על כסאו לא ישב זר

ועפ"ז מובן מדוע דוקא משה הוא גואלם של ישראל

י''א תשרי ס''ה

יג. ע"פ כל הנ"ל מובן מדוע דוקא משה הוא גואלם של ישראל, בגאולת מצרים, וגואל ראשון הוא גואל אחרון – כיון שבהיותו בדרגת "תפלה למשה איש האלקים" יש בכחו להמשיך גאולה . . .
(התוועדויות תשנ"א ח"ב עמ’ 433 ואילך מוגה, ע"ש באריכות)