שלוחי אדוננו

סיכום

ח' אדר ב' ס''ה
העבודה של קבלת פני משיח צדקנו, משמעותה, קבלת מלכותו של מלך המשיח. שלצורך כך מובן ופשוט שיש צורך לדעת מיהו אותו מלך, ועל כן חובה לפרסם לבני ישראל את זהותו של מלך המשיח שיוכלו לקבל על עצמם את מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
ובקיום הוראה זו, של קבלת פני משיח צדקנו:
א. מבצעים את ה'דבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות'.
ב. מקיימים את ה"זהיר טפי" של התקופה הנוכחית.
ג. מאפשרים למשיח לבצע את שליחותו ולהוציא בפועל את עם ישראל מהגלות.
ד. מקבלים "שפע ברכה העליונה בגשמיות וברוחניות".
ה. פותחים את ה"שער" דרכו עוברים שאר עניני עבודתו של היהודי.
ו. יכול המקיים את ההוראה להיות שמח על כך שזכה 'להיות של הרבי'.
ז. מקיימים את ההוראה העוסקת בענין המהוה 'עיקר וענין כללי ביותר, ועד שהוא הענין הכי כללי בתורה'.
ח. מבצעים את העבודה השייכת 'לכל אחד ואחד מישראל, בלי יוצא מן הכלל'.
אשר כל אחת מהמעלות הנ"ל, הרי היא סיבה מספקת לעסוק בענין קבלת פני משיח צדקנו בהתמסרות מוחלטת, וכל שכן בקיבוץ כל המעלות יחדיו, הרי שמובן ופשוט שיש להתמסר לענין זה ב'שטורעם' מיוחד, עד שתתחיל הגאולה האמיתית והשלימה ברגע זה ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!