מלחמת השם

גוי לומד בישיבה

כ''ו תשרי ס''ה

כמדובר כמה פעמים, ישנם אנשים שכשבאים אליהם בקושיא על ענינים הנוגעים לתורה ומצוות -הם מתבלבלים, ונדמה להם שזו קושיא גדולה ונוראה..
שאלתי ראש ישיבה אחד מדוע הוא שותק, וענה לי שהוא עסוק בהרבצת תורה... דבר נעלה מאוד. אמרתי לו: האם הנך יודע שבישיבה שלך לומדים גוים, ואתה אומר לפניהם שיעור?!-בין התלמידים באותה ישיבה ישנם בחורים (אחד או כמה) שבעצמם לא יודעים (שאינם יהודים), כי כשהוריהם הגיעו לארץ ישראל רשמו אותם על הגבול בתור "יהודים" וכך גם הוא הגיע לשם, ועתה מדבר בלשון הקודש, וגם יש בידו המעלה ד"המהלך בה (באה"ק) ד’ אמות" ע"ז אומרת הגמרא (כתובות קיא, א) ש"זוכה לחיי העוה"ב" – אלא שהגמרא אומרת זאת על יהודי... והוא מלכתחילה לא ידע שהוא גוי, כי כשעבר את הגבול הי’ בן כך וכך שנים (בגיל צעיר), והוא בכלל לא הבחין בכל הענין, וכך הגיע לנתני’, או למקום אחר, וראה שרשום בתור "יהודי", אזי התחבר עם כל הילדים, ולאחמ"כ כיון שהי’ לו ראש טוב - נסע לישיבה, ויושב בישיבה פלונית, מקשיב לשיעור, וכשיש לו שאלה הוא הולך לראש הישיבה, וראש הישיבה שמח בחידושי התורה שלו, וכלל אינו יודע שהוא בגדר דהמלמד תורה לעכו"ם שחייב כך וכך, כי העכו"ם אינו יודע שהוא עכו"ם, שהרי אבא ואמא שלו לא סיפרו לו על כך! מה יוצא מהרבצת התורה שלך - שבשיעור שלך יושב ומקשיב גוי! ואח"כ כשבאים לחפש שידוך לבת, אזי נהי’ הסדר בארץ ישראל בכו"כ משפחות, שהולכים לישיבות הגדולות ושואלים את הראש ישיבה על בחור טוב, ובמילא באם הבחור למד חמש שנים בישיבה גדולה, והראש ישיבה מרוצה ממנו, האם ילך לחקור ולדרוש מי הם האבא והאמא שלו?! אף אחד לא יחשוב על רעיון כזה! ובאם הראש ישיבה יאמר שהוא מתמיד ושקדן וראוי להיות שר ומושל בישראל, בימה של תורה, אזי האבא והאמא של הנערה לא יתחילו לחקור ולדרוש - הם סומכים על הראש ישיבה! והקולר תלוי בצוארו!

(תרגום חפשי משיחת כ"ף מנחם אב ה’תשל"א - בלתי מוגה)

בחור שקדן