חי וקיים

אגרת הרבי שליט"א מלך המשיח

י''ג תשרי ס''ה

שקיבל עורך הקובץ בחודש האחרון, באמצאות ה’אגרות קודש’
אגרות קודש חלק י"ד עמוד מה
בתרגום חפשי מאידיש 

"מה שאתם כותבים אודות שהותכם במלון, ותוכן הלימודים שם. – הפסד וצער שאתם לא השפעתם את מחשבתכם הטובה ללמדם חסידות (דא"ח), ואדרבה, זה שראש המדברים אמר שהעולם אינו רגיל לזה, זוהי הוראה באצבע, שאתם הראשונים לגלות להם חלק תורה זה, וראש המדברים ניבא ולא ידע מה ניבא, וכפי שקורה למרבה הצער די תדיר אצל אנשים.
מה שאצל ראש המדברים נראה כטענה, שלא רגילים ללימודים כאלו, שאלה זו כבר תורצה ונתבארה באריכות לפי ערך בקונטרס לימוד החסידות.
מובן מאליו, שאיני מתכוון לצער אתכם בזה האמור, אלא להפנות את תשומת לבכם, לעקוב בעתיד אחרי הזדמנויות פז שכאלה, ובימינו אלה, לא מספיק לחכות לכזה סוג הזדמנות, אלא צריך לחפש זאת, וכפי שידועה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר, בדיוק הלשון עוסק בתורה עוסק במצוה, שזה צריך להיות כמו עסק בגשמיות, שלא מחכים עד שיבוא מישהו שיציע עסק, אלא מחפסים את הקונה ומתדברים עמו וכו’, וק"ל. . . בברכה לבשו"ט".