פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו - נושא היום: תחיית המתים

כ''ז כסלו ס''ד

השתחררות כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו השני (לפי גירסא א') יום ג' דחנוכה. למאסרו השני נלקח כ"ק אדמו"ר הזקן ביום כ"ח תשרי ה'תקס"א והי' אסור במשרדי ה"טיינע סאוועט", במהלך החקירות נחקר על ידי יותר מעשרים ועדות, כשלבסוף שוחרר ביום כ"ז כסלו ג' דחנוכה גזרו עליו לגור בבית פרטי בעיר פטרבורג עצמה, רבינו עבר באופן פרטי לבית פרטי, ועדת החסידים צהלה ושמחה.

כ"ק אדמו"ר הריי"צ מוסיף באחד מאגרותיו: "אחרי החופשה השני' בשנת תקס"א הי' ניצחון תורת החסידות ודרכי החסידות ביתר שאת וביתר עז מכמו בפעם הראשונה, ורק זאת שבפעם הראשונה הי' ענין המאסר והיציאה מבית האסורים. לא כן בפעם השני' שלא ישב בתפיסה ומאסר כבד כבראשונה. בשנת תקנ"ט היתה ההלשנה בעיקרה על רבינו בעצמו, שהוא חפץ להיות מלך בישראל ומקבץ אנשים ונספים ובדעתו לעשות מרידה בממשלה, וההלשנה בשנת תקס"א היתה בעיקרה על תורת החסידות".

הבעל-שם-טוב:
"כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה" - פירוש: שיעשה המעשה שעושה בכל אבריו על פי הדעת ובזה יש התפשטות הדעת בכל אבריו. כך בכללות העולם יש צדיק כמו משה סוד הדעת, ושאר אנשים שבדורו כשהם בחיבור אחד עמו - נקראו כולם דור דעה, והוא סוד תחיית המתים ומשיח. מה שאין כן ההיפך כשיש פירוד ביניהם - נפרדו מהחיות ומהדעת, ומימלא זו היא סיבת גלות מצרים - ופרעה סוד העורף - אחורי הדעת .
(כתר שם סוב, אות שע)

המגיד ממעזריטש:
"הללי נפשי את ה' אהללה ה' בחיי" - פירוש: הגוף אומר הללי נפשי את ה'. ואם תאמר, מה תועלת יהי' מזה להגוף: לכן אמר 'אהללה ה' בחיי', רצונו לומר לעת התחי'. אז גם אני הגוף אהללה ה'.
(אור תורה,אות רנד)

כ"ק אדמו"ר הזקן:
כשיבוא המשיח, ירדו כל הצדיקים הגדולים, האבות הקדושים ומשה רבינו, ממקומם, ברום המעלות בגן העדן העליון, יבואו לעולם הזה, יתלבשו בגופים ויקומו בתחיית המתים.
(ליקוטי תורה במדבר מט, א)

כ"ק אדמו"ר האמצעי:
לעתיד, הגוף ישתנה כפי שהיה מצבו של אדם הראשון לפני חטא עץ הדעת, שגופו הי' נקי מכל רע, כמבואר במדרש (ויק"ר פ"כ, ב) 'שעקבו הי' מכהה גלגל חמה', כלומר: גופו הי' בטל לאלוקות יותר מאשר הביטול של גלגל החמה.
(דרך חיים, עמ' כה)

כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:
בתחיית המתים יהיו עליות רוחניות לעולם הגשמי, דהיינו, שיופשט ההגשמה מכל הדברים, שהרי האדם עכשיו גשמי ובתחיית המתים יהיה רוחני שלא יהיה מזונו גשמי כלל, שהרי התחיה למתים מורה על זה, כי, הרי העצם עצמות המת 'שוכן עפר יקרום עליו עור ובשר ויחיה ברוח חיים מחדש' זהו היפך טבע הגשמי, אלא, מפני שאז היה בחינת גילוי אור אלקי למטה בעלוי המדרגה עד שגוף גשמי יקבל חיותו מבחינת אור אלקי ולא בדבר מגשמי כלל, וכמאמר רז"ל על פסוק "כי טל אורות טלך" זהו טל שעתיד להחיות בו את המתים כו', ונקרא בזהר בשם 'טלא דבדולחא' והוא בחינת 'טלא דנטיף מעתיקא' שיהיה ממנו בחינת חיות ממש לגופים חומריים.
(אור התורה בראשית, עמ' 782)

כ"ק אדמו"ר המהר"ש:
"עולם הבא אין בו אכילה ולא שתיה" - אלא הנשמות יתלבשו בגופים, שהרי באמת שרש הגוף הוא מסובב כל עלמין בחינת "רצון העליון", שגבוה במעלה יותר מבחינת הנפש, שהוא מבחינת ממלא כל עלמין. ולכן, לעתיד לבוא שיהיה גילוי אור אין סוף הסובב כל עלמין, הנה דוקא הגוף הגשמי, שהוא גם כן מסובב כל עלמין, אלא שהי' גס ועב בעולם הזה, והוצרך לזון גם כן מדבר גס לפי ערכו כו'. אבל כשיזדכך, עד שיוכל להיות כמו שהוא במעלתו בשרשו - אז יקבל עונג מאור אין סוף הסובב כל עלמין.
(תורת שמואל תרל"ז, סי' צא)

כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע:
בתחיית המתים, יעמדו הנשמות בגופים שיחיו בטל תחי' שיקרם עליהם עור ובשר וכמו בעצמות יחזקאל, שקרם עליהם עור ובשר - וממנו יהיה בנין הגוף לעתיד - והיינו שלא יהיה גוף מאב ואם גשמיים. והגם שיהיה גוף גשמי יהיה הווייתו מהקב"ה על ידי טל - 'טלא דעתיקא'. ועל כן יהיו גופים קדושים וטהורים לגמרי כמו גופו של אדם הראשון שהי' יציר כפיו של הקב"ה שהיה גופו מקודש בקדש עליון והי' חי בחיי עולמים ולא הי' בו מיתה כלל. וכמו כן יהיו הגופים בתחיית המתים, קדושים וטהורים לגמרי, ויחיו חיים נצחיים.
(ספר המאמרים עטר"ת, עמ' תיד)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ:
אמרו רז"ל (עירובין דף כ"ב, ע"א): 'אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב "אשר אנכי מצוך היום לעשותם", היום לעשותם ולא מחר לעשותם. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם' - פירוש: דכל הגילויים של מעלה. לא מבעי [=לא רק] הגילויים בגן עדן התחתון ועליון בכל רבוי המדרגות הנכללות בעולם הבא. אלא אף גם הגילויים בעולם הבא, דעולם התחיה, הנה הכל כאשר לכל בא על ידי העבודה דעכשיו, בהתלבשות הנפש בגוף דוקא, כמו שכתוב ברש"י (שם) דיבור המתחיל "ולא מחר לעשותם": שלאחר מיתה לעתיד לבוא, אם בא לקיים מצות אינו מועיל, דמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, והיינו דהכל תלוי בהעבודה דעכשיו בעולם הזה דוקא.
(מאמרים קונטרסים ב, עמ' תיב)

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
וכמו נס דתחיית המתים, דהגם שרואים בפועל שבתחילה הי' מת ועכשיו הוא חי, אין יודעים ומשיגים איך הוא קם לתחי'. ועל דרך זה הוא בכל הנסים שלמעלה מהטבע. ולכן נקראים נסים אלו בשם נפלאות, דפלא הוא זה שאינו מושג בשכל.
(קונטרס כ"ח סיון ה'תנש"א)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד