הילה ה' תשרי ע''ה 02:33

טקס החלקה

שלום לכולם, רציתי לדעת מה משמעות טקס החלקה, מלבד הכנסת הילד לעול המצוות ולחדר. האם ישנה גם משמעות רוחנית עבור הילד עצמו. האם ישנן סגולות מיוחדות בעצם המנהג והטקס. ומה עושים עם קצוות השיער שנגזר? תודה רבה וזכו למצוות.
 אמא י''ג אדר ס''ט 04:10

משמעות רוחנית

כיון שמחשבים התספורת לענין חינוך בקדש, וכדיוק לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר, בהשארת פיאות הראש וכו' והתחלת חינוך שהוקדשה מכמה שנים ודורות בודאי שמעוררת המשכה מלמעלה על המחונך (אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חלק יד עמ' לט) שכנראה מלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לחג התספורת ה"ז ענין של חינוך ביר"ש, ז.א. המשכת קדושה על נפש הילד [י"ל שמיוסד הנ"ל על דרז"ל הידועה (תנחומא פ' קדושים) וראה ג"כ הלכות ת"ת לרבנו הזקן בתחלתו שזה מרומז בתורה שבכתב, ובשנה הרביעית יהי' וגו' קדש], וכשעושים מעשה בזה מתחזק הענין ונמשך בעולם המעשה כמבואה בכ"מ, הרי למה ידחו המשכת הקדושה הלזו לכמה חדשים או לשבועות והרי כל תוספת קדושה בחינוך מוסיפה בכל עניניו דהילד ואפילו הגשמים. (אגרות קודש יד, עמ' רכ). מזל טוב!