על כסאו לא ישב זר

מי שהוא מזוכך – רואה גם בעיני בשר

י''א תשרי ס''ה

צריכים לדעת שכל מציאות הזמן זוהי רק המציאות של תורה, שמזה הוא משתלשל. והגם שבעיני בשר אין רואים זאת, אבל זה שהדבר הינו בהעלם או בגילוי אין זה משנה כלום בדבר עצמו, כל השינוי הינו רק לגבי זה שכאשר הדבר בגילוי רואים זאת כולם, וכאשר הדבר בהעלם שייך שזה יהי’ מה שהוא אינו רואה, אבל הדבר עצמו הוא זהה. 

בזה שבעיני בשר רואים את מציאות הזמן כמציאות בפ"ע, צריכים לדעת שזהו רק בגלל שמסתכלים בעיני בשר, אבל האמת אינה כן, ומי שהוא מזוכך רואה את האמת גם בעיני בשר.
(תרגום משיחות קודש תשי"ז עמ’ רד)