שלוחי אדוננו

מבוא

ט' אדר ב' ס''ה
תקופה זו משלימה שלש-עשרה שנה, מאז שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב. שבת בה התקיים כינוס ל'שלוחי אדוננו' מכל קצוי תבל, אשר באו מקרוב ומרחוק על מנת לקבל כוחות וללמוד עוד על מה שניתן להוסיף בעבודתם כשלוחים של נשיא הדור, ובפרט על מנת לקבל כוחות מהמשלח עצמו, הדואג להם לכל מחסורם, והוא אשר נותן את ההוראות איך וכיצד לפעול בעבודת השליחות.
ואכן, באותה שבת, השמיע כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיחה שכל ענינה היה: אופן ומטרת עבודתם של השלוחים. אך, שונה היתה שיחה זו מהשיחות אותם היו רגילים השלוחים לשמוע מידי שנה, עת התקבצו ובאו לכינוס השנתי. בשיחה זו הודיע הרבי לשלוחים: ישנה הצלחה. העבודה עליה שקדתם בכל משך השנים על-מנת להביא את הגאולה, עבודת הפצת המעיינות חוצה, מילאה את חובתה. כעת הגיע הזמן של התגלות מלך המשיח.
ובשל כך, ניתוסף כעת מישור חדש של עבודה בשליחות, מישור עליו לא דרכו עד כה השלוחים, מפני שלא הגיע הזמן לכך. אך כעת, לאחר שהמעיינות הגיעו לכל מקום אפשרי, ועד לחוצה שאין למטה ממנו, מגיע סוג חדש ומתקדם יותר של עבודה הנדרשת על-מנת שהגאולה תחל בפועל. כעת, עלינו לקבל פני משיח צדקנו, ולדאוג שכן יעשו כל מי שידינו מגעת אליו.
13 שנים עברו מאז התקבלה הוראה זו. מאז למדנו על פרק חדש בהתקדמות לגאולה, ובסיבתו אף על עבודה חדשה האמורה להתבצע. ומה מאוד מפתיע, שעדיין רבים מחסידיו האמונים של הרבי, אינם מקיימים הוראה זו הלכה למעשה. הם נשארו 'תקועים' בעבודה הישנה עליה העיד הרבי כי כבר הושלמה.
לימוד הזכות הניתן ללמד על כך הוא, אשר חסרון בקיומה של הוראה זו, בא בסיבת העדר הידע בתוכנה של ההוראה, ואופן דרישת קיומה בפועל.
*
היה זה בתקופת הקיץ לפני כשנתיים. שלשה בחורים מאחת הישיבות החב"דיות בארץ הקודש ואני ביניהם, נסעו לאחת השבתות לישוב במרכז הארץ, על מנת לסייע לשליח במקום. היתה זו שבת לפני הכנסת ספר-תורה לבית חב"ד, ועל כן ביקש מאיתנו השליח שנדבר בבתי כנסיות על חשיבות הענין וחובת ההשתתפות.
לאחר סעודת שבת כשילדיו הקטנים כבר הלכו לישון ורעייתו פנתה לעיסוקיה התיישבנו שלושתינו מולו והדיון הקלאסי בענינים העומדים על הפרק החל...
בין דבריו, נשמע המשפט (הדי מוכר) הבא: "מה שהרבי לא הורה במפורש אני לא עושה", כשכוונתו על פרסום זהות הגואל.
כששמעתי זאת קמתי ופניתי לעבר ארון הספרים המפואר דיו שעמד בסלון כדי להראות לו מספר קטעים משיחת חיי שרה תשנ"ב, אך להפתעתי לא היה לו כלל בבית את הספר דבר מלכות משיחות נ"א נ"ב. לא היינו צריכים לחכות עד למחרת בכדי לראות שגם בבית הכנסת (בית חב"ד) אין את הספר משום שכבר משיחתנו איתו ניכר היה שהמניע לדיבוריו אינו מגיע משיחות אלו...
והשאלה היא: אם שיחות אלו (דווקא) אינם עומדים בראש מעיינותיו, אם כן מה יעשה השליח ולא יחטא מ"הנקודה והתכלית (האחת והיחידה)".
חסיד שמקורותיו למטרת שליחותו היום מגיעים ממה שהוא שומע מחבריו וכו', ולא ממה שהוא רואה ולומד בעצמו בשיחות, יכול לחשוב שהענין עכשיו זה הפצת המעיינות; שנשארו עוד פחים קטנים להבאת הגאולה, ושמלך המשיח עוד לא התגלה. כאשר מה שכתוב הוא: שסיימו את עבודת השליחות של הפצת המעיינות, שמעשינו ועבודתינו להבאת הגאולה נסתיימו, ושישנה כבר התגלותו של המלך המשיח (והדוגמאות לכך הם רבות).
וכאשר הוא כבר כן שמע ממכריו שהשליחות כיום היא קבלת פני משיח צדקנו, חשוב הוא לעצמו כי וודאי דבר לא השתנה, והכוונה היא לעניני גאולה ומשיח באופן כללי, או לענין של "מכריעים עולם ב(מצוה) אחת". וסביב ענינים ותכנים אלו עושה הוא כינוסים, וזהו המסר אותו הוא מעביר לחוג מקורביו.
ואילו מי שלומד מבפנים, יווכח לראות שהרבי אומר שקבלת פני משיח תלוי ומגיע בעקבות כך שיודעים מי הוא המשיח. דהיינו קבלת המלכות [וזה לשונו הקדוש (ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב – בתרגום ללה"ק): "כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו . . המשיח היחיד שבדורנו . . הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש"].
* * *
המעיין בשיחותיו של הרבי בכלל, ובשיחות נ"א נ"ב במיוחד יראה דבר נפלא. הרבי מכניס אותנו, האנשים הפשוטים, להיות טבעת ממש מן שלשלת ההיסטוריה התורנית. או יותר נכון מחיה את העבר התורני, ומכניסו לחיי היום-יום שלנו.
לדוגמא: אם נבקש מיהודי שימנה בפנינו מספר שמות של נביאים ושופטים, הוא בוודאי יענה: ישעיה, עמוס, מלאכי וכדו'. אך אם ישאלו אותנו את אותה השאלה, אנו שמכירים את שיחת ש"פ שופטים נ"א, בוודאי נענה הרבי הריי"ץ, הרבי הרש"ב, ועד לדורנו הרבי שליט"א מלך המשיח. וניתן להביא לכך עוד דוגמאות רבות.
*
תכלית בריאת העולם כידוע היא לעשות לו ית' דירה בתחתונים. חיבור הדרגא הנעלית ביותר באלקות – עצמותו ית', עם העולם הזה הגשמי. וכבר נעשה מעין זה בשעת מתן-תורה, שאז החלה התפנית: קיום מצוות עם דברים גשמיים.
אך קדם לכך עוד שלב של הכנה המתואר אף הוא בתורה. נישואי יצחק ורבקה המתוארים בפרשת חיי שרה, הינם בעצם יחוד מ"ה וב"ן המסמל את חיבור הגשמיות והרוחניות של העולם בכללותו, ובסיפור זה הכל מתחיל...
היה מקום לומר, אשר העיקר הוא נישואיהם בפועל, ומה חשוב כל-כך מה שנעשה לפני כן (שליחות אליעזר לחבר ביניהם). אך מגיע הרבי שליט"א מלך המשיח ואומר שגם השליחות (של אליעזר) שמביאה את חיבור הגשמיות והרוחניות, היא חשובה ועיקרית ביותר. ולכן מאריכים כ"כ סביב סיפור זה בפרשה, ועד ש"פרשה של אליעזר כפולה בתורה". ועל-כן גם נתן המשלח, ראש בני ישראל (אברהם אבינו), לצורך שליחות זו, את כל אשר לו, ולא השאיר אף פרט מחוצה לה, העיקר שהשליחות תתבצע כדרוש.
זו היתה ההתחלה של חיבור גשמיות ורוחניות. לאחר מכן נמשכה העבודה: יציאת מצרים, מתן-תורה, עבודת כל הדורות, ובראשם נשיאי הדורות האר"י ז"ל, הרמב"ם, הבעש"ט, האדמו"ר הזקן, רבותינו נשיאנו... כולם חיברו ואיחדו את הגשמיות עם הרוחניות כל אחד בדרכו שלו וברובד עליו הוא השפיע.
שנת תשנ"ב – הגיע הסיום והשלימות של מה שהתחיל אליעזר. וגם כאן, המשלח נותן את כל אשר לו לשלוחים שפועלים את החיבור הסופי והנצחי בין הגשמיות והרוחניות – הגאולה האמיתית והשלימה.
*
על כן בא הספר שלפניכם, להביא ולהסביר בצורה ברורה ופשוטה את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח אודות העבודה הנדרשת כעת מהשלוחים ובעצם מכל אחד ואחד מישראל, משולב ברעיונות וסיפורים אשר שמענו מפי רבנים ומשפיעים, זאת לעזר לשלוחים, שידעו את המוטל עליהם בעת זו, וגדול לימוד שמביא לידי מעשה, קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.
בזאת, נפרוש את תודתנו לכל המסייעים והעוזרים אשר עברו על החומר והגיהו אותו על מנת שיצא דבר נאה ומתקבל תחת ידינו. כמו"כ תודה מיוחדת להרב שניאור זלמן שי' הרצל, על שעבר על החומר והציע את הערותיו המועילות על החוברת.
ולסיום נודה אף לרבנים הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי ראש ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת, והרב לוי יצחק שי' גינזבורג משפיע בישיבת תות"ל המרכזית כפר חב"ד ובישיבת תורת אמת בירושלים, אשר בכתיבת החומר נעזרנו רבות מדברים שקיבלנו מפיהם ומפי כתבם.
ונסיים בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בסוף שיחת ש"פ חיי שרה, ש"מאחר שכבר סיימו את עבודת השליחות – בא כל שליח אל המשלח האמיתי, הקב"ה, ומודיע: עשיתי את שליחותי, ועכשיו הגיע הזמן שאתה, כביכול, תעשה את שליחותך: "שלח נא ביד תשלח" – שלח לנו את משיח צדקנו בפועל ממש!".
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !