שלוחי אדוננו

פתח דבר

ט' אדר ב' ס''ה
חוברת זו יוצאת לאור לקראת כינוס השלוחים העולמי המתקיים בימים הסמוכים לראש חודש כסלו – חודש הגאולה הבעל"ט, בו יתכנסו – כמידי שנה בשנה – השלוחים מכל קצוי תבל.
ידוע הוא, אשר קירבה מיוחדת באופן יוצא מן הכלל רוחש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשלוחיו הפזורים בכל רחבי תבל, באשר הם המה צבאו המפיץ ומביא את הוראותיו של המשלח ל'חוצה' ועד לחוצה התחתון ביותר, והם אלו הדואגים לקשר ולחבר אף את היהודים שאינם מודעים עד כה ליהדותם, לנשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
דבר זה מקבל ביטוי מיוחד מידי שנה בשנה, כאשר מתאספים יחדיו כל השלוחים אשר במשך השנה נמצאים הם באופן ד'מפוזר ומפורד בין העמים', ולקראת ראש חודש כסלו, באים כולם ומתקבצים אל ביתו של המשלח, בית משיח – 770, כאשר מידי שנה מקדיש הרבי את הדיבור באותה שבת על עבודתם של השלוחים והקשר המיוחד הקיים ביניהם לנשיא הדור.
על כינוס שנתי זה, העיד הרבי כי הוא – כדברי המשנה (סנהדרין עא, סע"ב) "כינוס . . הנאה לצדיקים והנאה לעולם".
וע"פ מאמר אדמו"ר הזקן (היום יום כ"ח ניסן) אשר אוהב מה שהאהוב אוהב, החלטנו אנו – חיילי בית דוד היושבים בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – להגיש לפניכם השלוחים חוברת זו, אשר כל אמרותיה הינם דברים ששמענו מפי רבינו, ואשר כתבם והדפיסם לאור עולם, ואף רעיונות בנושאים אלו אותם שמענו בהתוועדויות חסידים.
דברים אלו יש בהם בכדי לשפוך מעט אור על אופן ומהות עבודתם של השלוחים בפרט בזמננו מסוגל זה, הקרוב לגאולה האמיתית והשלימה יותר מתמיד – כפי שהעיד כ"ק אד"ש מה"מ בשיחותיו הק'.
ויה"ר שבזכות כינוס השלוחים השתא, ואף בשכר עצם ההחלטה בדבר כינוס זה, נזכה תיכף ומיד ממש לקיום הבקשה "ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ" בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
חיילי בית דוד
ישיבת תות"ל ליובאוויטש – בית משיח, 770
עש"ק פר' תולדות – ימות המשיח – ה'תשס"ה
הי' תהא שנת סגולות המשיח, ברוקלין נ.י.