ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

הכרזת הקודש

א' טבת ס''ה

בכ"ז אדר ראשון תשנ"ב אירע המאורע הנורא, הרבי שליט"א מלך המשיח נפל באוהל הקדוש של חותנו הרבי הקודם, והחלה תקופה בה כל עם ישראל ראה את מלכו סובל את סבלות העם, כפי שנאמר על משיח "אכן את חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם". מצד אחד זוהי ירידה, אך לאידך דווקא אז נפסק בגלוי על ידי עשרות רבנים שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח (פסק הדין הוקרא בפני הרבי שליט"א בי"א ניסן תשנ"ב), ודווקא בשלב זה החלה התגלותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח לצבור תאוצה רבה בקרב העם, שחש כי בכוחו להוסיף חיים במלך.

בשיחה מיוחדת מב' ניסן תשמ"ח ביאר הרבי שליט"א מלך המשיח כי הדרך בה יכול העם להוסיף חיים במלך היא על ידי ההכרזה "יחי המלך" , הכרזה המבטאת את קבלת מלכותו כמלך המשיח, ובכוחה לפעול את ביאת המשיח בפועל ממש. בש"פ תזריע ומצורע תנש"א הכריזו לפני המלך המשיח לראשונה את הכרזת הקודש: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"! הרבי שליט"א נהנה מאוד וחייך חיוך רחב, ואף התייחס לכך ואמר שזוהי "הכרזה המהדהדת בכל סדר ההשתלשלות". בהמשך לכך שרו בפני הרבי שליט"א בשבוע שלאחרי זה את הכרזה זו, והרבי שליט"א עודד אותה בידיו הקדושות. בשנה שלאחר מכן התייחס שוב להכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם", וביאר כי תוכנה של ההכרזה היא התגלות מציאות של מלך המשיח!

בתקופה קשה זו, בה סבל הרבי שליט"א מלך המשיח את עוונות הדור וקיבל על עצמו את הייסורים של מלך המשיח, התעורר קהל החסידים להוסיף חיים במלך על ידי הכרזת ההכתרה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! בשמחת תורה תשנ"ג, בעת ההקפות, שרו בפני הרבי שליט"א את הכרזת קודש זו, והרבי שליט"א עודדה בכל עוז. מאז הפכה שירת ההכרזה בפני הרבי שליט"א למנהג קבוע בכל תפילה, כשהרבי שליט"א מלך המשיח מעודד את השירה פעם אחר פעם.

הכרזת קודש זו, אותה נוהגים להכריז בתור קבלת המלכות, שלשה משמעויות לה: א. קבלת המלכות של הרבי שליט"א כמלך המשיח, שעל ידי הכרזה זו בדיבור מקיימים את מצות "מינוי מלך", וזה פועל גם את ההוספה של העם בחיי המלך (כיון שזה מגלה את עצם החיות של משיח, בחינת היחידה, שבה לא שייך שינוי והפסק). ב. תפילה ובקשה שיתגלה ויגאלנו תיכף ומיד. ג. קביעת עובדה, שישנה התגלות מציאותו של משיח והוא חי לעולם ועד.

ביום יו"ד שבט, יום קבלת הנשיאות בדור הגאולה, יצא הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל העולם שצפה בו, וקיבל את המלכות בעידוד שירת ההכרזה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! הייתה זו תקופה בה התגלות מציאותו של מלך המשיח הגיעה לממדים גדולים ורחבים ביותר, בעידוד הרבי שליט"א החלו הפעולות להפצת בשורת הגאולה והגואל לצבור תאוצה רבה, ותחומי הפרסום וההסברה התרחבו. נושא גילוי וביאת המשיח והגאולה הקרובה היו לשיחת היום, כולם האמינו ברבי שליט"א מלך המשיח, וציפו וייחלו בקוצר רוח לרגע ההתגלות.