על כסאו לא ישב זר

את האמת יש להכריז באופן גלוי

י''א תשרי ס''ה

לכאורה יכול לבוא מישהו ולטעון: דיבורין אלו הם "ווילדע רייד", אשר, בכל הזמנים והדורות שלפנינו לא נאמרו, ומה מדברים לפתע דיבורים כאלו, כיצד יגיב העולם לשמע דיבורים כאלו?! ובכן, לכל לראש צריכים לדעת שאין מה להתפעל מהעולם, מה יאמרו וכו’: 

מכיון שכן הוא האמת ע"פ תורת אמת, יש להכריז על כך באופן גלוי. 

ויתירה מזה – המצב כיום הוא שגם העולם מוכן לקבל זאת, צריכים רק לבוא ולומר באופן גלוי. 

ועד"ז כאשר נשמעת טענה בעולם ש"ספדו ספדייא וחנטו חנטייא" – אזי צריכים לומר בפירוש את המציאות האמיתית ע"פ תורה, ואין מה לחשוש כיצד תהי’ התגובה כו’, מכיון שהעולם מוכח לקבל את הדברים. 

וכאמור, העולם נמצא במצב כזה שהוא מוכן לקבל דברים אלו: צריכים רק לאומרם, בדברים היוצאים מן הלב, שאז, פועלים הדברים פעולתם, ובאופן שהפעולה היא בדרכי נועם ודרכי שלום, מבלי שיהי’ צורך 
 לבטל איזו התנגדות (ועאכו"כ שאין צורך במלחמה) – כפי שראו במוחש כל אלו שעסקו בזה.
(התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ’ 209)