חדשות חב"ד

כ' מנחם אב בחצרות קדשנו • יומן וגלריה

כ''א אב פ''ג

ליל כ' מנחם-אב - יום ההילולא של כ"ק הרלוי"צ

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקול שירת "יחי" בניגון ההקפות לאביו כ"ק הרלוי"צ ז"ל בעל ההילולא, ועבר לפני התיבה. 

[לפני הקדיש שלאחר עלינו וקדיש בתרא השתררה דומיה לכמה דקות, ולאחר מכן - אמירת הקדיש (ביחד עם כל החיובים) "כנהוג" בשנים האחרונות, וצע"ג הפשר ואכ"מ]. 

התפלה הסתיימה בשעה 9:46, והרנ"ק הודיע על מועד תפלת שחרית.

יום שני, כ' מנחם אב - יום ההילולא של כ"ק הרלוי"צ ז"ל

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקול שירת יחי בניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, ועבר לפני התיבה. סדר הקדישים היה כבמעריב אמש, מלבד הקדיש שלאחר שיר של יום (בו המתינו רוב החיובים עד שסיים לומר). 

לפני חזרת הש"ץ הגיש הת' מאיר משה אלטמן פתק אודות אי אמירת תחנון. 

לקריאת התורה הוציא ר' שלמה פרישמן את הס"ת של הטנקיסטן והגישו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. קריה"ת היתה בתוך הריבוע, על שולחן הדולרים. לשני עלה חתן, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

התפלה הסתיימה בשעה 10:47 בדיוק, בהכרזת יחי ע"י הילדים שעמדו על הבימה ובתוך הריבוע (מהצדדים). 

לאחר מכן קרא הרנ"ק עניני גאומ"ש וכו' והיום יום והודיע על התוועדות חסידים הערב עד השעה 10:50.

לקראת תפלת מנחה הגיעו ילדים מהקעמפים חיילי המלך, מחנה משיח, ווילקסבערי. 

בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שרו יחי במנגינה הנ"ל עם תזמורת (השביל היה לאורך צד הצפוני של ביהכ"נ). 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עבר לפני התיבה. שרו באשרי, מודים, יגמה"ר, ואנחנו לא נדע, עלינו ואל תירא, והתפלה הסתיימה בשעה 3:37 (קדיש יתום היה לערך כמו הקדיש שלאחר שיר של יום, ואחרי קדיש בתרא לא אמרו עוד חיובים קדיש אלא מיד הכריזו יחי). 

אח"כ שרו את ניגון ההקפות, הרנ"ק הודיע על התוועדות חסידים ומעריב, ואז המנחה הת' אברמל טורין הזמין את הילדים לאמירת י"ב הפסוקים ויחי. לאחר מכן שרו יחי.

אח"כ שרו ווי וואנט משיח נאו, ואח"כ מחאו כפים לילדים. בשעה 3:54 החלה השיחה.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חילק חבילות מטבעות למדריכים ע"מ לחלק לילדים 2 מטבעות, 1 לצדקה ו1 לעשות בו כטוב בעיניהם ויצא מביהכנ"ס כשחלק מהקהל מנגן יחי בניגון ההקפות לרלוי"צ ז"ל - בשעה 4:02.