ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

"וילחם מלחמות ה'"

א' טבת ס''ה

זהו הסימן ההלכתי האחרון על פיו נדע שאכן אותו מלך שיעמוד מבית דוד – "הרי זה בחזקת שהוא משיח". מהם אותם המלחמות שמלך המשיח נלחם עוד בזמן הגלות? הרמב"ם פוסק שענינו של המלך הוא: "להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה'". הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר ש"מלחמות ה'" הם על שלשת הענינים הקודמים שהמלך נלחם עליהם, ובתקופת "בחזקת משיח" המלחמה היא על השתים הראשונות – "להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק".
 
זוהי מלחמה רוחנית, "מלחמות ה'", ומטרתן הגלוי'ה היא לגלות את יחוד ה' בעולם! מבואר שמלחמתו של מלך המשיח אינה אלא בדברי שלום, "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע" , ובלשונו של הרבי שליט"א מלך המשיח: "דווקא מתוך מלחמה של שלום", "המלחמה על ידי לימוד התורה וקיום מצוותי'". כעת קובע הרבי שליט"א על עצמו: רואים בפועל שכבר נעשה ה"ילחם מלחמות ה'", ובכמה וכמה עניינים כבר מנצח!

מלחמתו של המלך המשיח בדורנו לאורך השנים "להרים דת האמת" היא בכל שלשת השלמויות: מלחמה אדירה ניהל הרבי שליט"א על "שלמות התורה", כשהוא עומד בפרץ כנגד כל פרצה בחומת הדת. כנגד הרוח הפשרנית שדבקה בחוגים שונים ביהדות, וכנגד שיטת ההתגוננות של יהודים מפני אליל המדע. מאבק ארוך ועיקש ניהל כנגד נסיעת אניות ישראליות בשבת, וכנגד עוד פרטים רבים בתחומי קיום התורה והמצוות על ידי בנ"י בכל מקום שהם. גם מלחמה חיובית מנהל הרבי שליט"א על שלמות התורה, כאשר הוא מפיץ את עשרת המבצעים, שולח שלוחים להפצת התורה והיהדות בכל מקום יהודי בעולם, ופועל בכל דרך אפשרית לחיזוק היהדות והפצתה בפרט ובכלל (וכנ"ל באריכות).

מלחמה אדירה ניהל המלך המשיח על "שלמות העם", כשהוא לוחם כארי על ביטול הגזירה של חוק "מיהו יהודי" המתיר "גיור" שלא דווקא "כהלכה" היהודית, גיור שאינו אמיתי. זוהי פרצה מסוכנת המערערת את רציפותה של האומה היהודית בהתאם למסורת ההלכתית מדורי דורות. זהו מאבק על הדבר הבסיסי ביותר – על עצם הזהות היהודית – שלמות העם היהודי. מאבק זה בא לידי ביטוי בכל רחבי העולם, במלחמה נגד המיסיון והכתות למיניהם, ומלחמה רחבה ומבורכת כנגד תופעת ההתבוללות הנוראה שמאיימת בדורנו על הזהות היהודית, כאשר הרבי שליט"א מפעיל את כל כוח ההשפעה בכל האופנים, ומונע מאות מקרים של חתונות יהודים עם – להבדיל – גויים ח"ו.

ידוע מאבקו על "שלמות הארץ", מלחמה שמשתרעת על פני עשרות שנים של זעקה, בבארו כי על פי ההלכה אסור למסור אף שעל משטחי ארץ ישראל לגויים, מצד פיקוח נפש, וגם אין ליושבים בממשלה הכוח והרשות למסור שטחים אלו השייכים לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום שהם, והקב"ה החזירם לידינו בנסים גלויים (במלחמת השחרור וששת הימים) – דבר המהוה גם זלזול במתנת הקב"ה, שהוא חילול ה' וחילול קדושת הארץ. הרבי שליט"א התריע כי גם הדיבורים אודות אוטונומי'ה אסורים, ויביאו לבסוף למסירת חלקים מארץ ישראל בפועל, והזהיר כי ממשלה שתלך בכיוון זה – אזי הוא בעצמו יהי'ה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות נגדה, שתתפרק הממשלה!!!

במסגרת המלחמה "למלאות העולם צדק", עמד הרבי שליט"א מלך המשיח והכריז עוד לפני כ-30 שנה שהמשיח שבדור נלחם "מלחמות ה'", ומפרט שזה כולל את המלחמה "להעביר ממשלת זדון מן הארץ", והסביר שניצחון מלחמה זו יהי'ה כאשר יצאו ממדינת רוסי'ה עשרות אלפים ורבבות מבני ישראל. (המשך מלחמה זו להעביר ממשלת זדון – נשלמה בשנה שעברה, כאשר על פי נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח עברה ממשלת עיראק – שהיא המשך מלכות בבל הרשעה – מן העולם). גם בזה נלחם המלך המשיח גם מלחמה חיובית – בהפצת שבע מצוות בני נח בין אומות העולם, ובחינוך ילדי אומות העולם על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו, כשהוא חולל במישורים אלו מהיפך עולמי.

זוהי אם כן פעולתו האחרונה של מלך המשיח, "וילחם מלחמות ה'", שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכבר הי'ה ה"וינצח" בכמה וכמה עניינים. ולאחר שמנינו את כל הסימנים ההלכתיים של "בחזקת משיח" עם ההוראה כיצד התקיימו בשלמות במלך מבית דוד שעמד בדורנו – דור הגאולה, מובן מדוע "ישנו כבר" המלך המשיח, והוא מוכן לגאול את העם בכל רגע. ולכן פסקו רבנים מכל העולם כי הרבי שליט"א הוא המלך המשיח על פי ההלכה, והוא צריך כל רגע להתגלות ולגאול את כל עם ישראל.