על כסאו לא ישב זר

משה הוא מחציו ולמטה איש ולמעלה האלקים ועי"ז יש בכוח תפילתו להוריד ברכות הקב"ה לבנ"י ונשמות בגופים (בבחי' איש)

י''א תשרי ס''ה

ויש לומר יתירה מזו: הכח והאופן בו הברכות של הקב"ה נמשכות לבנ"י למטה הוא ע"י משה רבינו – הרועה נאמן של כל בנ"י (בכל הדורות), שעל ידו נמשכות כל ההשפעות לבנ"י, והוא הממוצע המחבר "ביניכם ובין ה’ אלקיכם" – ש(בהיותו ממוצע) יש בו משני הענינים שהוא מחברם, 

כפי שחז"ל אומרים על "איש האלקים" – "מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה האלקים". משה יש בו שני הענינים – הן כפי שהוא בדוגמא שלמעלה ("מחציו ולמעלה האלקים"), והן כפי שהוא בדוגמא לבנ"י למטה ("מחציו ולמטה איש"), ובהיות בו שני ענינים אלו יש למשה הכח ד"תפלה למשה" – להוריד את הברכות של הקב"ה כפי שהם למעלה ממדידה והגבלה ("ואני אברכם") לבנ"י כפי שהם נשמות בגופים למטה (בבחי’ "איש").
(תורת מנחם תשנ"א ח"ג ע’ תצ י"א ניסן, עיי"ש באריכות. מוגה)