יהודה י''ד אלול ס''ז 02:54

יחי אדונינו

אני מאמין שהרבי היה צדיק אבל הייתי רוצה לדעת איך אתם אומרים שהוא עדיין חי והאם אתם לא חושבים שזה חילול ה' לפרסם את היחי בכל מקום?
 שניאור קלמנסון י''ד אלול ס''ז 02:54

למה אתה חושב שזה חילול ה' לפרסם את היחי בכל מקום?

  י' אב ס''ז 03:32

רמי היקר שוב שלום ויחי המלך המשיח

תשובתי התמקדה בעובדה שמי שחוזר בתשובה חייב לדעת שההסתברות שהבנותיו שגויות לגמרי ושהדבר שהוא מתחבר אליו אינו אלה דבר שיתגלה בהמשך כטעות מיני' ובי'. רק כמשל לזה הבאתי את דוגמת התפיסה של אדם בראשית דרכו אל ה' את פשט דברי המשנה ואח"כ את הבנתו העמוקה יותר. לצערי הבנתך את טעותך הקונצפטואלית לא תוכל לבוא ע"י מייל של כמה מראי מקומות מה גם שהנושא רחב מאד ונוגע עומק לפנים מעומק במהות ליריאה רחבה של התייחסות התורה לנושא התחתון מול העליון, הרוח מול הגשם, האלוקי מול החול. כלל אחד אני יכול לתת לך שיפתח לך את הצוהר לעניין הוא ב"אירוע" שנקרא "שבירת הכלים" בהתהוות העולמות נפלו רפ"ח ניצוצין אל תוך הקליפות. דהיינו ה' מהווה את הבריאה באופן שבכל פרט בה מצויה אלוקותו ית', ועבודת האדם היא לגולותם ולהחזירם למקורם. מקורם הוא ה' אחד שאין עוד מלבדו, ולית אתר פנוי מיני' ואין שום מציאות זולתו והוא לבדו הוא. דהיינו עבודת האדם היא לגלות את מציאותו היחידה של ה' בכל הבריאה גוף כנשמה, רוח כגשם, קודש כחול גבול בלי גבול, באופן שהכל בהשוואה פשוטה אחת בלי שום הבדל כי הוא ית' משווה קטן וגדול. בנפילת ניצוצות אלו, דהיינו עירבוב האלוקי עם החול יש כל נוסף שאומר שכל הגבוה יותר ירד למטה יותר היינו לא רק שחייבים להתעסק עם התחתון ככל שיהיה אלה שניצוצות גבוהים יותר של קדושה נמצאים דווקא בנמוך ביותר, דהיינו דווקא בגוף, בנפש הבהמית, בגשמיות בחול וכו'. כפי שציינתי לפני כן עד כדי כך הם הדברים שהיות החיים בגוף הגשמי דבר מוגבל ולא נצחי הוא תוצאת ירידת המוות לעולם כעונש על חטא עץ הדעת ולעתיד לבוא "בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים". הגוף זה לא גורנישט הגוף של יהודי זה הנברא היחיד מבין כל הנבראים, מלאכי השרת שרפים פמלייא של מעלה נשמות וכו' וגם כאן בעולם הזה מכיוון שגוף של גוי לא חייב במצוות הרי שנשאר לנו מכל הנבראים כולם רק הגוף של יהודי שאיתו אפשר לקיים מצוות מעשיות. האדמור הזקן בתניא מסביר שבדקדוק אחד של הלכה תלויה חיותם של עלומות רוניים לאין כץ וכאמור אין לך אפשרות לקיים את מצוות התורה אלה ע"י גוף של יהודי. כפי שאתה יודע תחיית המתים היא מהתורה לחיים נצחיים כנשמות בגופים ובלע המוות לנצח אף הוא חלק מנבואות זמן הגאולה. תן לחכם ויחכם עוד... אחי היקר מכאן ואילך אין לך אלה להכנס לישיבה וכאמור המלצתי היא ישיבת חב"ד ברמת אביב או בראשון לציון. למד ביגיעה ושקידה עד שיגלו לך סודות התורה מצד הזכות שלך כי ללא יגיעה הכלל הוא "לא יגעתי ומצאתי- אל תאמין". שלך בברכת הצלחה
 משה ט' אב ס''ז 06:20

הנפש הבהמית

שלום יהודה חסידות חב"ד חידשה שהעניין החשוב ביותר הוא לקדש את הגוף כגון אדם שאוכל צריך לכוון אכילתו לשם שמיים. אם לקב"ה לא היתה חשובה הגשמיות הוא היה משאיר אותנו בגדר נשמות בלבד. כתוב שבימות המשיח יתגלה בעצם שלנפש הבהמית ישנה מעלה כמו שכתוב "וברוב תבואות כח שור"כלומר שהמטרה היא כן להשתמש בנפש הבהמית לעבודת ה' והרבי מביא את העניין שהרי מה יוצא לנשמה בזה שהיא יורדת לעולם הזה הרי יכול להיות שיהיו כמה קלקולים דוקא ח"ו אלה בידוע שדווקא על ידי עבודה עם הנפש הבהמית ניתן להגיע לדרגה גבוה יותר.
 רמי פילר ז' אב ס''ז 07:00

סליחה, אבל זו תשובה שלא ממין העניין

אריה יקר, אתה משווה את שאלתי עם מי שמאמין במשלי חז"ל על עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים - שהם המציאות הפיזית שאפשר לראות אותה למעלה. ולא היא. דווקא אני בא מנקודת מוצא הפוכה, שאי אפשר לקדש את הדוגמאות וההמחשות, ושלא יתכן לטעון שיש קדושה בחומר הגופני הפיזי, ולא משנה אם זה הגוף של בן אדם או המשל על עין ואוזן וכו'. ברור שאין "מלך גדול" שיושב על כסא רם ונישא וכו'. ובאותה מידה בדיוק לא יכול להיות שהתבטלה האפשרות של היפרדות הנשמה בגוף, כלומר שהנשמה חייבת להישאר בתוך גוף. מהו הגוף? גוף זה גורנישט כמו שאומרים בני אשכנז. הנשמה היא נצח נצחים, מציאות הבורא, וכדברי החסידות היא חלק מהאל יתברך. ואני שואל באמת ובתמים: איך יתכן לקבוע שנשמה אינה יכולה להיפרד מהגוף? אודה על תשובה עם מקורות יהודיים ברורים. תודה ובברכה רמי
  ג' אב ס''ז 13:10

רמי היקר שלום ויחי המלך המשיח

ראשית לכל ולפני כניסתנו לעצם שאלתך על עניין הנשמה והגוף, הרוח והגשם, הפיזי והמטאפיזי וכו' צריך להדגיש שעניינינו כחסידים הוא האמונה המוחלטת במוחלטות מציאותו הבלעדית והבלתי משתנה של ה' יתב' שמותנית באמונה במשה רבנו שבדור, כשם שיראל האמינו בה' ובמשה עבדו. לא יכולה להיות קיימת אמונה ע"פ יהדות בה' בלי משה רבנו, שכן אמונה כזו מבוססת על עקירת רוב רובם של חמשת חומשי התורה בהם מובאת כל הזמן מציאותו של משה רבנו כגואלם של ישראל המקשר ביניהם עד שהוא מכנה את עצמו באחד מכינויי ה' ית' בעצמו בפרשתנו : "אנכי עומד בינכם ובין ה' אלקיכם בעת ההיא...לאמר לכם דבר ה'" ופסוק אחרי"אנכי ה' אלקיך". האריכות בזה פשוטה ומהווה את יסוד האמונה בפשוטו של מקרא תורת ה', שנקראת תורת משה, וממשיכה לאורך ולרוחב כל התורה נגלה ופנימיות גמרא אגדה מדרשים קבלה וחסידות. בדורנו הרלוונטי הוא אמונה מוחלטת, שלא שייכת בה פשרה או עידון, בזה שאם הרבי אמר שהוא חי כנשמה בגוף לנצח וממנו כל הדור, עצם היותנו בני אברהם יצחק ויעקב מחייבת אותנו לא לערער אחרי דבריו ולגדור את עצמנו במשנה הסדורה שנערכה בעניין אמירה זו. ללמוד וללמד אותה כדבר ה' שנאמר מגרונו של משה (הרבי שליט"א) בסיני. לשאלתך, גם אני הייתי חילוני גמור וגם אני עברתי כמה וכמה מסעות רוחניים שבהם הגעתי להבנה והכרה מסויימת שהתנפצה לרסיסים כשנדרשתי להתקדם בדרך בה כולנו עולים, היא הדרך העולה בית א-ל. זה כלל, הבנות הן תמיד יחסיות ולכן צריך להתייחס אליהן בספקנות, תוך ידיעה שרק תוך ביטול ללימוד התורה שאין עניינו לתת לנו להבין,( שכן תמיד נשאר נבראים שבמהותם אינם יכולים להבין את הבורא) אלה לחשוף אותנו לאט לאט מעט מעט לאלוקות עד לשלב בו נראה ש"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". אם אתה חזרת בתשובה בגלל מה שאתה מתאר, אני חזרתי כי ראיתי ילדים חילוניים ובנסיבות מיוחדות ראיתי ילדים שגדלו בבתים חב"דניקים והבנתי שאם אני רוצה להשאר בתוך עם ישראל אני חייב להיות חב"דניק כדי שילדיי יגדלו כך.כך התחלתי. בשני המקרים שלנו כל בר דעת מבין שיהיה המניע אשר יהיה הוא רק התחלת הדרך ובוודאי אינו דבר או מצב שאפשר להישאר בו, וחייבים להתקדם, ולהיות מוכנים לכך שה' יתב' גדול יותר ממה התלבש בשכלינו לפני שעוד היה בו גרגר תורה אחד. לענייננו, זה שהבנת שהעולם הוא שקר, ויש משמעות לאלוקי ולא לגשמי, ושהעולם מסתיר ושהאמת היא מעבר לפיזי, זה לא אומר שהבנת נכון. לימוד תורה אינו שעשוע אינטלקטואלי, לא חוויה רוחנית שחושפת אותך לאמת נעלמת, או כל מיני ביטויים לקוחים מעולם של חיפוש רוחניות לא יהודי. זה דבר ה' שצריך להתייגע בו וללמוד אותו מתוך מאמץ פיזי ונפשי (שבא באופן הדרגתי) וביטול להמון הנחות היסוד שלו שאיתן עם הזמן יתחילו דברים להתבהר. אם תלמד תורה כדרך השניה ולא כפי הראשונה מובטח לך שתגלה די מהר שכל ההנחות אותן "הבנת" שגויות מיסודן אחת לאחת, למרות היותן שלב ראשון של הכרה עליו אפשר לטפס כדי להתקדם. משל: לילד קטן או להבדיל לגוי צריך ע"מ לעורר אצלו את האמונה הנכונה בה' אלוקי ישראל לומר לו יש אלוקים אחד בשמים ממעל ואת לשון המשנה באבות:"דע מה למעלה ממך אוזן שומעת עין רואה וכל מעשיך בספר נכתבים", אותו ילד או גוי יגיד לך שהוא היה בטוח שאלוקים למעלה. אבל מה לעשות רק אם הוא יתקדם בדרך האמת הוא יגיע להכרה התורנית ש"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" וכי הוא לבדו הוא משנברא העולם ועד שלא נברא העולם. זו דוגמה מוחשית לטעות הכרתית שמהווה יסוד להתקדמות אל מצב בו הכרה זו גופא תתברר ככפירה מוחלטת ביסודי הדת תאר לך שמישהו יאמר לך שאלוקים נמצא בשמים ושלמעלה במרחק לא ברור יש עין ואוזן וספר ושאת הדבר הזה אנחנו עובדים? טוב שמשהו ריגש וחיבר אותך וגרם לך לצאת מגבלות העולם, אבל דע לך שכל ספרות חז"ל מלאה במה שנתגלה באופן מבואר, מפורש ומפורט יותר בתורת החסידות החל מתורות מורינו הבעש"ט הק' ודרך כל אדמור"י חב"ד לדורותיהם, שהאמת היא בדיוק הפוכה ממה שהבנת, התפקיד הנעלה ביותר והתחברות הגבוהה ביותר אל ה' יתב' היא בפעולה עם הגוף בתוך מגבלות וגדרי העולם כי כך ממגלים את אחדותם של הרוח והגשם, הנשמה והגוף האלוקות והעולם הטוב והרע הגבול והבלי גבול הפיזי והמטאפיזי שמציאות כולם אינה לאה מציאותו של אחד היחיד ה' יתברך. לדבר זה קוראים יחוד ה' ואי אפשר להגיע אליו אלה דרך עבודת פרך מתוך קבלת עול ויגיעה של עבד לפני רבו, בלימוד התורה וקיומה שהבסיס לכל היא ההכרה שתורה זו אינה מושג מופשט של מה שאבותינו קיבלו לפני אלפי שנים אלה שבכל דור ובימינו הרבי שליט"א מלך המשיח הוא הצינור דרכו ה' נותן לנו את התורה וההדרכה הספציפית של דורנו איך לעשות את מה שאין בכוחינו להתחבר אליו כלל, וזהו רצון ה'. בשיא התמציתיות, עניין המוות ,אכן כדבריך, אינו מוכרח כלל, ה' לא ברא את הבריאה כדי שאדם ימות, המוות ירד לעולם רק אחרי שהאם קילקל וחטא בחטא עץ הדעת, מלך המשיח הוא גבוה יותר מאדם הראשון והוא למעלה מחט עץ הדעת ומהמוות, ויש הסבר מיוחד בשיחה של הרבי על הסוגיה למה לצדיקים שהיו איש איש בדורו מלך המשיח שבכל דור היה בזמן הגלות את הסתלקות הנשמה מן הגוף. בעניין זה הוא אומר שדורנו זכה לעניין של "בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" ועוברים כנשמות בגופים לחיים נצחיים. אין לנושא ספציפי זה שייכות לנושא אחר שהעלית, והוא חשיבות הגוף מול חשיבות הנפש, מקומם, מקום הגבול והבלי גבול וכו'. לכל הנושאים הללו ישנן תשובות שבהירותן ומקורותיהן בכל ספרות חז"ל פשוטה וננגישה מאד אבל דורשת כאמור שלימוד התורה לא יהיה כדי להרוות צמאון או לקבל תשובות או להבין דברים הסתומים אלה לשם למים נטו. וכשה' בוחן כליות ולב יראה שאתה באמת לא מבקש לעצמך כלום אלה לומד לשם שמים תוך ביטול למשה רבנו שבדור, הוא יקיים את"סוד ה' ליראיו", "ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק וכו' וכו'". בכלל זה, אכן כדבריך לגוף יש משמעות וחשיבות עצמית, יציאת הנפש מן הגוף אינה מוכרח כלל (ולגבי הקללה "עפר אתה ואל עפר תשוב" אשאיר אותך מול ה' ית' ללמוד תורה כעבד לפני רבו ולבקש ממנו לגלות לך את העניין התורני שבזה מתוך הלימוד ולא מתוך אסוציאטיבית יצירתית הזויה). לגבי המקורות היהודיים אין לי אלה להפנות אותך אל אחת מישיבות חב"ד ברמת אביב או בראשון לציון, בהן תוכל ללמוד ולשאול ולקבל תשובות, וכן להבטיחך כי ב"נ במסגרת שידרוג האתר הזה בקרוב יעלו סדרות שיעורי תורה אתם תוכל ללמוד וללמד, ובעיקר לשמור ולעשות...את המעשה שהוא העיקר.....עם הגוף. לא מדהים אלה פשוט בתכלית, ה' הוא מדהים ונכונות לך עוד כמה וכמה תדהמות עד בית המקדש. שלך בכבוד רב. אריה
 רמי פילר ג' אב ס''ז 04:48

האם זה לא קצת מוזר

רציתי לשאול את העורך האם חב"ד חידשה מושגים חדשים ביהדות. העניין הוא שדווקא אני חזרתי בתשובה כשנחשפתי לעובדה שיש משמעות למציאות האלוהית ולא לחושך הגשמי. כלומר כשהבנתי שהעולם הוא שקר, הוא מסתיר את האמת, והאמת היא כל מה שמעבר לפיזי. תראה, אני התרגשתי והתחברתי לעניין הזה שהנשמה היא המייצג של כל מה שמעבר להגבלות העולם. זה אומר שלגוף אין ערך אמיתי, חוץ מלהיות עבד ה' ומשועבד לנשמה. אבל הנשמה עצמה היא בעלת ערך עצמי ולמעשה זה הדבר האמיתי. עכשיו מה שקורה הוא, שניתנת חשיבות לגוף ואנחנו אמורים לא להאמין שהגוף יכול לחזור אל העפר. פתאום הגוף קיבל חשיבות ומשמעות עצמית. לא יתכן שהנשמה תצא מהגוף. זה דבר מדהים והייתי שמח להבין אותו ובעיקר לקבל מקורות ברורים שזה נכון לפי ההשקפה היהודית.
  ב' אב ס''ז 09:49

יהודה היקר

כפי שאתה בודאי יודע בפורומים כשלנו ישנה המון פעמים גלישה מהנושא המועלה להתגוששות בין בעלי דעות שנות בנושא. דעות אנטי משיחיסטיות יכולות לעלות באתרינו, לצורך עצם הדיון במהותן, אבל לא כהרצאות דברים שעניינן להוכיח את צדקת הדרך. אפנה אותך ההקשר זה לאלון אלהרר ולמה שכתבתי לו שם. את מהות התפיסה האנטי משיחיסטית תוכל למצוא בכמה אתרים כאלה שבטח תדע איך להגיע אליהם. אצלינו נסתפק בלהביא את התשובות למהות השאלה. וההבדל: מהות שאלתך מנוסחת מצויין בתגובתך דלעיל והיא בתמצית: איך להתייחס לשינוי הדרסטי כל כך שחל בחב"ד מאז תקופה מסויימת. האם כפי שדורשים זאת האנטים או כפי שיוצג לך כאן לקמן. על שאלה זו תקבל את התשובה המלאה, את כל פירוט הדברים והפולמוס מצאה הנהלת האתר ועבדך הנאמן טעם שלא להעלות כדי להמנע מהתגוששויות מיותרות ומבזבוז זמנם וכוחם של הקוראים והכותבים על התגוששות סרק כשההוראה של הרבי בעניינים אלו היא תמיד לומר את מה שצריך ולא להגרר לויכוחים נצחניים. לעצם שאלתך, ובקש פירוט על מה שאתה רוצה בהמשך ואשמח יחד עם שאר הגולשים לענות לך: בכל תקופה בליובאוויטש היו תמורות וטלטלות שחייבו את החסידים להיות גוף חי מתמודד דינמי רב גוני, הדבר מיוסד על עצם ההתייחסות התורנית ליהודי שמשול (אחת מגודמאות הרבה) לאתרוג ששלמותו נובעת מעמידתו האיתנה בלהט חום הקיץ ובקרת החורף ובטלטלת השינויים ביניהם, באשר הוא "הדר באילנו משנה לשנה". כך חסידים עברו טלטלות שזיעזעו והביאו לכל מה שאתה רואה היום בחב"ד בכל פעם שרבי אחד נסתלק מן העולם והיה צריך להשתדרג לרבי הבא. הדבר היה חריף יותר בדורנו זה כשהרבי מלך המשיח היה "רק"החתן של הרבי ורבים היו המרננים והמתקשים לקבל את השינויים הקיצוניים מאד שהנהיג בהנהגת התנועה. עיקר העיקרים בעניינו: ישנם כמה וכמה אמירות ומענות בכתב, מפורסמות וידועות החל מזמן הסתלקות הרבנית הצדקנית ע"ה, שעניינם חידוש שיש בזמנינו על זמנים קודמים ודורות קודמים. וזו הנחת היסוד בהתייחסות לשאלתך. לדוגמא: הרבי אומר שבדור הקודם אצל חמיו היה עניין הסתלקות הנשמה מן הגוף ולשונו: "מה שאין כן בדורנו זה עוברים כנשמות בגופים לחיים נצחיים". הרבי ענה מענות חריפים וקשים הן נגד מעשי הרב וולפא שליט"א שעשה רעש רב על היות הרבי מלך המשיח והן על ספר ששמו "מגולה לגאולה" שהיה אסופת שיחות של הרבי מכל השנים בענייני משיח וגאולה בלי רמז של התייחסות לרבי בעצמו כמלך המשיח. אלה שבנ"א הרבי ענה לשניהם תשובות חיוביות ועידודים מדהימים כן לפרסם מה שאסר לפני כמה שנים, כאשר בשני המקרים הרבי הוסיף בכתי"ק "הזמן גרמא". כמו כן השיחות של "דבר מלכות" שעוררו סערה רבתי דווקא אצל אוהבי ליובאוויטש המתנדנדים כגון "קונטרס בית רבינו שבבבל" בהם הרבי מסביר דברים שלא היה להם כמעט אח וריע עשרות שנים, בפרט ב"הערות" ורק לימוד מתמיד שנה אחרי שנה יביא אותך לגלות עד כמה שיחות אלו הן תורתו של משיח ממש ולא משאירות כל מקום לספק. והעולה על כולנה היא, ששלא כתקוותו של ח.מ. שניתן יהיה לדחוף לאבינו מלכינו תפוח אדמה לפה, ולסתום אותו ע"י שמעלימים ודוחקים את העובדה שהוא במשך יותר משנה עודד בכל הזדמנות שירת והכרזת "יחי אדונינו", העובדה הזו קיימת ומתועדת באופן בלתי ניתן לערעור. אציין בפניך רק שאנשי מחנהו של ח.מ. והנהג של הרבי בראשם באותה שנה שכרו בריונים קושים שיפליאו מכות רצח בבחורים שחרפו נפשם לשמור על חיווט כלי התקשורת שצילמו את מעמד קבלת מלכות הרבי ועידודו את שירת ה"יחי". כוונתם היתה אז ועוד לפני כן, לדחוק את העניין ולהעלים אותו ע"י חבלה בחוטים של כלי התקשורת כשהם ראו במו עיניהם שהרבי רוצה את זה והורה למזכירו להורות על פירסום העניין והבאת כלי התקשורת רק העמידה האיתנה שהיתה הכלי להראוי לזה שהרבי הוא בעל הבית ומנהל את הדברים גרמה לזה שהיום אין להם ברירה והמשך הנסיונות שלהם להסטיר את הרבי ורצונו הברור נעשה בנימוס ע"י אמירות צבועות מתחסדות "אנא ... מקודשים ללא דיון". הם לא עוצרים באדום בשום שלב לומר "עם הרבי אומר דברים ברורים כתובים ומודפסים והללו הם 'הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת' שהוא משיח והוא חי וצריך לפרסם ולפרוץ עם זה קדימה,אז זה ככה, והבעיות בעניין הם 'הנסתרות לה' אלוקינו'". רק את הדבר הכי ברור הם מבקשים או בנימוס באתר כשלנו, אבל לרוב באלימות פיזית שאינך מתאר, לקבור את מה שבעייתי ולהפך את הנגלות לנסתרות. הרבי אומר שאחת לכמה זמן ישנו חידוש בשליחות שהוא הצינור לכל שאר ענייני השליחות. זה הכלל: מה שהרבי אמר ועשה עשרות שנים היה כדי להביא מציאות חדשה לחלוטין, מציאות הגאולה האמיתית והשלמה. בנ' נ"א נ"ב נ"ג ונ"ד הרבי הורה לנו לשנות כיוון כי הזמן כבר הגיע ולעבור את הירדן לגאולה האמיתי והשלמה. זה יסוד שעליו בנויה ההתייחסות לכל מה שהרבי אומר או אמר בשנים הרחוקות ולהבדלים לכאורה ביניהם. חומר רב על דוגמאות למהלכים כאלה במקרא במדרש ובספרות התורנית כולה תקבל בע"ה בהמשך באתר זה עם שידרוגו הקרוב. שלך אריה יחי מלכינו שליט"א.
 יהודה ב' אב ס''ז 06:46

לעורך הנכבד, תודה ובקשה

אני מקבל את דבריך, וגם אני לא מכיר את אדון חיים מאיר פשוט מצאתי לנכון לשאול את שאלתי כאן מתוך ידיעה שכאן האנשים יענו לי בצורה ברורה ולא מגמגמת. עם זאת הבנתי שצנזרתם תשובה של חיים מאיר עד שתמצאו זמן לחבר תשובה לדבריו ורציתי לבקש את תוכן התשובה שלו, כי הרושם שלי הוא שיש תוכן בדבריו ולא נראה לי שהוא מנסה לקנטר. אני מאוד מאוד קרוב לחב"ד ודווקא מהצד של מה שנקרא המשיחיסטי, אבל תרשה לי להודות שאם אני שם על כף המאזניים את שיטת הרבי לאורך עשרות שנים מול החידוש שהתחדש בשנים בהם לא חש בטוב או שנעלם מעיני בשר, מאוד קשה ליישב את הדעת ולכן מעניינת אותי כל דעה בנידון. אולי אנצל בימה זו ואשאל אותך מה עדיף, לומר שלא מעניין אותנו הארבעים שנה אלא רק התקופה של שנות תשנ"ב והלאה, או לומר שכל הארבעים שנה מעניינים ומה שקרה בתשנ"ב והלאה זה כמו שאמרת בשם חיים מאיר מהנסתרות לה' אלוקינו? -- תשובת המערכת: ברור שמשנה אחורנה עדיפא. במשך ארבעים שנות הנשיאות העולם לא היה מוכן לקבל כאלו דברים, ואדרבא - זה רק הזיק להפצת החסידות, אך בשנת תנש"א הרבי שליט"א מלך המשיח הודיע לנו שהעולם כבר מוכן לכך, ואכן כל מי שפועל בזה רואה שהעולם מקבל א"ז בפשטות. אנו מצטערים שטרם השבנו לתשובתו השניה של חיים מאיר ומקווים שזה יטופל בימים הקרובים ממש.
  א' אב ס''ז 16:39

לחיים מאיר ויהודה בכבוד רב, מעורך האתר הח

אנסה בקצרה לענות לחיים מאיר תשובה שתהיה החלק הרלוונטי לשאלותיך יהודה מבלי להגרר לויכוחים שאינם רלוונטים כלל אתר זה בפורום זה. מתוך ניסיון להתחזק בעמדות בהן אני מחזיק כעת, אני יכול לקחת מה שאני רוצה, ובפרט מהים העצום, במימדי הזמן, הכמות, האיכות, האורך והרוחב, של תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ולהביא חיזוקים לדבריי. כשאביא אותם כמובן שלא אביא ראיות סוטרות להם מיני' ובי' מדבריו בעצמו. אתבל גם בהרבה אמירות בומבאסטיות של:"בכל שנות...", "בלב שוטת דם...","מעולם הרבי לא אמר...", לא אשכח:"הלכה...","אנו חלק מעם ישראל" "היהדות..." אמקד חלק גדול מתגובתי בדיון סביב נקודה מסויימת מתוך שיחה מסויימת כראיה לדבריי, אתן אטרנטיבה מחשבתית אחרת, והנה מן המוכן..... אחלה טשולנט מתובל היטב, ברגש סיסמאות באלטרנטיבה המחשבתית לדברים מפורשים ובלתי משתמעים לשתי פנים מתורתו והתייחסות הרבי בעניין. כשהדוגמא הגסה ביותר תהיה שכשאני נדרש לעובדה שהרבי עודד מאות פעמים בפרהסיה הכי גדולה עם פסק דין רבני השכונה, עם פסקי דין רבני חב"ד מכל העולם על היותו מלך המשיח, אסתום את הכל באחת וכלשונך הזהב המדהימה והמזעזעת: "בקשר לשנים נ"ג נ"ד,אנא, הבה נותיר אותם מקודשים ללא דיון, כשם שאין דנים ומתפלפפלים בקושיות על הרבש"ע". אלעיט אותך בים של לא חשוב מה וכשמגיעה סתירה ניצחת ומוחלטת לכל מה שאמרתי אגלגל עיניי השמימה ואבקש רחמים על ה"מקודשים" ואציל את עצמי מלענות בלבוש סופר דתי של "מקודשים ללא דיון". והנה כמעט הגענו למסקנה של חיים מאיר בסוף תגובתו על"שכנוע המשוכנעים", דהיינו יהודל'ה, נכנסת לאתר, שאלת שאלה מתוך עמדה מגובשת שנוצרה מחוסר ידיעה, וקיבלת חיזוק לדיעה זו, ובזה נגמר. דא עקא, חוץ מאשר למלאות לך את הבטן במה שאתה בכל מקרה שמח לשמוע אין בין התגובות של חיים מאיר ולמשנה העומדת בשורש העניין המשיחיסטי עליה שאלת, ולו בסיס עובדתי קטן ביותר, והוא הציטוטים עצמם של השיחות והמענות, אלה שכשאלה סותרים מכלולו ענק של נתונים אחרים, שאת המשמעותיים ביותר מביניהם ח.מ. סותם: ב" אנא...מקודשים ללא דיון" אולטרא דתי, אז אין כאן דיון ענייני ובוודאי שלא נוקב. כדבריך ח.מ."מנומקת" - כן, "משכנעת"- את יהודה ומי שמחזיק בעמדותיו בוודאי שכן, "יוצאת מן הלב" - עם כל הכבוד לא בטוח, אני מוכן להסכים שיוצאת מאיפה שהוא בחלל הבטן אבל לאו דווקא מן הלב, כי אמרו חכמים שדברים היוצאים מן הבל נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם ואילו כאן... "נכנסת אל הלב" - צר לי אבל באופן דוחה במיוחד לא ואפילו מקוממת לאור התייחסותך בסתימת פה גסה שאין כדוגמתה לשנה שלמה של מסירות נפש של הרבי שליט"א לעודד שוב ושוב בכל גופו וכוחו את הכרזת היחי כ"מקודשים ללא דיון" ר"ל. כסיכום, מדיניות הנהלת האתר החדשה כפי שתוצג לציבור הגולשים בימים או בשבועות הקרובים במסגרת תכנית מתאר לאתר, תהיה נתינת במה להבאת דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בראש כל רבותינו נשיאינו בתוך המסכת הענקית של כל תורת חסידות חב"ד על כל הכולל אותה מכתביהם הק' של אדמור"י חב"ד ועד לחידושי והערות התמימים ואנ"ש, רבנים ומשפיעים הרלווניטים. לשאלות כשאלותיך יהודה התשובות תהינה באופן של "האומר דבר בשם אומרו", דבר דבור על אופניו קשות ככל שתהינה. לאומת זאת עם כל הכבוד הראוי לח.מ. שאיני מכיר אישית וממילא הדברים אינם מכוונים כפגיעה אישית, הרשות מלמעלה לצאת נגד מה שהרבי עשה בנ"ג נ"ד באופן הכי בלתי משתמע לשתי פנים, כולל מענות קודש בכתב יד בווידיאו וכו' ניתנה. זו הרשות שניתנה לעמלק ושהביא את יתרו להתגייר כשראה שאחרי כל מה שה' עשה לישראל ביציאת מצרים הוא עדיין נתן מקום ורשות להילחם בו ובחוצפה ועזות מצח שאין כדוגמתן כחסיד אומר על מה שהרבי עשה בנ"ג נ"ד "אנא...ללא דיון". זו הרשות שהקב"ה נתן לבני ישראל לערער ולהרוס ולהחריב את המתנה של ארץ חמדה טובה ורחבה שנתן לנו ע"י הרבי שליט"א במלחמת ששת הימים. ועוד רבות הדוגמאות. אלה שכפי שידוע המדיניות הגורפת של הרבי היתה ש"אין דרכינו בוויכוחים". בפרט האמור אם מדובר בהתגוששות סרק של סברות מול מי שמראש אומר שנ"ג נ"ד הם "ללא דיון", מתעלם מכך שהרבי אמר אינספור פעמים שתשנ"א היא שנה שמלך המשיח נגלה בה, ושימות משיח הוא עניין שהזמן גרמא. על שאלות ככל שיועלו תבואנה תשובות. מעשי צינון שרק קו דק מפריד בינם לבין כפירה ממש בכל דברי הרבי וממילא בכל התורה כולה, שהיא חד עם קודשא בריך הוא, כמובן לבד מאלה שמתקבלים ע"פ שכל, לא יוכלו לקבל כאן במה ומי ייתן שמדיניות זו תוביל גם אנשים בעמדותיכם לשאול את השאלות לעניין ולענות כהלכה, היא דבר ה' היא דבר הרבי שליט"א מלך המשיח. ויסוד היסודות הוא אמונתינו שאין בה מקום לשכל, בחירה בעץ החיים שעניינו ביטול במובא בפנימיות התורה, מבלי לגעת כלל בעץ הדעת ח"ו בפשטות דברי הרבי והודעתו שהוא מלך המשיח, שיש לפרסם זאת בכל הכוח, שמה שהיה נכון עשרות שנים ואלפי שנות גלות בטל בימינו כי כהודעתו "הזמן גרמא". ואין לנו אלה דבריו של הרבי שכשם שכל התורה כולה הוקשה למצוות פרה אדומה מפני שלא נודע טעמה אפילו לחכם מכל אדם כך גם בכל עניין שנלמד בשכל כפי שהדבר מותר ע"פ תורה נבטל את השכל כליל כקורבן בהמה דקה על המזבח כשברקע שירת הלויים: (שכידוע שבט לוי - אותיות 'ליובאוויטש') יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 יהודה כ''ט תמוז ס''ז 10:25

תודה חיים מאיר. חבל שלא השארת כתובת אימייל

הייתי שמח אם תתן לי אפשרות להתכתב אתך, ובמיוחד מעניינת אותי תשובתך לדברים שכתב כאן ישראליק, שאם הם נכונים זה מבלבל אותי מאוד, אולם לכאורה קשה לי לראות היכן הוא טעה. אשמח אם תעלה כאן את האימייל שלך.
 חיים מאיר ט''ז תמוז ס''ז 07:02

אכזבתם.

אני מבין שתגובתי לישראליק היתה מנומקת מידיי, משכנעת מידיי - אמיתית, כנה, יוצאת מהלב וכנראה נכנסת אל הלב. חשבתי לתומי שבאמת ברצונכם לנהל כאן דיון נוקב. התרשמתי שאינכם פוחדים משאלות וגם לא מתשובות, וההוכחה הטובה ביותר היתה פרסום דבריי הקודמים - עם התשובה של ישראליק, שבאמת עניינה אותי באופן אישי, איתגרה אותי לחשוב ואף משכה אותי להשיב, ואפילו לבדוק האם תשובתי התפרסמה ואולי יש השגות שניתן עוד לדון בהם. כמובן, לא התאכזבתי מכך שאינכם מעלים את תגובתי לישראליק, שכנראה כאמור לעיל היתה מידיי משכנעת. אם כך, כנראה אין זו במה ראויה לדיון, היו ברוכים והמשיכו לשכנע את המשוכנעים. וברוח הפרשה ממנה באנו - יפקח ה' את עיניכם, ותזכו כבלעם בשעתו לראות את מלאך ה' המזהירכם מפני המשך ההתדרדרות. כה לחי! -- תגובת המערכת: טרם פרסמנו את תגובתכם לישראליק מאחר ולא מצא עדיין פנאי לענות עליה, ואין אנו מעוניינים לפרסם כזאת תגובה ללא מענה כראוי. בעז"ה בימים הקרובים נפרסמה עם תגובה.
  ה' תמוז ס''ז 11:58

אין לך מושג על מה אתה מדבר

על ראשון ראשון: חיים מאיר כתב: "עליך לדעת זאת: הרבי מליובאוויטש לאורך כל שנות מנהיגותו, שהיתה הנהגה מעוררת התפעלות הן ברמתה התורנית והרוחנית והן מבחינת המהפכה הגשמית לרומם קרן ישראל ולהשיב גאון ישראל לכל יהודי בכל מצב ובכל מקום - לאורך כל השנים הקפיד מאוד להגביר את האמונה הטהורה בגאולה הקרובה, להופכה לדבר מוחשי ואקטואלי - שנדע שבידינו הדבר לקרב את ביאת משיח צדקנו - ובאותה נחישות להוציא מלב כל אדם כאילו יש עניין בלדעת מיהו משיח או לעסוק בזהותו של הגואל האחרון". -- במשך כל שנות נשיאותו הדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח שהוא הוא גואל האחרון (החל כבר מהמאמר הראשון "באתי לגני") וברבות השנים אף הורה מפורשות להתעסק בכך ולפרסם זאת (החל משמחת תורה תשמ"ו). דבריך ש"באותה נחישות עסק בלהוציא מלב כל אדם כאילו יש ענין בלדעת מיהו משיח" היו נכונים אולי עד שנת תשמ"ה (שאז גם היתה השיחה המפורסמת בה שלל את הפרסום בענין זה), אך בשמח"ת תשמ"ו אמר מפורשות ש"לא תהיה לי שום תרעומת אם יפרסמו שנשיא הדור הוא המשיח", ומבצע זה הגיע לשיא בשנות תנש"א-נ"ב כאשר כל אלו שהתעסקו בכך זכו לתשובות ברורות ומדהימות שיש להמשיך בכך בכל עוז. -- חיים מאיר כתב: "דע לך שאין כל תועלת, ואין כל עניין, ובוודאי שאין כל מקור לכך לא בדברי ההלכה, לא בדברי אגדה ובוודאי שלא בתורתו של הרבי מליובאוויטש - ממנו ניתן להבין שחשוב לעסוק בזהות המשיח. לא יוצא מכך כלום! בכתב יד קודשו הוא גם השיב לאחד החסידים שניסה להתעקש על העניין הזה ש"אין חיוב כלל וכלל לדעת מיהו משיח". אתה מבין לבד שאם זו עמדתו ועמדת ההלכה והמסורת היהודית, בוודאי שהדברים לא השתנו, היהדות מעולם לא הדגישה את נושא זהות המשיח ובשום ספר קודש לא תמצא מקור להעמדת עניין זה במסגרת עבודת ה'". -- כנראה שטרם למדת הלכות מלכים לרמב"ם, שם מסופר שרבי עקיבא היה מפרסם בראש כל חוצות את זהותו של (מי שחשב שהיה אז) משיח. אף אחד מחכמי ישראל לא גינה אותו על כך, והרמב"ם מביא זאת כהלכה למעשה ("הלכות הלכות") ואף מביא את סימני המשיח כדי שנדע מיהו המשיח ונפרסם את זהותו. גם הרבי שליט"א מלך המשיח עודד את כל המפרסמים את זהותו (כנ"ל). המענה שהזכרת הוצא מהקשרו (כרגיל...). הרבי שליט"א כתב את זה ליהודי שרצה להחרים את אלו שמפרסמים את זהות המשיח בעירו, והרבי כתב לו ש"אמנם פרסום זהות המשיח אינה מצוה מדאורייתא, אך אהבת ישראל היא כן מצווה ולכן לא להחרים אותם חס ושלום!" -- חיים מאיר כתב: "הגלות גרמה לכך, שראינו את רבינו הקדוש מתייסר בייסורים קשים מאוד, בין כ"ז אדר תשנ"ב לג' תמוז תשנ"ד. באותה עת כל מאוויינו וכל שאיפותינו היו לפעול רחמי שמים אצל אב הרחמים, שירחם עלינו וישלח רפואה שלימה לאדוננו-מורנו-ורבינו. מתוך אותן תחושות ובמצוקה הנוראית שהורגשה אז, נולדה גם התביעה כביכול: אנא, שלח את הגאולה, ויחי אדמו"ר כמלך המשיח לעולם ועד. ניתן לציין שכל חסיד וכל מי שהכיר והיה מקושר לרבי, היה שותף לזעקה אמיתית זו, ופרץ האהבה כלפי הרבי היה טבעי, מתבקש ומובן. דא עקא שמאז ג' תמוז החלה תפילה להתגלגל למחוזות של הדגשת זהות המשיח. הם הפכו את זה לעיקר העיקרים, כמעט כמו שמע ישראל. מקדישים את כל האנרגיה לעניין זה, שכאמור אין בו כל תועלת". -- מצטער, אבל אתה פשוט משקר. אף אחד לא התכוון לכך, וגם לפני כ"ז אד"ר שרו את השיר הזה והרבי שליט"א אף עודד אותו כמה פעמים (ושנים מפעמים אלו אף מוקלטים בוידיאו). הרבי שליט"א בעצמו במשך שנות תשנ"ג-ד הקדיש את כל מרצו לענין זה, וכתוצאה טבעית וברורה הרי כל חסיד חב"ד אמור גם להקדיש את כל כוחותיו לפרסום הכרזה קדושה זו, שהיא כמובן וגם פשוט עיקר העיקרים וה"שמע ישראל" של פרסום בשורת הגאולה. -- חיים מאיר כתב: "חשוב מאוד ללמוד: הלכה, חסידות, ושיחות של הרבי, ולהבין את הפרופורציה היהודית לכל דבר. הרבי הוא לכל לראש איש הלכה הטהורה, מעולם מעולם לא יכול להיות אפילו נדנוד של הבדל בין עמדתו ועמדת חסידיו לבין עמדת ההלכה". -- ושכחת את עיקר העיקרים - לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, ובפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) של נשיא דורנו (ציטוט משיחת ש"פ תזו"מ תנש"א), שהיא הדרך הישרה הקלה והמהירה ביותר להבאת הגאולה, וכשלומדים את השיחות של הרבי שליט"א בעניני משיח וגאולה (ובפרט הדבר-מלכות של שנות תנש"א-נ"ב) במילא סרים כל השאלות והפלפולים ומתמסרים לשליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 חיים מאיר ד' תמוז ס''ז 23:54

יהודה, לצערי אתה צודק ובגדול

כחסיד חב"ד עלי להודות לך על העלאת השאלה בצורה כה מכובדת ומתוך התעניינות. עליך לדעת זאת: הרבי מליובאוויטש לאורך כל שנות מנהיגותו, שהיתה הנהגה מעוררת התפעלות הן ברמתה התורנית והרוחנית והן מבחינת המהפכה הגשמית לרומם קרן ישראל ולהשיב גאון ישראל לכל יהודי בכל מצב ובכל מקום - לאורך כל השנים הקפיד מאוד להגביר את האמונה הטהורה בגאולה הקרובה, להופכה לדבר מוחשי ואקטואלי - שנדע שבידינו הדבר לקרב את ביאת משיח צדקנו - ובאותה נחישות להוציא מלב כל אדם כאילו יש עניין בלדעת מיהו משיח או לעסוק בזהותו של הגואל האחרון. דע לך שאין כל תועלת, ואין כל עניין, ובוודאי שאין כל מקור לכך לא בדברי ההלכה, לא בדברי אגדה ובוודאי שלא בתורתו של הרבי מליובאוויטש - ממנו ניתן להבין שחשוב לעסוק בזהות המשיח. לא יוצא מכך כלום! בכתב יד קודשו הוא גם השיב לאחד החסידים שניסה להתעקש על העניין הזה ש"אין חיוב כלל וכלל לדעת מיהו משיח". אתה מבין לבד שאם זו עמדתו ועמדת ההלכה והמסורת היהודית, בוודאי שהדברים לא השתנו, היהדות מעולם לא הדגישה את נושא זהות המשיח ובשום ספר קודש לא תמצא מקור להעמדת עניין זה במסגרת עבודת ה'. אלא מה? שצריך גם לדעת באותה מידה, שמותר לחסיד לטעון שרבו הוא המשיח, כפי שרואים את הויכוח בסנהדרין שהתלמידים הוכיחו כל אחד שרבו הוא המשיח (במידה והגאולה תגיע עכשיו). מותר, אבל בהחלט מיותר. הגלות גרמה לכך, שראינו את רבינו הקדוש מתייסר בייסורים קשים מאוד, בין כ"ז אדר תשנ"ב לג' תמוז תשנ"ד. באותה עת כל מאוויינו וכל שאיפותינו היו לפעול רחמי שמים אצל אב הרחמים, שירחם עלינו וישלח רפואה שלימה לאדוננו-מורנו-ורבינו. מתוך אותן תחושות ובמצוקה הנוראית שהורגשה אז, נולדה גם התביעה כביכול: אנא, שלח את הגאולה, ויחי אדמו"ר כמלך המשיח לעולם ועד. ניתן לציין שכל חסיד וכל מי שהכיר והיה מקושר לרבי, היה שותף לזעקה אמיתית זו, ופרץ האהבה כלפי הרבי היה טבעי, מתבקש ומובן. דא עקא שמאז ג' תמוז החלה תפילה להתגלגל למחוזות של הדגשת זהות המשיח. הם הפכו את זה לעיקר העיקרים, כמעט כמו שמע ישראל. מקדישים את כל האנרגיה לעניין זה, שכאמור אין בו כל תועלת. חשוב מאוד ללמוד: הלכה, חסידות, ושיחות של הרבי, ולהבין את הפרופורציה היהודית לכל דבר. הרבי הוא לכל לראש איש הלכה הטהורה, מעולם מעולם לא יכול להיות אפילו נדנוד של הבדל בין עמדתו ועמדת חסידיו לבין עמדת ההלכה.
 ricky herzig ג' תמוז ס''ז 18:24

geula

i am so sorry for some one who want to stay in darkness please get out from your G A L U T AND OPEN A NEW CHAPTER IN YOUR LIFE WE ARE ABOUT TO BE SEEING A DIFFRENT META FISICS THAN WE USE TO AND WE HAVE TO PREPER OUT SELF FOR A NEW WORLD SOMETHING YOU DONT EXPRIENCE BEFORE IF WE DONT WE CAN GO CRAZY GOD BLESS YOU ALL
 אבי ז' סיון ס''ז 14:21

רוצים עוד!

אפשר להרחיב קצת-יותר!!
 פרץ י''ז ניסן ס''ז 14:44

על רגל אחת

הנושא רחב מאד ועמוק מני-ים ואף יצאו כמה ספרים (כמו:משיח עכשיו חלק ד',עתה ידעתי ,הגאולה האמיתית והשלימה ועוד) וכמה חוברות (כמו :שליט"א,חי וקיים,הנסיון האחרון,האמונה האמיתית והשלימה ועוד) וצריך פשוט להתיישב וללמוד את הנושא. בכלל צריך לדעת שהדברים מבוססים בראש ובראשונה על דברי הרבי שליט"א מלך-המשיח בעצמו (משיחת ש"פ בא התשנ"ב, ש"פ שופטים התנש"א ,לקו"ש חכ"ו ועוד) נקודת הענין היא שהרבי הודיע וכך פסקו מאות רבנים שהוא הוא מלך-המשיח וממילא הובטחנו לגבי מלך-המשיח שהוא זוכה לחיים-נצחיים ש"לא יכבה נרו לעולם ועד" ו "חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד"!! הענין קצת קשה לקבלה היות שלפי הנראה לעינים הגשמיות ולפי כותרות העיתונים זה לא בדיוק נראה כך{מזכיר קצת את יעקב אבינו(ראה גמרא תענית ה' ע"א וברש"י שם "נדמה להם שמת וחי היה") למרות שאצל הרבי שליט"א מלך-המשיח זה יותר ממה שהיה אצל יעקב אבינו (ראה בתחילת ספר משיח-עכשיו ח"ד)} בשביל זה חייבים להקדיש זמן ללמוד הרבה חסידות ולהפנימה ע"מ להבין איך ש"אין עוד מלבדו" ואז המציאות האמיתית נקבעת ע"פ תורה ולא ע"פ החושים שלנו. (דרך-אגב!! גם במדע הכי מעודכן יודעים שהחושים שלנו הפשוטים אינם בעלי-דעה כלל וכלל להבנת המציאות בשטח ואין כאן מקום להאריך). בנוגע לשאלה על חילול-ה' צריך להבין שההגדרה מהו חילול ה' נקבעת רק ע"פ תורה ולא ע"פ מה שמישהו בודה מליבו ובגמרא נותנים דוגמאות לחילול-ה' מתלמיד-חכם היוצא לרחוב ללא טלית או מתלמיד חכם שאינו משלם את חובותיו בזמן כלו' שהחילול ה' הוא לא הפגנת האמונה במשיח בלי-בושה שעל-זה חלה ההלכה הראשונה בשו"ע "אל יבוש מפני המלעיגים" אלא על הסתרתה ועל הנהגה ברה"ר היפך רצון-ה', עד כאן על קצה המזלג ובודאי שיש להוסיף על-זה עוד כהנה וכהנה אבל הדברים כבר נידונו ונדפסו במקומות-רבים וצריך פשוט ללמוד את הנושא, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם-ועד!!
 חסוי ט''ו ניסן ס''ז 11:22

תשובה

יש לי מס' תשובות בשבילך, את ראשית אתחיל בעניין של המשיח האם הוא חי ואיך זה שחב"ד אומרים כך והאם זה כפירה. קודם כל בגמרא רשום שהמשיח צריך להיות בין המתים לחיים, וההוכחה לזה שהוא חי, רש"י אומר שמשיח מתגלה ומתכסה כלומר שהמשיח חייב להיות חי בגשמיות ואם הוא לא חי בגשמיות אז זה סותר את דברי רש"י, ועל פי דברי רש"י אנו מבינים שהמשיח הוא חי בגשמיות . ולגבי חילול ה', זה לא חילול ה', מכיוון שאנו יודעים את האמת ושמפיצים את האמת זה לא חילול ה'! אם עכשיו ישירו ברחוב "הקב"ה אנו אוהבים אותך" זה חילול ה'? לא זה אהבה לה' יתברך אותו דבר לגביי הרבי זה אהבה וגם השירה שאנו מעודדים לגאולה, וגם הק"בה יתברך שמו רוצה כך כי חייבים לעשות משהוא למען הגאוולה לא? אז על מנת לקרב את הגאולה זה בא לידי ביטוי בשירית "היחי".