על כסאו לא ישב זר

"ולא רואה אדם"

י''א תשרי ס''ה

כתב שלשלת הקבלה מ"ט א’ ראיתי כתוב שהיה שר אחד בצרפת נקרא גוטיפרידו בליוון, גבור ואיש מלחמה, אכזר ואיש משחית. ונשמע חכמת רש"י אפילו בין העמים כי אליו כל גוים ידרושו, וישלח בעדו מעיר לווינה וימאן רש"י ללכת כי הי’ מכיר האיש ההוא, ויכעס השר וירכב עם כל חילו לבית רש"י עד בית מדרשו, ומצא כל השערים פתוחים והספרים פתוחים ולא רואה אדם, ויקרא בקול גדול שלמה שלמה ורש"י משיב מה אדוני מבקש ויאמר השר אנה אתה ורש"י משיב הנני וכן עשה כמה פעמים, אז תמה השר ויצא מן המדרש וישאל היש פה יהודי, ויבא לפניו אחד מתלמידיו, ויאמר לו השר אמור לרבך שיבא אלי והנני מבטיחו על ראשי שלא יקבל היזק, וירד רש"י אל השר ויכרע לפניו והשר הקימו ויאמר עתה ראיתי חכמתך . . .
(ספר הדורות המפואר ח"א דף שכז)