על כסאו לא ישב זר

"עמד לפניהם ולא ראוהו"

י''א תשרי ס''ה

עה"פ "ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו", (יהושע ב, פס’ ד’) [בנוגע לשני המרגלים ששלח יהושע לתור את הארץ שבאו להסתתר בבית רחב מפני העם אשר בארץ]. 

פרש"י: "ותצפנו. ומדרש אגדת תנחומא (שלח א) יש: פנחס וכלב היו ופנחס עמד לפניהם ולא ראוהו לפי שהיה כמלאך".