רדק י''א אייר ע''ג 12:22

רוח אלוקים מרחפת = אז מה הבעי'ה? הרי זה משיח ????

הבעי´ה היא שרוחו של משיח רק מרחפת על פני המים ולא חדורה בפנימיות. אנו נצטווינו שיהיו "אורות דתוהו" אז יש אצלם התחלת והמשך הפסוק "תוהו.......מרחפת........., וחושך " הציווי שלה רבי הוא שיהין כלים דתיקון, שהדברים יהיו מתקבלים בתוך הכלים. כי משיח באופן מקיף, צעקני צרחני, חיצוני מרחף, משיח כזה יש כבר בעולם אלפי שנים. אנו נצליח להביא את הדברים בפנימיות, וזהו גילוי משיח בפועל ממש.
 רדק ד' תשרי ס''ג 01:15

תודה על הדוגמאות שהמשיח לא מרחף אצלם

ומי שזה חדור אצלו, זה מקרב את גילוי המשיח
 נחלאי ב' אלול ס''ב 23:25

לא כל הנראה כחיצוניות הוא חיצוניות פרועה...

על פי השיחה בש"פ פנחס, מדובר שכל דבר צריך להיות במחשבה דיבור ומעשה, כשכל הבסיס של השיחה נשען על הגורל שהיה צווח, דבר שלכאורה לחינם, שהרי כבר יש את מעשה הגורל, מחשבת הגורל, ולמה צריך דיבור, אלא שחסר בשלימות אם אין את הפרט של הדיבור. לפי"ז צריך לומר שגם בענין הפרסום בעניני משיח וגאולה, כגון כיפה יחי, ודגלון, שהם לכאורה חלק מהביטוי של מחשבה בעניני הגאולה, דיבור (ע"י הכרזת יחי, לימוד עניני משיח וגאולה וכו´), והמעשה ע"י חבישת הכיפה והדגלון. כך שהענין די פשוט איך שזה לא חיצוניות פרועה כלל וכלל, ורואים שכך הנהגת בני המדינה (אמריקה) ללבוש דגלון! ר´ ראובן דונין ע"ה תמיד חילק בהתוועדויות דיגלונים (אפי´ בשבת (שבת שכולה משיח)), וכן המשפיעים ר´ יצחק שפרינגער, ר´ בער´ל ליפסקר, ר´ זלמן נוטיק, ר´ עופר מיודובניק, ועוד היד נטויה, לובשים כיפות יחי, ולא נראה לי שהינם אנשים ריקים ופוחזים הנוטים לחיצוניות פרועה... ומסיימים בטוב: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> ל' סיון ס''ב 17:42

קשוט עצמך - יפענח קודם כבודו את צפונות שם קודשו

 יצחק ל' סיון ס''ב 03:32

ומעמידו על האמת

מה לך כי נזעקת על דבריו של הרדק. הלא הוא אמר ובצדק כי א"א להסתפק בהנהגה חיצונית גרידא, אלא צריך שהנהגה זו תהיה חדורה בפנימיות. ואשר לשאלתך מדבר מלכות לפרשת פינחס, אשר משם נראה שמעודד כ"ק אד"ש מה"מ הנהגה כזו. היה מן הראוי אשר תעיין שם היטב במהלך השיחה ובנקודת ענינה, ותמצא, אשר מדובר שם רק אודות הנהגה הנראית כחיצוניות, אך חדורה היא בפנימיות, ורק זה נתאפשר לנו ע"י כ"ק אד"ש מה"מ. אך מכאן ולבא לדמות מילתא למילתא, ולהכשיר כל התפרעות חיצונית ללא טיפת פנימיות, הנה ע"ז יצא (ובצדק) קצפו של הרדק, וכנ"ל שלהנהגה זו אין שום מקור. באם לדעתך לא הבנתי כראוי את פשט שיחה זו אבקשך להאיר את עיני בדברים לאשורם. ומצו"ב לינק לדבר מלכות המדובר למען לא תצטרך לטרוח לחפשו. בברכת "ומעמידו על האמת", ואז יתקיים בנו גם הנאמר שם בהמשך: "ומעמידו על השלום", וכל המדות שבהם נקנית התורה. ועוד והוא העיקר שמלימוד בדבר זה, נבא ללימוד תורתו של משיח תיכף ומיד ממ"ש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 זלמן כ''ח אייר ס''ב 21:46

גדר חיצוניות ופנימיות

לעניות דעתי לכותב ההודעה הקודמת חסר ידע בסיסי בחסידות, ובענין חיצוניות ופנימיות. שהרי ידועה שיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בש"פ פנחס ה´תנש"א, בו הרבי שליט"א מספר על מקרה שהיה בזמן הרבי הרש"ב שהבחורים ניגנו ניגון בזריזות בכדי להגיע למה שיגיע אח"כ (אמירת מאמר או שיחה), הרבי הרש"ב אמר על כך שפנימי ענינו שהוא מונח במה שנמצאים עכשיו ולא במה שיבוא אח"כ. כ"ק אדמו"ר שליט"א מאריך בענין זה בנוגע לגורל שערך משה, שרש"י מפרש שהגורל היה צווח, והרבי מלך המשיח שליט"א מסביר שדוקא זה שהגורל היה צווח זה הראה על פנימיות הענין. ע"כ תוכן השיחה. לעניננו, לפענ"ד דוקא כל הרעש והפירסום הוא זה שמראה עד כמה שהענין פנימי שמונחים בו מכל הכיוונים ולא רק לעצמי אלא לכל מי שמסביבי שזה מראה עד כמה שכל ענין זה הינו פנימי. וד"ל. ואשמח לשמוע את דעת רד"ק בענין זה. ואולי הגיע הזמן שיפענח את צפונות שמו. ומסיימים בטוב, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.