שלוחי אדוננו

פרק שלישי - קריסת הקומוניזם – משטרים משתנים

ט' אדר ב' ס''ה
בקטעים דלהלן יובאו סקירות קצרות משינויים קיצוניים שהתחוללו בעולם בכמה מישורים בתקופת השנים תש"נ-נ"ב, אף מהם נוכל לראות – עפ"י שיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – בהתקדמות העולם לקראת הגאולה באופן שלא היה כמותו, ובפרט בענין גילויו של משיח עצמו.
קיבוץ גלויות
עד לפני שנים לא רבות היתה רוסיה מקום המאכלס בתוכו את אחד מענפיה הגדולים ביותר של עם ישראל, שהיו נתונים תחת אימת שלטון צורר, המיצר את צעדיהם בתכלית בכל הקשור לקיום התורה והמצוות. שמירת מצוות יסודיות כמו שבת, מילה וכיו"ב היה כרוך בסכנת חיים, ואם היה אי מי נתפס בעוון שכזה, ספק גדול היה לחייו.
יציאה ומנוס מרוסיה אף היא היתה בלתי אפשרית ומציאותית בעליל, והדיבור על זה היה רק כמעין משאלת לב רחוקה, שלא נתפסת כאפשרית כלל וכלל.
כך במשך כשבעים שנה, עברו יהודי רוסיה דיכוי עמוק מצד שלטון הקומוניזם "מאחורי מסך הברזל" מבלי יכולת לצאת משם.
ופתאום, בשנת תש"ן, החלום הדמיוני ביותר התממש באופן ניסי לנגד עיניהם המשתאות של כל ארצות העולם. שערי רוסיה נפתחו לרווחה והמוני היהודים הורשו לצאת משם ולעלות ארצה. הם הרגישו את עצמם כבתוך חלום. משטר הברזל שאף אחד לא העלה על דעתו כי יפול אי פעם, קרס באחת, וניתן הקץ לשלטון הרשע הקומוניסטי*. וזאת ללא כל מלחמה וכו'.
בד בבד החלה עליה המונית שכמותה לא ידע עם ישראל מזמן יציאת מצרים. כמות אדירה של יהודים ששנים רבות ייחלו לראות את האור כי טוב, עלו מרוסיה לארץ ישראל, מנער ועד זקן טף ונשים.
איזורי קליטה מיוחדים הוקמו ברחבי הארץ על-מנת לשכן את המוני היהודים "עולי ברית המועצות" שהגיעו זה עתה מ'ארץ ציה וצלמות' אל 'ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה'.
ואז, בשיחות שנאמרו מבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הודיע הרבי**, כי עליה ענקית זו של יהודים מחבר העמים, היא מעין והתחלת קיום היעוד של "קיבוץ גלויות", עליו מתפללים שלש פעמים ביום לקיומו בגאולה האמיתית והשלימה.
הפיכת המשטרים כהכנה לגאולה
שינוי מיוחד נוסף שחל במפתיע בשנים תנש"א ותשנ"ב הוא, אשר במדינות רבות בעולם בהם היה במשך כל השנים שלטון דיקטטורי, בפרט ביחס לתושבים היהודים המתגוררים באותם מקומות, השתנו לפתע סדרי השלטון, וחלה תזוזה רבתי מן הקצה אל הקצה בקו שהי' מנחה את אופן הנהגת המדינה, משלטון של "רדיה" בעם, לשלטון של התחסדות עם אנשי המדינה.
במדינות רבות בהן במשך עשרות שנים ויותר, לא היה התושב המצוי חופשי לעצמו, ויכול לנהוג עפ"י סדרי חוק נורמליים, נהפכה המדיניות לפתע לבלי הכר, ותושביה הרגישו עצמם כשבוי שיצא מבית האסורים.
כל זאת מלבד השינוי הקיצוני המפורסם ביותר שחל בשלטון הקומוניסטי, כמוזכר לעיל, שהממשלה עצמה שבתחילה הצרה שם ליהודים בצורה אכזרית ביותר, היא עצמה נמצאת מסייעת כיום ליהודים המתגוררים תחת שלטונה, ולא רק בחיי היום יום, אלא אף בענינים הקשורים לדת היהודית.
על כל המהפכים הללו, העיד הרבי באותה תקופה***, כי זהו "מעין ודוגמת והכנה לתיקון ושלימות העולם בימות המשיח". כלומר, הרבי קובע, כי התהפוכות העצומות המתרחשות לנגד עינינו בשינוי הנהגות המשטר ברחבי העולם לטובה, הינם חלק ממימד חדש של מצב העולם, הבא מצד התקרבותינו הממשית לגאולה.
"הגיע זמן גאולתכם"
בסוף שנת הי' תהא שנת ניסים, אוירת מתח שררה בקרב מנהיגי אומות העולם, זאת בשל ההתפתחות החדשה במפרץ הפרסי. רודן עיראק סאדאם חוסיין פלש בצבא רב לתוך העיר כוויית וכבשה תוך מספר שעות, והחל מעלה באש שדות נפט.
בתוך כך מעלה חוסיין את איומיו על עם וארץ ישראל, ואיים בשריפת חצי המדינה באש.
פאניקה, הוא ביטוי קל מכדי להגדיר את מצב הרוח בישראל. כלי התקשרות דיווחו לעם על כוננות מצידו של סאדאם לשגר טילים בעלי ראש נפץ כימי ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך בקרב השוהים בארץ ישראל.
קונסוליות מכל העולם הורו לאזרחיהם ששהו באותה עת בארץ ישראל לעזוב אותה מהר ככל שניתן ובכך להינצל מכל רע. נמלי התעופה של המדינה נעשו מלאים בנוסעים החפצים בעזיבת הארץ בהקדים האפשרי, ולעומתם מלונות ואתרי בילוי בארץ נותרו מיותמים באין דורש.
כמעט ולא נמצא בית מגורים בארץ שיושביו לא הכשירו בו חדר אטום, ולא נמצא אדם שלא הלך לקבל מסיכת אב"כ, על מנת להתגונן מחומרים כימיים העלולים חלילה לחדור, באם אכן יממש אותו צורר מטורף את איומיו.
אף רבנים ואישי ציבור ידועי שם לא ידעו לתת מרגוע לדאגת התושבים, וחלקם אף העתיקו את דירתם למקום בארץ בו החשש מטילים פחות ממשי, עד יעבור זעם.
רק קול אחד רגוע ושליו המבשר אך טוב לישראל נשמע באותה עת ברמה, הרבי שליט"א הודיע לעם ישראל כי אין ממה לחשוש, וכי לא יהיו התקפות של גזים כלפי עם ישראל.
באותם שיחות**** חזר הרבי שוב ושוב על דברי הילקוט שמעוני*****:
"א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה במלך ערבי . . וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי ילודה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם".
ואמר, אשר במצב הנוכחי מתקיימים דברי המדרש הללו, כפי הנראה בבירור, ועל כן הרי כדברי המדרש "אל תיראו", מפני ש"הגיע זמן גאולתכם".
ובזאת בישר לנו הרבי בשורה שהפיצה שמחה בלבות כל מי שדברי הרבי הגיעו לאוזניו, כי הגענו למצב אליו ייחלו במשך כמעט 2,000 שנה תחת סבל ודיכוי בכל שנות הגלות, ודורנו זה זכה אשר בו "הגיע זמן הגאולה"! בשורה שנאמרה – כדברי המדרש – ע"י משיח בשנה שבה נגלה.
ואכן, בניגוד לכל הציפיות וההערכות אנשי הצבא – כי מלחמה זו עלולה לגרום למלחמת עולם של ממש, ובשל כך היתה היערכות צבאית כדרוש, כולל כלי מלחמה מחודשים וכיו"ב – עברה לה המלחמה בשקט מדהים ובניסים גלויים, ועד כדי כך אשר האוייב נאות לפתע לשחרר מהשבויים שבידו, ואף שבויים ממלחמות אחרות.
אכן, בשנה זו היא השנה שמלך המשיח התגלה בה, והיא השנה שבה הכריז לעם ישראל "הגיע זמן גאולתכם".
יתירה מזו, שבשנה זו, הנה כהמשך דברי המדרש המצוטטים אף הם בכל אותם שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ בקשר למלחמת המפרץ, "שנו רבותינו, בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם".
וזכינו לשמוע הודעה זו מפיו של משיח "על גג בית המקדש", שכפי שהסביר בשיחה******, כוונת המדרש באומרו "גג" בית המקדש היא, לבית המקדש שבזמן הגלות – 770 – בחו"ל שאינו מקום קדוש שהוא בדומה ל"גג" בית המקדש שהינו המקום היחיד במקדש שלא התקדש.
*) בכך התממשה באופן ברור נבואתו של הרבי במשך השנים אודות נפילתו של המשטר בזמן שלא היה מי שחלם על כך. ואכ"מ.
**) ראה שיחות ש"פ בראשית, אור ליום ד' פ' שמיני, ש"פ שמיני ה'תנש"א, ש"פ ויקהל ה'תשנ"ב. וראה גם שיחות ש"פ ויגש, ש"פ אחרי קדושים, ש"פ ואתחנן ה'תנש"א.
***) ראה שיחות ש"פ אחרי-קדושים ה'תנש"א.
****) ראה שיחות ש"פ ראה, ש"פ נצבים וילך ה'תש"נ, ש"פ בראשית, ש"פ חיי שרה, ש"פ ויצא ה'תנש"א. ועוד. 
*****) רמז תצט. 
******) ראה שיחת ש"פ חיי שרה ה'תנש"א, קונטרס בענין מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל בהערות שוליים.