ד' תמוז ע''ג 07:48

תענית אסתר בגאולה

בשיחת "דברי כיבושין" דתענית אסתר תשמ"ו (עמוד-ראשון עמוד-שני, לתמליל השיחה לחץ כאן) משמע שתענית אסתר לא תתבטל בגאולה. וצ"ע כיצד ליישב זאת עם שיחת ש"פ משפטים תנש"א ששם משמע ברור שתענית אסתר תתבטל בגאולה ככל שאר הצומות. האם יש למישהו מהגולשים הסבר על כך?
 שניאור י' אדר ס''ז 16:43

אולי אפשר לומר

1) משיחת תשמו משמע שמעלת יום רצון של תענית אסתר לא תתבטל, אבל אולי התענית עצמה כן?! 2) לע"ל יתגלה גילוי העצמות, שלא יתבטל שום דבר מהגלות, אלא יאיר את האלף בתוך הגלות, האור והחושך יהיו ביחד, והתענית עצמה תתחבר עם המעלה של הגאולה, וזה לא יהי' בסתירה. משא"כ שאר התעניות.
  ז' אדר ס''ז 23:29

יש עוד משהו מענין

שיש חסידים שטוענים על השיחה ההיא שמדובר בתקופה השנית
  ז' אדר ס''ז 18:59

גם במאמר

במאמר "כי תשא" תשמ"ז משמע שיתבטל... בהחלט מעניין. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!