פ"נ כללי

נוסח הפ"נ הכללי

כ''ה אלול ס''ה
ב"ה. ערב ראש השנה ה' תהא שנת סגולות ונפלאות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הננו מברכים את כבוד קדושתו, ומבקשים את ברכתו הקדושה לנו ולמשפחותנו שיחיו, לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות.
והעיקר - בקשתנו ותחנונינו ודרישתנו שוב ושוב מעומק הלב לראות כבר את הדברים בפועל ממ"ש בעיני בשר - רצוננו לראות את מלכנו משיחנו עומד וגואל את כולנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש! הרי כבר מזמן "הגיע זמן גאולתכם", והרי משהגיע הזמן "לא עיכבן אפילו כהרף עין"!
עד מתי?! עד מתי?! עד מתי?!
הננו מקבלים על עצמנו "בשמחה גדולה ובביטול עצום" מלכותו של (מלך מלכי המלכים הקב"ה - ע"י קבלת מלכותו של) הרבי מלך המשיח שליט"א, לציית להוראותיו ("שופטיך") ולשמוע לעצותיו ("יועציך"), ומאמינים אנו ובטוחים אנו בקיום נבואותיו כפשוטן לעיני בשר, "עד לנבואה (לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא, שזהו בוודאות)" ש"לאלתר לגאולה", ו"הנה זה משיח בא'"!
כרצונו הקדוש, הננו מקשרים זאת גם עם החלטה פרטית, בלי נדר, להוסיף בלימוד התורה, תורת הנגלה והחסידות ובמצוות ובנתינת הצדקה, כל אחד ואחת לפי אפשרויותיו. וכפי שהורנו - דוקא מתוך שמחה וטוב לבב.
ומבקשים אנו ברכתו הק' להצלחה רבה ומופלגה בכל הענינים הכלליים והפרטיים בגו"ר ומתוך הרחבה, לכל מוסדות חב"ד-ליובאוויטש ברחבי תבל הקיימים כבר והמוסדות החדשים שיוקמו אי"ה.
ושיתן ה' חן וכבוד בעיני אלקים ואדם וכל האמצעים הדרושים לכל שלוחי כ"ק אד"ש מה"מ שיחיו בכל מקום שהם, ולכל העוסקים במוסדותיו, פעולותיו, מבצעיו ותקנותיו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ - שיתרחבו ויתגדלו ויתפשטו בין כל שדרות עמנו שבכל מרחבי תבל, ועי"ז להכין את כל העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו.
ומבקשים ברכה מיוחדת עבור ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש, תורת אמת וסניפיהם, מוסדות בית רבקה, בית חנה, מכון חנה, בית חי' מושקא ובנות מנחם וסניפיהם בכל מקום שהם, להצלחה בגשמיות וברוחניות, ויחנכו התלמידים התמימים "חיילי בית דוד" שיחיו והתלמידות תחיינה ללימוד תורת הנגלה והחסידות ביראת שמים ועבודה פנימית וחיות חסידותית כפי רצון קדשו של כ"ק אד"ש מה"מ.
וכן מבקשים אנו את ברכתו הק' לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות לכלל ישראל, לכל אחד ואחת מקהל עדת החסידים ולכל אחד ואחת מישראל, מתוך בריאות הגוף והנפש, בזרעא חייא וקיימא, ופרנסה בריווח מתוך הרחבה וחירות אמיתיים, ושלום בית, ונחת חסידי בגו"ר מכל
הבנים והבנות, ושידוכים טובים בגו"ר לכל הזקוקים, ולאלו הזקוקים שיפקדו בשנה זו בזרעא חייא וקיימא, ואריכות ימים ושנים טובות לכל אחד ואחת, ורפואה שלימה וקרובה לכל המצטרכים ועד לאופן - שמלכתחילה "לא אשים עליך", ותרבה האהבה והאחדות בינינו ובין כל חלקי עמינו.
ובמיוחד מבקשים אנו את ברכתו הק' לכל בני ישראל הנמצאים בארה"ק ת"ו, שלא תהי' שום פגיעה ח"ו בשום אופן בשום יהודי בגוף או בנפש ובכל השייך ליהודים, ורפואה שלימה לאלו שנפצעו באירועי הטרור ל"ע. שיעמדו בתוקף על שלימות התורה, שלימות העם, ושלימות הארץ ובטחון העם היושב בה, שתופר עצת אויבנו
ולא ימסרו ח"ו אף שעל מארץ הקודש ומהשטחים הנחוצים לבטחונה, לידי זרים, ואפילו שלא ידברו על כך ח"ו, ועם ישראל ישכון לבטח בארצנו הק' מתוך שלום אמיתי.
ומבקשים אנו ברכה מיוחדת שגם בימים האחרונים דימי הגלות ישכון ישראל לבטח בכל מקומות מושבותיהם גם בחו"ל, מתאים להוראת רבותינו נשיאנו הק' "מאך דא ארץ ישראל", ושלא תהי' שום פגיעה ח"ו בשום אופן בשום יהודי בגוף או בנפש ובכל השייך ליהודי - בכל מקום שהוא.
ושיהי' מנוחה ושלום אמיתי בכל העולם כולו. והמבצע של הפצת ז' מצוות בני נח יתקבל ויתפשט בין כל באי עולם, לתקן עולם במלכות ש-ד-י.
והעיקר שתיכף ומיד ממש נראה בעיני בשר את הגאולה האמיתית והשלימה, בבנין בית המקדש השלישי.
כולנו יחד, מתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית, מכריזים וקוראים:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!