זיידס פייוויש ד' אב ס''ז 13:29

איפה משה

אולי מישהו יודע התיחסות חב''דית לכך שמשה רבינו, הגואל הראשון, לא מופיע באגדה של פסח. נשאלתי בתור חב''דניק ולא היתה לי תשובה. בתודה.
 שמואל ד' אב ס''ז 13:29

למה מתייחסים למיסנאגדים באתר זה??

 רעיון יפה ז' אייר ס''ז 01:49

רמיזת שם "משה" בהגדה

נכתב כאן ש'מלאך שרף השליח' ר"ת מש"ה, אלא שבהגדה כתוב"לא ע"י מלאך, ולא ע"י שרף ולא ע"י שליח" בלי ה"א הידיעה! בברכה,
 לייזר כ''ח ניסן ס''ז 23:55

כנראה זה כמו ו"אתה תצווה" שלא נזכר שמו של משה

לא למדתי את כל השיחות של הרבי מלך המשיח שליט"א על הגדה של פסח, אבל קצת שלמדתי ניתן לראות - שהרבי שליט"א מתייחס להגדה כמו בפרשת ואתה תצווה, ששם לא מוכר שמו של משה רבינו, וכל הפרשה מדברת עליו, כי שם מדובר על משה כמו שהו בעצמו לפני שהוא ממוצע המחבר (זה מילים שלי), קשה לי להסביר את זה ,כדאי ללמוד את השיחות על ואתה תצווה וללמוד משם.
 פייוויש ט''ז ניסן ס''ז 03:21

הוספה

כתב האדמו''ר הריי''ץ שכל המפרשים מסכימים, שההגדה חוברה בדרך רמז ונקודה, שגם הפשט הוא בבחינת רמז ובבחינת נקודה. א) ואם מותר להעלות סברה אז יש משותף בין ההגדה למגילת אסתר, שעיקר בשניהם הוא הסתר פנים בזמן הגלות. אנו מזהים את משה במגילה במרדכי ובהגדה הוא מופיע רק פעם אחת בדרך אגב. בזמן הגלות משה נמצא בכל דור אך בהסתר בלבד. ב) אנו מזהים את משה בכל אחד מאדמו''רי חב''ד ובמיוחד ברבי, שמקובל על רוב היהודים כמנהיג הדור, חוץ מאלה שעד היום נלחמים בבעל שם טוב ותלמידיו אך הם מצטמקים ורע להם. מציאות זאת היא בעצמה מעידה שאנו בסוף הגלות.
 דער אמתער פייוויש י' ניסן ס''ז 14:26

נזכר ברמז

כתיב בהגדה "לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי השליח - אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו". מלאך-שרף-השליח ר"ת משה, כנודע, ודוק וד"ל ואכמ"ל.
 צביקה י' ניסן ס''ז 07:06

העולם כבר מוכן!!

לא ראיתי לע"ע התייחסות מפורשת של רבינו שליט"א מלך-המשיח לענין זה אבל בכל-זאת רציתי להעיר כמה דברים: א)קודם כל יש לי חידוש בשבילך: משה רבינו כן מוזכר מפורשות בהגדה בפיסקא של רבי יוסי הגלילי:"ועל הים מהו אומר-"וירא ישראל את היד הגדולה...ויאמינו ב-ה' ובמשה עבדו"!! ב)ח"ו ללמוד מכך מה שרצו חוגים מסוימים ללמוד(מהעובדה שהאיזכור של משה רבינו הוא בקטע שאינו עיקר ההגדה ולא מקובל בכל הגירסאות) שיש כאן הסתייגות מהצגת משה רבינו בגלל ה"חשש" של "האלהת-האדמו"ר" "ממוצעים" ו"מתווכים" עפ"ל... שהרי האמונה במשה רבינו היא מעיקרי האמונה, וברור שכל ענין יציאת-מצרים שענינה הוא הגאולה מהתפיסה של טומאת-מצרים נפעלת רק ע"י "רועה-האמונה" שמצליח להעביר לנו את אמונת יחוד-ה' ואיך ש"אין עוד מלבדו"-היפך מתפיסת מצרים שלא מסוגלים לקלוט את הענין שהקב"ה שורה בעולם. ורק משה רבינו יכול להמחיש לנו בדמותו כיצד אלוקות יכולה להיות בגוף-גשמי היפך משיטת-מצרים שלא מסוגלת לקלוט את האמונה ש"אין-עוד מלבדו"!! ידוע גם מה שמובא במכילתא עה"פ "ויאמינו ב-ה' ובמשה עבדו"-שמי שאינו מאמין ברועה נאמן כאילו שאינו מאמין במי שאמר והיה העולם. ג)והוא העיקר: שמעתי פעם בהתוועדות כי כל דבר יש לו גיל ותקופה משלו למשל בסוף הל' תשובה ברמב"ם מובא שיש לימוד של ילד ע"מ לקבל פרס וכשגודל לומד לשמה. וכך הוא גם בנוגע לתקופה: הרמב"ם כותב באגרת תחה"מ שתחה"מ לא הוזכרה במפורש בתורה שבכתב כי האנשים אז לא היו מספיק כלי מזוכך לקבלה והיה חשש שבגלל זה יכפרו בכל התורה. הרמב"ם גם מביא זאת בתחילת הל' עכו"ם שיש סדר והדרגה בגילוי האלוקות ויש סדר ההשלשלות של העברת האמונה ב-ה' מדור לדור עד שבט לוי ומשה רבינו ולוקח זמן עד שאפשר לשתול בהם מושגים של אמונה וגם לאחר יצי"מ הרבי שליט"א מלך המשיח מביא במאמר-"בסוכות תשבו" תש"מ-שאמונת בני-ישראל היתה בתחילה כמו אמונת הגויים שהאמינו רק בכח הפועל בנפעל ובממכ"ע ורק אח"כ נתעלו להיות אמונתם בבחי' כח הסוכ"ע-כמבואר בסידור שער חג המצות בתחילתו. כך במפורש מביא הרמב"ם בנוגע להגדת הפסח בהל' חמץ ומצה שלילד קטן או טיפש מספרים שנגאלנו כמו עבד שיצא לחירות אבל לבן גדול וחכם מספרים את כל פרטי הענין ואת הניסים שעשה לנו משה רבינו". ולכן נראה לומר שכך הוא בהגש"פ שעדיין לא היו כלים לקבל בפשטות את האמונה משה רבנו וזה היה נראה להם בקטנות מוחם כאילו יש כאן איזה "שיתוף"-רח"ל וכן הוא בנוגע להתגלות החסידות שלפני-זה לא היה כל-כך נפוץ האמונה בצדיק כמו בחסידות אבל אח"כ נזדכך העולם ןנהיה כלי לקבלה. וכן הוא לאחרי שבעה דורות של אדמו"רי חב"ד שלמרות שבתחילה היו תשובות של הרבי שליט"א מלך-המשיח לר' אברהם פריז לגנוז פרסומים על זהות-המשיח ולאחרי-זה בתשמ"ה בש"פ בראשית שהרבי נזף ברב וולפא על-זה אבל לאחרי זה בנ"א-נ"ב דיבר הרבי שליט"א במפורש על זה והרשה ואף שמח על פרסום ענין זה כי הרבי הודיע בג' תמוז ה'תנש"א ש"העולם-כבר מוכן" וכבר נזדכך והוא כלי לגילוי האמונה הנ"ל שהרבי שליט"א הוא מלך-המשיח. ןעד שבשנים האחרונות חתמו על-כך מאות רבנים ואדמו"רים וכן אישי-ציבור חשובים והולך ומתפשט בכל מקומות ממשלתו ובכל מדינות המלך שמקבלים מלכותו בלבב שלם ו"ניצנים נראו בארץ" שיש כבר כמה שהחלו לראות את הרבי שליט"א מל-המשיח בגשמיות ולעיני-בשר כפי שפורסם לאחרונה בספר "לפקוח את העינים" (שהוציא במסירות-נפש הת' יוני גוריאצ'ניק והת' גרנובטר וכו') אז ודאי שכעת "לא יכלה עוד הצפינו" וחיבים לפרסם לכל אנשי-הדור שהרבי שליט"א מלך-המשיח חי וקיים בגוף-גשמי כפשוטו ממ"ש!! ובמהרה הוא גואלנו!! "אתה הראית לדעת כי בימות-המשיח אפשר כבר לגעת"!!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם ועד!