זושא ז' סיון ע''ו 12:17

צפת! מה קורה עם האריכות בתפילה?

מטריד אותי משהו מאוד ספציפי בנוגע לישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת: שבת קודש. ברוך השם ניחנו הצפתיים ושות´ בכושר קפיצה מיוחדת (תרתי משמע), שלכן הם קמים בזמן, ולשבחם יאמר שמבחינת שמירת הסדרים הם הראשונים. אך, בצער רב וביגון קודר, "בחור שא נא עיניך וראה": לאחר תפילת שבת בבוקר - מתוך שלוש מאות כ"י מתלמידי ומתמימי הישיבה [זה ירד למאתיים וחמישים???] לא נשאר אף בחור (למעט שניים או שלושה שמשחקים אותה "פנימיים") שמתפלל ברצינות וב´עבודה´. ידוע הרי שאריכות בתפילת השבת היא כאבן יסוד וכתשתית רוחנית לכל מהותו של הבחור, וידוע דברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שצווח בש"פ במדבר תשל"ו* ובשיחה הידועה מאחש"פ תשל"ו* על כך "שלא כדעת הטועים שעבודת התפילה זה ענין שהיה שייך רק פעם, וענין של "למפרע"". ועל אותם שאכן התעצלו מסיבות אלו או אחרות להתעסק בעבודת התפילה קרא עליהם כ"ק אדמו"ר מה"מ בש"פ כי תשא תש"מ* את הפסוק "נרפים אתם נרפים". ולאותם הטוענים שזה לא מתאים עם מעשיהם במשך היום וכדומה, יעיינו במכתב כ"ז ניסן ה´תשי"ב* אודות מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ לאחד כזה שאין דעתו נוחה כ"כ מהאריכות של התמימים בתפילה וכו´ כיון שאין זה מתאים להנהגתם בשאר הענינים וחושש ליוהרא וכו´, והרבי מסביר לו קודם כל ש"כל המעיין בטיב הנוער בדורנו זה, אשר בשבילם ביחוד הוא תקופת משבר, ולכן צריך להיזהר ביותר מכל ענין שיוכל להחליש אותם" . . "אבל לא לבטל ענין האריכות בתפילה וכו´ כיון שסו"ס ה"ז מוסיף יראת שמים און אפגעטראגענקייט פון וועלטישע תענוגים, ולו גם יהא בדרך מקיף"... ועיין ג"כ במכתב ט"ז אלול תשי"ד* ובמכתב י"ז כסלו תשט"ז*, וכו´. ולחביבותא דמילתא אצטט קטע מיחידות* לבחור א´ (בעל נגלה) ששאל האם הוא שייך לעבודת התפילה והשיב לו כ"ק אדמו"ר מה"מ בזה הלשון: "יעדער תמים וואס האט געלערנט אין תומכי תמימים, ובפרט לאחר כמה וכמה שנים, איז שייך צו עבודת התפלה". [= כל תמים שלמד בתומכי תמימים, ובפרט... שייך לעבודת התפילה]. ולאחרי כל הנ"ל תמוה בעיני הדבר מאוד, ונשגב מבינתי: הייתכן שדווקא בישיבה הטובה ביותר בארץ (וייתכן שגם בכל רחבי העולם) לא ישימו דגש כלשהו על עבודת התפילה, ובשבת בבוקר לאחר התפילה, יהיו שלוש מאות תמימים לאחר התפילה?! מה קורה איתנו? ...ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר???... * קטעים נפלאים אלו נלקחו מהספר האדיר והנורא - "דעם רבינ´ס קינדער"
 יוסף ל' אדר א' ס''ג 20:12

להפסיק לדבר על זה

זה נראה לי לא לעניין להכנס לחיים הפרטיים של הבן אדם. לכן רצוי מאד להפסיק לדבר עליו. ועוד והוא העיקר, אני מקוה שלא יהיו ´חכמולגים´ ללכת לספר למי שלא צריך לספר... שהתכתבו עליו כאן. ופעמיים וד"ל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 א´ מהתמימים כ''ה אדר א' ס''ג 19:26

כולם רואים שבהתוועדות הוא מגיע מאוחר

כשיש בישיבה בשבת בצהריים התוועדות, וזה כמעט כל שבת, אז אם הרב עופר נמצא הוא מצטרף להתוועדות ותמיד הוא מצטרף מאוד מאוחר. מי שעלה פעם לקומה מעל אולם הלימוד. ראה שהרב מתפלל!!! יחי מלכנו לנצח נצחים!
 שביל! כ''ה אדר א' ס''ג 18:53

ר' מעדל שליט"א

ויומתק ע"פ מעישה ששמעתי מ(...)"משפיע",שפעם אחרי התוועדות של רעבּ מענד´ל פנה אליו יהודי שישב בפארבריינגען (כנראה מקורב), ואמר לו: ר´ מענדל ר´ מענדל, אתם שחקנים (או בלע"ז:´חיצוינים´)!! ענה לו ר´ ואמר:נכון נכון, כולנו במשחק והכחמה היא לשחק כל הזמן את אותו משחק.. - פרשטייסט - בא נראה אותך רוקד כמו שחקן צפתי שלא ימאס לך והנקודה היא כמו שהרב עופר תמיד מספר (ג"כ מר´ מענדל) שכולנו שקרנים אבל ט י פ א ל ע אמת, נקודת אמת יש בנו. ועל זה אנו חיים, הרקדן הטוב ביותר לא יצליח (ללא נקודת האמת האמורה לעיל) להחזיק ולו בירידה בפורום זה.. ויש להאריך בכל זה ואע"ז, ואכ"מ(=ואין עכשיו זמנו, ואין כאן מקומו). בתקווה שמתוך רבצת האינטרניזציה הזו "ועט מען אריין טאנצן אין די גאולה האמיתית והשלימה" "ומתוך ריקוד ד ו ו ק א". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם וכו´
 חיים כ''ה אדר א' ס''ג 18:02

ראיתי, גם ראיתי!

הרבה שבתות כשהרב "עויפער" שליט"א לעד ולנצח נצחים,מתפלל בבית הכנסת בקריה אפשר לראות אותו מתפלל במתינות בעבוידה ובאריכות ובשלושתם גם יחד... יחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחיחי ‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏
 ישראליק כ''ג אדר א' ס''ג 20:53

מתי ראית?

לא שאני אומר שלא, אני מאוד מעונין לדעת מתי ראית אותו מתפלל. שמעתי מחברים שלו בישיבה שבתור בחור היה מתפלל, וכיום הייתי מאוד מעוניין לשמוע איפה ומתי ראית.
 ללא שם כ''ג אדר א' ס''ג 13:26

שאני יבין, אתה חושב ש"זושא" זה לא מראה שאתה מפחד?

 הת´ אברהם ביטקין כ''ג אדר א' ס''ג 09:32

אין מה להזדעזע.

ב"ה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! ידוע שטיב הישיבה נבחן לא לפי הבחורים שבין כותליה אלא לפי יוצאי הישיבה (קרי: בוגריה שב"קבוצ´ה" ולאחמ"כ). בזמן האחרון לא יצא לי לבקר בישיבתנו הק´, אך באם נרצה להשוות את טיב הישיבות (בכל נושא, לא רק לעניין התפילה ב"עבודה") מומלץ לשים לב להנהגת הבחורים בוגרי ישיבות שונות - כפי שהם ב"קבוצה". ולעניין התפילה - כל מי שיראה את תפילתם של בוגרי הישיבה הנ"ל בהיותם בבית-מדרשו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, ללא ספק יגיע למסכנות שונות במקצת משלך. בברכת יחי המלך המשיח - הת´ אברהם ביטקין. -770-
 זלמן כ''ג אדר א' ס''ג 07:34

איך הגעת לזה?

הדברים אינם מובנים!, איך הגעת לכך שההוראה היא לא להדבק בעליון כי אם להתפלל מתוך שירה?! תסתכל עוד פעם בשיחה , תתבונן קצת בתוכן הדברים ותבין את הטעות שלך. יחלי המלך המשיח
 קורא בדבר מלכות כ''ג אדר א' ס''ג 02:05

דברים על דיוקם?

ואם להעמיד דברים על דיוקם באנו, אזי נכון אמנם שמדובר בשיחה על שירה מצד הדביקות בעליון וכו´ וכו´, אבל ההוראה למעשה בפועל בשיחה, זה לא להידבק בעליון וכו´, אלא פשוט להתפלל מתוך שירה ושמחה ב פ ש ט ו ת ! זוהי עבודת התפילה של דור הגאולה! ואם תשאל, איזו "עבודה" קשה יש פה, והרי לכאורה אין קל יותר מאשר לקפץ ולרקד וכו´? התשובה היא, שאמנם בפעם הראשונה זה קל, אבל לרקוד ולשיר בכל תפילה, גם כשאין לך מצב רוח ואתה עצבני מהקפה הבוקר, זה באמת "עבודה"!
 מיקו כ''ב אדר א' ס''ג 23:48

הרב עופר מתפלל באריכות

 ללא שם כ''ב אדר א' ס''ג 23:05

בקשר לעבודת התפילה

שמעתי, ואפשר לברר את זה אצל ה"נחלאים" כי פעם אמר מאן דהוא לרבי מלך המשיח שליט"א כי כיום אין "עובדים" וכי אין אנשים שעוסקים בעבודת התפילה... הרבי מלך המשיח שליט"א ענה לו שיסע לנחל´ה ויראה את ר´ נוסקע וולף, והנה כל מי שרואה כיצד הוא מתפלל, יבין שעבות התפילה (שהרבי מלך המשיח שליט"א קורא לה עבודת התפילה) אינה דווקא לסיים את התפילה אחרי השקיעה או אחרי כווווווווווולם... אלא פשוט להתפלל כמו שצריך וכו´ עם כל הפרטים שבזה...!!!
 זלמן כ''ב אדר א' ס''ג 17:05

דברים על דיוקם

ביאור הרבי שליט"א בשיחה היא: השירה והשמחה בתפילה מצד הדביקות וההתכללות בהעליון ולא מצד הגעגועים, כלומר שאין מדובר על מצב שאתה רחוק מהעליון ולכן אתה מתגעגע להגיע אליו ולהדבק בו, כי אם אתה עומד במצב של שמחה המתבטאת בשירה מצד זה שאתה בדביקות ובהתכללות בהעליון. למעשה אכן נכון הדבר שיש חסרון קצת בהשקעה ב´עבודה´ כעומד לפני המלך אצל חלק מהבחורים בצפת, ואפשר וצריך לתקן את הענין, ומותר לקבל ביקורת. מה שלא נכון הוא - שאין בחורים שעוסקים בעבודה שבלב, זןהי טעות יסודית! בצפת רוב הבחוריםעוסקים בעבודה שבלב, בתפילה ובכלל, וכפי שרואים במוחש שהבחורים שם מגיעים לישיבה במצב אחד ובמשך זמן קצר משתנים מאוד, יוצאים מעצמם ודואגים לזולת מאוד, וב"ה שהרב ווילשאנסקי שיחי´ והרב מיודובניק שיחי´ וכן הרב אורנשטיין ולבקיבקר מחדירים לבחורים את הענין שעבודה זה לצאת מעצמו ולהשקיע את עצמו בזולת. וזוהי התכלית של עבודת התפילה. ויש להוסיף בזה כהנה וכהנה ואין הזמן גרמא. יחי המלך המשיח
 קורא בדבר מלכות כ''ב אדר א' ס''ג 03:32

בין תפילה באריכות לתפילה בעבודה

נכון אמנם שרוב התמימים בצפת (ובכל מקום) אינם מתפללים "באריכות", אבל, רוב התמימים בצפת (ולא בכל מקום) כן מתפללים "בעבודה". פשוט הכותבים הנכבדים טעו טעות בסיסית במושג עבודת התפילה. כדי להבין מה הפירוש עבודת התפילה באופן הנדרש מאיתנו, צריך דבר ראשון, לפני שמסתכלים על החסרונות של האחרים, להסתכל במראה (כלשונו של הרבי בש"פ בהר? תשמ"ח), ולשאול את ע צ מ ך מתי אתה התפללת בעבודה. אחר-כך, אם התשובה תהיה חיובית ורצויה, תוכל לומר מוסר לאנשים אחרים, וגם זאת בערבון מוגבל. שנית, "תפילה בעבודה" בדורנו זה, מתבטאת בעיקר לא בהחמצת פנים וניגוני קרמנצ´וג, אלא בתפילה כפי ההוראות האחרונות שקיבלנו מהרבי בדבר מלכות בנוגע לעבודת התפילה: "להתפלל מתוך שירה ושמחה בקול רם!" (ש"פ בשלח תשנ"ב). זוהי "תפילה בעבודה" בדורנו זה! ובתור תלמיד (לשעבר) ישיבת חב"ד צפת, אני יכול להעיד, שרוב רובם של תלמידי התמימים בצפת, מקיימים הוראה הנ"ל בהידור רב, ומתפללים מתוך שירה ושמחה הכי גדולה, ומומלץ לכל הכותבים המתלוננים הנ"ל לבוא ולשבות שבת אחת בצפת, ולחוש עבודת התפילה אמיתית מהי!
 לוי"צ כ''ב אדר א' ס''ג 03:24

עבודת התפילה - אם כבר מדברים על זה

ואם כבר עוסקים בענין, יש להביא קטע קצר ממאמר ידוע ומפורסם של הרבי הריי"ץ זי"ע שמתחיל בד"ה "זכור את אשר עשה לך עמלק" תרפ"ז, מאמר שעוסק בנגעי בני אדם ואופניהם בקליפת עמלק. הרבי הריי"ץ מונה שם כמה וכמה דרגות, שכל אחת דקה יותר מחברתה. וידוע הסיפור, שלאחר שבת פ´ זכור תרפ"ז, הגיע חסיד א´ לרבי הריי"ץ, ואמר לו הרבי, שאם היית נוכח בההתוועדות ובשעת אמירת המאמר "הייתי מוסיף עוד דרגא בעמלק"... על כל פנים, הרי ציטוט: "דהנה התחלת התגברות התאוה מהמדות רעות הוא מצד העדר העבודה בתפלה. דאם הי´ עבודה תמידית בתפלה בהתבוננות באלקות שיאיר אור ה´ במוחו, והי´ בבחי´ התעוררות בלבו לאלקות, והיינו שהי´ התגלות האור דנפש האלוקית, הרי לא הי´ מתאווה תאוה כלל"... דהיינו, במילים הכי ברורות והכי פשוטות: כל הסיבה שיש לאדם כל מיני מחשבות זרות, וכל מיני חשקים, דחפים, מאוויים, רצונות וכו´ לענייני עולם הזה בכלל ולדברים האסורים בפרט, זה מצד זה שהוא לא עוסק בעבודת התפילה כדבעי! ומבטיח לו הרבי שם: דאם היה בעבודה תמידית כו´ - לא היה מתאווה תאוה כלל!!! נ.ב. מומלץ לכאו"א ללמוד את המאמר הנ"ל, אליבא דנפשי´. יש שם ´אותיות´ טובות וחזקות - גם לנפש הבהמית...
 איש יהודי כ''א אדר א' ס''ג 23:16

עבודת התפלה

אגיד את האמת בזמן האחרון לא עלה בידי לבקר בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש אשר בעי"ת צפת תובב"א. אבל לפני זמן לא רב, הייתי נמצא שם הרבה בשבתות, וזה היה פשוט מרנן את הלב, לראות ב"ה עשרות ממש עשרות תמימים יושבים אחרי במשך שעה שעה וחצי שעתיים, וכאלו אפילו יותר. במיוחד בשבתות שיתקיימו אז התוועדות אחרי התפלה הדבר היה עוד יותר בולט, מצד אחד של הזאל היו מתוועדים ומצד השני בחורים מתפללים, וכן הכתות היו מלאים בחורים מתפללים. ואני זוכר שהמשפיע הראשי הר´ משה שי´ ארנשטיין אמר בהתועדויות מר´ שלמה חיים ועוד, איך שאסור להתבלט, וצריך להתחיל להתפלל לפני המנין, וכו´. ובוודאי שלא לאחר את התחלת התפילה לאחרי חצות היום, זה היה ממש יחודי לראות את הזאל בשבת בבוקר כבר בשעה 7 או אפילו כבר בשעה 6:30 המקדימים וכבר לומדים חסידות, ואחרי זה לערך בשעה 9 9:30 התמימים יצאו להקהל קהילות, ואחרי זה כשחזרו התפללו במתינות ממש במשך שעות, עדיין עומד מול עיני אותו בחור שלע"ד יכול לגמור את כל התהלים בשבת מברכים במשך לא יותר משעה שעה וחצי, ואומר תהלים במתינות, במשך כמה שעות ממש נראה כמו בתיאורים של ליובאוויטש בליקוטי דיבורים. כזה דבר לא ראיתי מאף ישיבה אחרת, ממש ההמשך של ליובאוויטש, הייתי בהרבה ישיבות בעולם, הייתי בברינוא כמה וכמה פעמים וזה כלל לא מתקרב לזה. ולסיום אביא סיפור ששמעתי בקשר לרב ניסן פינסון שליח הרבי מלך המשיח שליט"א בתוניס, שמעתי את זה מבנו שי´ השליח בניס שבשנת תנש"א אביו שי´ הגיע לרבי שליט"א מלך המשיח לכינוס השלוחים, ובמשך ההתוועדיות בבית רבינו אמרו לו שבזמננו לא שייך ענין של עבודת התפלה, כל העבודה עכשיו היא רק להתמסר לרבי ומבצעים עם כל הקאך, עבודת התפילה היתה פעם, כפי שרואים את הרבי מתפלל וכו´, (פרטי הביאור לא שמעתי בענין.) אז בקיצור הוא כתב לרבי מלך המשיח שליט"א, שאמרו לו מהענינים הנ"ל וכו´, והוא כתב שהוא נוהג להתפלל באריכות. ושואל את דעתו הקדושה מה לעשות. הרבי מלך המשיח שליט"א ענה לו, שימשיך להתנהג כפי שהוא נהג עד עכשיו. (הבאתי את הסיפור לחביבותא דמלתא - סיפור של המלך. וללא כוונות, שרד"ק יוכל להעיר על זה) בברכת יחי המלך. שנפגש כולנו תיכף ומיד ממש ב770 בבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> כ''א אדר א' ס''ג 18:36

כמעט כולם כותבים פה "ללא שם"...

 זושא כ''א אדר א' ס''ג 18:02

תגובה ללא שם. (מה אתה מפחד?)

מסתבר, לפי דבריך שהרבי שליט"א מלך המשיח, ´שכח´ או ´לא ידע´ שיום יבוא ו´פתאום´ ישיבה אלמונית תתחיל לחקות אותו ואת בית מדרשו, שאל"כ מניין לקח על עצמו כזאת "ברייטקייט" לדרוש עבודת התפילה מבחורים? וכי לא ידע שצפת בשטח?!... ממש שטות...
 ללא שם כ''א אדר א' ס''ג 17:55

ברוך השם בצפת...

ברוך השם, בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק משתדלים התמימים "לחקות" ככל הניתן את בית משיח 770 ^^^. כחלק מהנהגה זו מתיישביםהתמימים מידי שבת להתוועדות. יחי המלך המשיח
 מוט&acute;ל כ''א אדר א' ס''ג 17:53

אתה נראה לי קצת מגזים...

לא יכול להיות! תראה, לעולם לא הייתי בישיבת חב"ד בצפת, ובפרט לא בשבת בבוקר, ולא ראיתי איך מתנהגים שם התמימים. אני חושב שאתה קצת נסחפת ואתה קצת מגזים. אף בחור לא נשאר להתפלל באריכות? זה נראה מוזר, ואולי אפילו חשוד... לא נרא לי שאתה צודק, אך אם אכן כנים דבריך, והצדק איתך, אני באמת מזועזע נורא. לא ייתכן שבישיבה של הרבי תהיה כזאת תופעה! שמעתי בשם אחד המשפיעים הגדולים, שבלי תפילה באריכות לא שייך שבחור יעמוד על הרגליים כמו שצריך ולא יוכל להיות לעולם בחור חסידי וירא שמים באמת, כי חסר את ה"דעת" שזו ענינה של התפילה כידוע לי"ח. ועיין בתניא ספ"ג שאם חסר את ענין הדעת "לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שוא" עיי"ש. לסיום, אני חוזר ואומר שלא נראים לי דבריך במציאות העולם.