ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

"ויכוף כל ישראל לילך בה"

א' טבת ס''ה

זהו הסימן ההלכתי הנוסף, ובעצם זוהי הפעולה העיקרית הנדרשת ממלך המשיח בכדי להכין את עם ישראל לגאולה, ולקבל עליו את הגדר ההלכתי של "בחזקת משיח". מהלשון "יכוף" – לשון עתיד, מוכח כי סימן זה אינו גדר קבוע (כמו הפעולות של "משיח ודאי" בגאולה, עליהם כתוב לשון עבר, "עשה והצליח וכו'"), אלא פעולה מתמשכת.

ברור אם כן שאין הכוונה לכפיית כל ישראל בכוח הזרוע לילך בדרך התורה, אלא הכוונה למלך זה שמגמתו ומחשבתו לכוף כל ישראל, ומתעסק בפועל בקירובם – שמתחיל בהפצת התורה והרמת קרנה. כפי'ה זו נעשית בדרכי נועם ומתוך אהבה, על דרך הכפי'ה שהייתה במתן תורה, "כפה עליהם הר כגיגית", ומבואר בחסידות שהי'ה זה על ידי "התגלות אהבה העליונה לישראל", כך גם המלך מבית דוד, מגלה אהבת ישראל עצומה לכל יהודי, וכך "כופה" אותו לילך בדרך התורה. ומבואר בחסידות שמעלת המשיח היא שיזכה לתקן קיום המצות מעשיות "בפועל ממש בלבד", ודווקא על ידי זה הוא ממשיך לעולם את הגילויים הנעלים ביותר.

גם בעניין זה רואים אנו בפעולתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בדור הגאולה תופעה אדירה וחסרת תקדים בתולדות עם ישראל, כיצד קם צדיק אחד ומתחיל להשפיע על כל ישראל לקיים את מצוות התורה, ומחולל מהיפך עצום בשייכותם לקיום המצוות. רוב בני ישראל בעולם יצאו מגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין מעולם" , ברוב בתי ישראל ישנה מזוזה כשרה, רבבות משפחות החלו בשמירת מצות "טהרת המשפחה", רבבות מטבחים הוכשרו ובתים החלו לשמור כשרות, וכן בשאר המצות של "עשרת המבצעים", "מצווה גוררת מצווה". הצלחתו העצומה בהשפעה על בני ישראל נובעת מהאהבה העצומה שמרעיף על כל יהודי, כפי שתואר לעיל, בראש מעייניו עומדת אך ורק טובתו של כל יהודי בעולם, וכיצד יוכל לפעול שעוד יהודי יוכל לקיים מצווה, ולהתרחק מן העבירה.

בכדי להגיע בפועל לכל יהודי בעולם, החל המלך המשיח לשלוח שלוחים לכל מקום בעולם, שיפעילו במקום מרכז פעילות להפצת התורה והמצות בין היהודים בסביבה, לאפשר להם להשתייך לעמם ולבוראם בכל חג ומועד, שבת וכל יום, לחזקם ולעודדם. אלפי בתי חב"ד פועלים ברחבי הארץ והעולם בשליחות המלך המשיח, ואור התורה והמצוות מגיעים לכל יהודי בכל מקום. הרבי שליט"א אמר אז במפורש כי זוהי פעולתו של מלך המשיח עליו אומר הרמב"ם "ויכוף כל ישראל", בבארו כי בודאי לא יוכל לעשות זאת בדרכי הטבע לבדו, אלא באמצעות שלוחים. הרבי שליט"א אף ביאר בפרטיות את אופן הכפי'ה, לא בשוטים אלא כפי'ה בדברים , וביאר את רגש האהבה של מלך המשיח כלפי כל יהודי, כאשר ניכר שהוא מתייחס אל עצמו ואל פעולותיו.

בנוסף לפעולה זו, הרבי שליט"א לא פוסח על שום אפשרות, איזו שתהי'ה, להצליח לפעול קיום עוד מצווה על ידי עוד יהודי. אם על ידי פיזור חסידיו ברחובות בחגי ישראל לזכות את היהודים העוברים ושבים במצות החג, אם על ידי הוראות פרטיות לאנשים, שיחות טלפון לכל העולם, ושליחת שליח מיוחד וכמה שלוחים להצלת נשמה יהודית אחת!

הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר שהלשון "לילך בה" – היא על צדיקים שלא חטאו, ו"לחזק בדקה" – לבעלי תשובה שעברו ופרצו. ואכן, ה"יכוף כל ישראל" של מלך המשיח כולל גם השפעה על החוגים הדתיים, שבתחילה ניסו להתנגד לפעולות אלו של קירוב עם ישראל לתורה ומצות, ועתה ברוך השם, בהשפעתו העצומה של נשיא הדור – כל החוגים הדתיים מתעסקים בזה, כל חוג בדרכו שלו.