ציטוט של הרבי כ' ניסן ע''ה 03:02

ציטוט זה הובא בספר "דת הציונות" - מישהו יודע מה מקורו???

האם זז משהו בכוון הגאולה או התחלתה... לא ולא! כי ברור הדבר שאין לזה שום שייכות לגאולה או לאתחלתא דגאולה, שהרי "מפני חטאינו גלינו מארצנו", וכל זמן שלא בטלה הסבה – מפני חטאינו – לא בטל גם המסובב – הגלות, ורק שתתבטל הסיבה שהביאה לגלות, ועם ישראל יחזרו בתשובה, רק אז יהיה מקום להתגלות הגאולה ע"י משיח צדקנו. הרי לנו פסק דין ברור, שהגלות נמשכת עד אשר "יעמוד מלך מבית דוד..." ורק כשיבנה מקדש במקומו (כי אחר לא יעשה זה), ואחרי בנין בית המקדש – יקבץ נדחי ישראל, (כי עד אז עדיין פזורים יהיו), רק אז ידעו שזהו משיח ודאי ובקבוץ גלויות זה שע"י המשיח תתחיל הגאולה. וזה הנסיון של התקופה שלנו – כי לכל תקופה יש נסיון אחר, ועל דרך שבתקופת הבית היה נסיון של עבודה זרה... וכמו כן בתקופתנו, דוקא כאשר מתקרבים יותר לביאת הגאולה האמיתית והשלמה ונמצאים בזמן של עקבתא דמשיחא, בימים האחרונים של הגלות, הנה מרוב התשוקה ל"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", מתעורר הנסיון, ונוצרת טעות הכי מבהילה, כשישנם יהודים המוכנים להחליף – ר"ל – את הגאולה האמיתית והשלמה, במעמד ומצב בו אנו נמצאים עכשיו, ולהמיר גאולה – באלף, בגולה - חסר אלף. ורחמנא ליצלן, ישנם כאלו שהם בעלי תורה, אשר עם היותם מקיימי תורה ומצוות בכל הפרטים, אך יצרם אנסם לטעות ולפול בדעות כוזבות אלו, ואינם רוצים להתחרט או שאינם מוכנים להודות כי מתחרטים הם, וממשיכים לשים חושך לאור... ועל כל אלו ההופכים חושך הגלות לאור – לדעת, שדעות כוזבות אלו המיטו בעבר אסונות על עם ישראל, כי בכל תקופה שהיו תנועות משיחיות אשר טענו שהגאולה התחילה – הביא הדבר לצרות צרורות, כבתקופת שבתאי צבי וכדו', וגם עתה מביא הדבר להחמרת קושי הגלות וחבלי משיח ר"ל, וה' יצילנו מהם ומהמונם, ויערה עליהם רוח ממרום לשוב בתשובה שלמה ויכפר שגגתם ברחמיו המרובים".
 פנימי ט''ו כסלו ס''ה 01:19

מיחידות

לא קראתי את הכל אולם הכיוון נכון. המקום שאני ראיתי זה יחידות לתלמידי ישיבה (כנראה לא מחב"ד) ששאלו חמש שאלות ואחת השאלות היתה זאת ושם הרבי עונה מילים ספורות בכיוון הזה. יחי המלך המשיח.