יצחק עמרי ז' כסלו ע''ג 07:44

פירסום משיח

איזו שיחות אמר הרבי על פרסום משיח ומיהו המשיח? אינני רוצה איפה כתב הרבי שנשיא הדור הוא המשיח אלא איפה בדיוק כתב לפרסם מיהו המשיח וע"ד משיח נ.ב. שאלתי האגרות האם אעסוק בפרסום משיח קבלתי תשובה באג"ק חכ"א עמ' שע, וז"ל רבינו "הגיעתי שמועה מבהילה...והיא: שקרה עוה"פ מאורע דהרמת יד על חבירו, וכנאה שגם בא לפועל ר"ל, ועוד זאת שהי' בפומבי ומבלי מחאה מהנוכחים" עכלה"ק יחי המלך!!!