מה שחושבים ועושים עבור אוהב נאמן אמיתי, יותר מאשר אדם עושה לעצמו.לעצמו הרי לפעמים נוטים לימין או לשמאל, ואילו במה שנוגע לאוהב נאמן, מתנהגים בדרך הישר והיושר.
(אגרות קודש אדהריי"צ כרך ד’ עמ’ צ)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש:
מקובל לחשוב שקבלת "פדיון" הוא דבר קשה, ומסור לרבי בלבד.האמת היא שכל יהודי יכול לעשות זאת, על ידי אמירת שבח על הזולת - אלא שזה צריך להיות מתוך אמת. מאות מלאכים מצפים בראש השנה לכך שיהודי ידבר בשבחו של חבירו, שכן יודעים הם עד כמה מתאווה הקב"ה לשבחן של ישראל.
(ספר השיחות ה’תשי"ד עמ’ 5)

כ"ק אדמו"ר ( מהורש"ב) נ"ע:
מי שהוא אוהב את חבירו הנה תמיד חושב אודות אוהבו, ושמח בכל הטוב לחבירו, ועצב מכל אשר יקרה ח"ו את חבירו, עד אשר לפעמים ירגיש בהעדר הטוב של חבירו או בשמחתו גם כאשר בלתי נודע לו, באשר קשור אתו עמו יחדיו. . . ולאות על אמיתת האהבה הוא אשר כל אשר ישיג עוד ענין ועוד ענין, שהוא חושב אשר בענין זה ירוה רצונו וימלא חפץ לבבו בגילוי האהבה וחושב הוא אשר בזה ימלא נפשו, ובאמת עוד יצמא נפשו אז ביותר, והוא כמו ששופכין שמן על האש שהשופך חושב אשר בזה יכבה האש ובאמת הרי בזה עוד יתגדל האש ביותר עד מאוד, אלף פעמים מאשר הי’ בתחילה.
(תורת שלום, ספר השיחות שמח"ת תרס"ח, ז)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ:
ברצוני למסור לכם עניין מסויים שחשיבותו גדולה לכולם. התקופה הנוכחית דורשת אצל כלל ישראל קיום מצוות אהבת ישראל לכל אחד ואחת מישראל. יש ללמד זכות על כל יהודי, ואסור שתהי’ מחלוקת. אין הכוונה שאין להוכיח את הזולת, אלא שיש לעשות זאת בדרך קירוב, וללא "דקירה".
(ספר השיחות ה’תש"ד עמ’ 76)

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: 
עיקר העבודה כאשר נמצאים בזמן הגלות, בעקבתא דעקבתא דמשיחא, הוא לחזק ולפעול ביותר בהענין דכל ישראל ערבין זה בזה, מעורבין זה בזה, לחזק ולפעול באהבת ישראל ובאחדות ישראל, ופשוט שאין הכוונה ח"ו לוותר או אפילו לעשות פשרות ח"ו בעניני תורה ומצוות, ואדרבה, זה שכל ישראל ערבים זה בזה מחייב את כל אחד מישראל להפריש את חבירו מאיסור ומעון, "הוכח תוכיח את עמיתך . . ואהבת לרעך כמוך" [כהנהגת אהרון הכהן, כהן גדול, "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", ולא שמקרב את התורה ח"ו לבריות, פשרות וויתורים בקיום המצוות לפי רוח הזמן והמקום ח"ו]. והוספת ותוספת פעולה ומרץ באהבת ואחדות ישראל, תביא תיכף ומיד ממש ביאת משיח צדקנו. 
(לקו"ש כרך ל’ ויגש א)