פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו - נושא היום: ארץ ישראל

ל' כסלו ס''ד

ליום סיום חודש כסלו, אנו מגישים בזאת את המקבץ האחרון של פתגמי רבותינו נשיאנו לר"ח טבת - ל' כסלו. אנו מודים לכל הגולשים שהביעו את תודתם לשירות הבלעדי של פורטל חב"ד העולמי, ונושאים תפילה שתיכף ומייד נזכה כולנו להתגלותו השלימה של הרבי מלך המשיח שליט"א, שילמד תורה את כל העם - 'תורה חדשה מאיתי תצא'. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

הבעל-שם-טוב:
קיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב - שלא יהי' צריך לנסוע ממקום למקום לברר הניצוצות שם.
(כתר שם טוב הוספות, אות קפ)

המגיד ממעזריטש:
מדוע שלח משה מרגלים לתור את הארץ, הלא אמר לו הקב"ה: אני נותן להם מקום לטעות? - מפני שמשה הי' רוצה לעבור לארץ ישראל, והי' רוצה להתעלות בכדי שיוכל לבוא לארץ ישראל, היות שמשה היה מבחינת הדעת ו"אוירא [אויר] דישראל מחכים", והי' הדעת מגולה שם ביותר ואינם יכולים לסובלו. והי' (משה רבינו) רוצה לעלות למדרגה יותר גבוהה לפיכך רצה להביאם בנסיון זה.
(אור תורה, אות קלח)

כ"ק אדמו"ר הזקן:
"תמיד עיני ה' אלקיך בה" - שהעינים הם כינויים להמשכת והארת אור החכמה, שלכן נקראו חכמים: "עיני העדה", ו"אוירא דארץ ישראל מחכים". והארה והמשכה זו אף שהיא תמידית, אף על פי כן, אינה בבחינה ומדרגה אחת לבדה מימי עולם, אלא, שבכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון. כי האור שנתחדש והאיר בראש השנה הזה, הוא מסתלק בערב ראש השנה הבאה, לשורשו. וזה שכתוב "מרשית השנה" חסר א' רומז על הסתלקות האור שמסתלק בליל ראש השנה עד אחר התקיעות שיורד אור חדש עליון יותר שלא היה מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה, והוא מתלבש ומסתתר בארץ החיים שלמעלה ושלמטה להחיות את כל העולמות כל משך שנה זו, אך גילויו מההסתר הזה תלוי במעשה התחתונים וזכותם ותשובתם בעשרת ימי תשובה.
(תניא אגרת הקדש, טת' קכא)

כ"ק אדמו"ר האמצעי:
נקראת התפילה 'חברון' - מחמת התחברות מדות: חסד גבורה תפארת אבותינו הקדושים, וחברון גם כן מלפנים נקראת 'קרית ארבע' ואחר שתקנו התפלות ונתחברו בה נקרא חברון כי טעם אחד לשניהם. ועל ידי מדותיהם הקדושים עולים התפלות דרך חברון במקום שתקנום. ועל כן צריך כל אחד ואחד מישראל שהם זרע אברהם יצחק ויעקב, קודם כל תפלה ותפלה לקשר את עצמו באבותיו הקדושים מתקני התפלות במחשבה דיבור ומעשה בלב ונפש ולא מן השפה ולחוץ. ומי לנו גדול מדוד מלך ישראל שישב ז' שנים מקודם בחברון להתקשר באבהן ג' בחינות: חסד - גבורה - תפארת.
(אגרות קודש אדהאמ"צ, אג' לב)

כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:
העומדים בחוץ לארץ הופכים פניהם כלפי ארץ ישראל ומתפללים, שנאמר "והתפללו אליך דרך ארצם". - כי מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים - ועל כן צריכה התפילה לילך דרך ארץ ישראל, ששם אין מחיצה כו'.
(אור התורה דברים, עמ' קת)

כ"ק אדמו"ר המהר"ש:
באומרו לבנו כ"ק אדמו"ר הרש"ב: רציתי לומר להם - לבאי כוח הממשלה הרוסית - שבאם לאו, כלומר אם לא יטיבו התיחסותם ליהודים, אני נוסע לארץ ישראל ולוקח איתי מאה אלף משפחות יהודיות, והייתי מבצע זאת, אלא שהי' אז הענין של 'ביל"ו' [=קבוצת יהודים שעלו לארץ תחת הפסוק "בית יעקב נלכו ונלכה" - מבלי להמשיך - "באור ה"'] ולא רציתי להוסיף תוקף. וסיים: אם הי' אצלם "באור ה" הייתי גם כן נוסע.
(ספה"ש ה'תש"ה (לה"ק), עמ' לב)

כ"ק אדמו"ר הרש"ב:
וכאשר ידוע הוא אשר אבותינו הקדושים החזיקו בישוב עיר הקודש בחברון תבנה ותכונן ביותר, ומשום זה גם רצוני וחפצי בהגדלת העיר הזאת. וזה כמה שאני דואג בליבי על שנתמעט הישוב בה. ועד עתה לא עלה בידי להוציא מגמתי באיזה דברים שחשבתי שיתגדל על ידי זה הישוב.
(ממכתב כ"ב אייר ה'תרס"ג)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ:
"השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל [=עכשיו כאן לשנה הבאה בארץ ישראל], השתא עבדין [=עכשיו עבדים] לשנה הבאה בני חורין" - פירוש: משמע שיכולים להיות בארץ ישראל - הכוונה לאלה המרגישים קדושת הארץ - ובכל זאת להיות בבחינת "עבדין". "בני חורין" - הכוונה שאור התורה מאיר. הנחות העולם ועולם הם עבדין.
(ספר השיחות ה'תש"ג, עמ' נח)

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
מכל זה מובן עד כמה מופרכת המחשבה הפרועה לחלק ח"ו את מערת המכפלה נוסף על כך שזהו הדבר הפשוט שאיש אינו יכול לבוא באיזושהי טענה בנוגע למערת המכפלה שהרי הכל מודים שאברהם אבינו קנה ושילם עבור המערה ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. בנוגע לכל ארץ ישראל - שייך שאומות העולם יבואו בטענה כלשהי, ועל כך יש להשיב להם "כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". אבל בנוגע למערת המכפלה - מלכתחילה אין מקום לטענות שהרי אברהם אבינו קנה אותה בארבע מאות שקל כסף, קנין שהוא גם לפי "דינא דמלכותא" ומנהגי העולם, ועל דרך זה בנוגע לחברון כולה, שחברון כולה שייכת ללויים.
(משיחת ד' תרחשון ה'תשל"ז - בלתי מוגה)
וזה הוראה ברורה לנו: כששומעים שישנם עשרות גוים, נציגי עשרות מדינות, המנסים להציב "מחסום" בפני יהודים - צריך יהודי לעמוד בתוקף "קוממיות", ולהסביר לכל מי שהוא פוגש שרק ה"שולחן-ערוך" הוא הפוסק ליהודי כיצד לנהוג, שכן "ודתיהם שונות מכל עם"! רק כאשר עומדים בתוקף, "בקומה זקופה", כאשר "יראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" - אזי "ויראו ממך". רק זו הדרך לשלום אמיתי, שלום ושלימות, שלימות העם, שלימות התורה ושלימות הארץ, יחד עם שכם והשומרון, חברון וירושלים העתיקה וכו'; ועד השלימות בזה בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.
(משיחת פורים ה'תשל"ו - בלתי מוגה)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד