חדשות חב"ד

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

ד' שבט פ''א

לקראת יום הגדול והקדוש יו"ד שבט, משיק "המכון להפצת תורתו של משיח" פרוייקט חדש - שיחות קודש מתורגמות בוידיאו.  

עד עתה, רובן ככולן של שיחות הק' לא היו בהישג יד עם כיתוביות בלשון הקודש, מלבד קטעים נבחרים בתכניות השבועיות של "לראות את מלכנו" והתוועדויות מסויימות שתורגמו ע"י ארגונים שונים. ובפרט השיחות מה"תקופה החדשה" מכ"ב שבט תשמ"ח ואילך. 

עם פרוייקט זה, באנו למלא את המחסור, ולרוות את צמאון קהל אנ"ש והתמימים החפצים ללמוד את שיחות הק' באופן ד"והיו עיניך רואות מוריך" - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעצמו - עדי נזכה תיכף ומיד ממש לקבלת תורה חדשה באופן של ראי' ממש בעיני בשר. 

בתור התחלה, מוגש בזה וידיאו משיחת ג' שבט תשנ"ב - השיחה הידועה בה הורה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ללמוד את תורת נשיא הדור בדיבור דוקא (ולהעיר שעל שיחה זו מיוסד חלק משיחת "דבר מלכות" השבועית).

ויהי רצון, שע"י לימוד והפצת תורתו של משיח, נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


להורדה מגוגל דרייב

צפו: