לפקוח את העיניים

פתח דבר

ה' אדר ס''ו
ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 209), ש"כאשר נשמעת הטענה בעולם שספדו ספדייא וחנטו חנטייא – אזי יש לומר את המציאות האמיתית ע"פ תורה…", הננו להגיש בפני קהל אנ"ש והתמימים ועם ישראל בכלל את הקובץ "לפקוח את העיניים", בו נעשה ניסיון (ראשון מסוגו) ללקט תחת כפיפה אחת את הסיפורים מפי עדי ראיה שזכו לחזות בפני הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, לאחרי ש"נשמעה הטענה בעולם" בשנת תשנ"ד.
באחת משיחות הקודש (לקוטי שיחות חלק כ"ד ע' 6) מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את גדרו של משה רבינו – נשיא הדור הראשון, כשהדברים מתייחסים בדרך ממילא לנשיא שבכל דור ודור עד לדורנו זה. "אלקות מתגלה ל"איש" למטה, נשמה בגוף" אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, "ומתלבשת בו ביחוד נפלא עד בדוגמת משה שהוא "איש האלקים", איש שאפשר לראותו ולשמוע אותו".
מובן שדבריו הקדושים מתייחסים לגדר של הנשיא עצמו (שהוא מצד עצמו – נראה ונשמע) ולא לתוצאות הנראים בשטח הנקבעים ע"פ החושים שלנו, כפי שכבר נתבאר בארוכה במקומות אחרים. אך יתירה מכך – שבשנים האחרונות מתפשטת התופעה אצל רבים מבני ישראל שאכן זוכים לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר, כשחלקם אף שומעים את דבריו הק' המופנים אליהם באותה הזדמנות, כפי שיווכח כל המעיין בסיפורים המובאים לקמן.
חשוב להדגיש כי אין במטרת קובץ זו להוכיח כי אכן הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש; אמונה זו היא מציאות הנקבעת על פי תורתנו הקדושה, ומבוארת בארוכה בשיחות הרבי שליט"א מלך המשיח. תוכן מפורט ניתן למצוא בספרים וקונטרסים שיצאו לאור בשנים האחרונות (ראה לדוגמא: הספר "עתה ידעתי", קונטרס "אמונה ללא פשרות", קונטרס "חי וקיים – התשובות לכל השאלות", קונטרס "יחי המלך המשיח" ועוד). מטרת הקובץ הנוכחי הינה לעזור בחיזוק האמונה אצל אלו שכבר מודעים לעניין, וכידוע ש"אין עד נעשה דיין" בהיות שדבר שנראה לעין נהפכת למציאות מוחשית הרבה יותר מאשר דבר שנשמע בלבד, כמבואר בשיחות קודש רבות.
שתיים ועשרים הסיפורים המובאים בקובץ זה נכתבו בדיוק רב, ורובם ככולם – לאחרי שמיעת הסיפורים מבעלי המעשה עצמם, וכמובן שהשתדלנו לדייק בכל הפרטים. עם כל זאת הרי "שגיאות מי יבין" ונשמח לקבל הערות באם נפלו אי-אלו אי-דיוקים באחד הסיפורים.
תודתנו נתונה בזאת לבעלי המעשה ששמחו לשתף את קהל עם ישראל בסיפוריהם האישיים, ובמיוחד לשליח הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר אוברוויליע שבצרפת הרה"ח ר' דוד תורג'מן שי', על הסיפורים הרבים שהעביר לידינו. כן נתונה תודה מיוחדת למערכת עלון "שיחת הגאולה" – העלון השבועי של ימות המשיח, על חלק ניכר מהסיפורים שנלקחו מגיליונותיו.
בהזדמנות זו, פונים אנו לקהל הרחב בבקשה, כי מי שבידיו סיפורים נוספים בסגנון הנ"ל שאומתו ע"י בעלי המעשה, שישלחם אל המערכת על-מנת לפרסמם בהוצאות הבאות, ובכך לקיים את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לפרסם את הניסים של ימות המשיח.
אנו תקווה כי הוצאת קובץ זה תהיה ה"פעולה אחת" שתכריע את הכף, ותביא להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעיני כל, "ומלך ביופיו תיחזנה עינינו" בגאולה אמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש ממש נאו!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
חמשה עשר בשבט - ראש השנה לאילנות,
תשס"ו (תהא שנת סגולות ונפלאות) - ימוֹת המשיח,
ק"ג שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ונ"ו שנה לנשיאותו,
ברוקלין, נ.י.