חדשות חב"ד

יומן חג השבועות בבית משיח 770

ח' סיון פ''א

יומן של חג השבועות מבית משיח 770 

 

יומן מימי חג השבועות תשפ"א | ראשוני | פנימי

יום ראשון, ה' סיון, ערב חגה"ש

לשחרית ניגש ר' שמואל שי' נאטיק. סיימו ב10:34 (אחרי ההכרזות).

חלוקת דולרים מ10:54-11:01. הביאו כו"כ ספרים חדשים שיצאו לאור לאחרונה, ביניהם סט אגרות קודש אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - מהדורת כיס (כרכים א-כג).

אח"כ עברה לוי' ל"ע, ובפנים נערכה התוועדות אפשערניש לחייל בצבאות ה' למשפחת ר' שד"ב שי' משולובין, ובטאשקענטער שול התקיימה ברית לבנו של ר' מ"מ שי' רייצעס.

ליל חג השבועות

בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות ולהתוועדות, ניגנו יחי במנגינת ושמחת.

מעריב ב8:56. לעמוד ניגש ר' אליהו שי' איידעלמאן. סיימו ב9:12.

*יום שני, ו' סיון א' דחגה"ש*

לשחרית ניגש ר' שמעון שי' הערץ.

האדרת והאמונה בניגון הירושלמי.

בממקומך ניגנו ג' תנועות.

ניגנו אתה בחרתנו בכל התפילות, כרגיל.

בהלל ניגנו בצאת ישראל, כוס ישועות, הללו (החדש), אודך, ברוך הבא וא-לי אתה.

לרביעי עלה הרב יוסף ישעיה ברוין שליט"א.

למוסף ניגש ר' שאול שי' זוהר.

הוא אלקינו בפעם הב' - פעמיים.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ירד מבימתו בתחילת הקטע או"א מלך רחמן רחם גו', ועמד ליד השטענדר השני כרגיל.

בוהשיאנו ניגנו מנגינת ושמחת (וכן במוסף יום ב' ובמנחה ב' הימים).

ניגנו מארש נפוליון בשים שלום.

התפילה נגמרה ב12:26.

מנחה ב5:40. לעמוד ניגש רנ"ק.

ניגנו הרגיל בשים שלום.

התפילה נגמרה ב5:55.

*יום שלישי, ז' סיון, ב' דחגה"ש*

לשחרית ניגש ר' מ"מ הכהן שי' בלאו.

האדרת והאמונה כרגיל.

את חזרת הש"ץ התפלל ברובו במנגינת ימים נוראים.

בהלל ניגנו כדאתמול, והוסיפו גם ימין ה'.

(הגבה עשה א' מאנ"ש, שא' מהוריו אינו בחיים).

אחרי סיום ההפטרה יצאו ליזכור. לקח כ5 דקות.

למוסף ניגש ר' לוי"צ שי' אבראמאוויטש.

ברכת כהנים כרגיל.

ניגנו הרגיל בשים שלום.

התפילה נגמרה ב12:20.

מנחה ב7:30 בזאל הגדול (שהיה מסודר כבר להתוועדות). לעמוד ניגש רנ"ק.

ניגנו הרגיל בשים שלום.

סיימו ב7:46.

*התוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א*

ב7:56 נטל ידיו הק' ופרס מהחלות (הגיש הספל וכו' רי"ג).

אחרי בפה"ג הודיעו שיש ליטול ידים, וניגנו יחי ל3 דקות.

התחילו לנגן ג' תנועות, והפסיקו וניגנו אתה בחרתנו, ואח"כ ניגוני כל רבו"נ, ניגון הקפות לרלוי"צ ויחי (לכמעט 3 דקות).

רנ"ש חזר מאמר ד"ה אנכי הוי' אלקיך מערחגה"ש תשמ"ט, ואחרי הכרזת יחי ג"פ אמר שבהתאם לדבריו הק' במאמר, ידברו כעת הרבנים בנוגע לפס"ד על הגאולה.

דיברו: הרב גדליה שי' אקסלרוד (מאוד באריכות. בסוף דבריו הכריז יחי ג"פ), הרב יוסף שי' העכט, והרב מ"מ שי' גלוכאווסקי (דיבר על לימוד (ולחיות עם) השיחות הק' משנות תנש"א-ב. וכן הזכיר אודות פס"ד על הגאולה).

אח"כ ניגנו ה14 ניגונים שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לימד במשך השנים, שיר המעלות, ווהוא יגאלנו.

הרב יוסף ישעיה ברוין שליט"א פירט קצת יותר אודות הפס"ד שהזכיר הרב גלוכאוובסקי.

רנ"ק דיבר.

ניגנו ד' בבות, ומילאו את כוסו הק' במים.

הודיעו על הכינוס תורה וניגנו עוצו עצה (בקשר עם המצב באה"ק).

ניגנו שיבנה (עם הש"ץ הרגיל), והרבי שליט"א.

רנ"ש הכריז על הסדר, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א זימן ובירך בהמ"ז, נטל ידיו הק' והלך לשטענדר לתפילת מעריב (כ"ז בזריזות מאוד גדולה)

ההתוועדות הסתיימה ב10:10 לערך.

לעמוד ניגש ר' מרדכי שי' שוחאט.

אחרי התפילה ניגש כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לשלחן והבדיל, וב10:25 התחיל בחלוקת כוס של ברכה.

ב10:37 התיישב לאמירת ברכה אחרונה, ויצא ב10:38 לקול שירת הקהל יחי במנגינה הרגילה.

אחרי צאתו הראו מראות קודש משנים קודמות על המסך, כפי שהונהג לאחרונה לא להראות בזמן החלוקה עצמה.

כוס של ברכה מוצאי החג