מלחמת השם

מתפללים למעצר

י''א תשרי ס''ה

בפגישה שהתקיימה בין קבוצת יהודים עשירים מ"ארצות-הברית" .. הביעו יהודי ארה"ב את גודל תדהמתם לנוכח חומרת המצב הבטחוני, בשאלם בתמימות: מה קרה לפתע בתקופה האחרונה?! .. שהתרבו ב"גדה המערבית" מקרי-חבלה, עד להריגת נפשות ממש, שלא בערך לגבי המצב בכל השנים שלפנ"ז?! 

מה ענו להם אותם "חכמים" - לא יאומן כי יסופר - שמצב זה הוא לטובתם של ישראל!! 

הא כיצד?! - הצליח ה"מוח היהודי" למצוא "המצאה מחוכמת" באופן ד"איפכא מסתברא": הריגת חיילים יהודים .. מקוממת את הערבים תושבי יהודה ושומרון נגד ארגוני המחבלים של אש"ף שביצעו מעשים אלו, בראותם שאין בהם שמץ של מדה אנושית, עד כדי כך, שמסוגלים להרוג חייל בעת שעומד על המשמר, ובמילא, מכאן ולהבא לא יושיטו להם עזר וסיוע בפעולותיהם .. שמעתם מימיכם "המצאה מחוכמת" יותר מזו?!... בשטחי יהודה ושומרון, הנתונים תחת שלטון צבאי (לא שלטון אזרחי) - מסתובבים מחבלים שהרגו כבר עשרות אנשי צבא, אשר, "נפש אחת מישראל" היא "עולם מלא".

ועאכו"כ כמה עשיריות מישראל, ומטבע הדברים, שמצב כזה מחליש את הפחד של הערבים מפני הצבא הישראלי, ומעודד אותם להוסיף בפעולות חבלה. ובכן, העצה היעוצה - לדעתם של אותם "חכמים" - להטיל פחד על המחבלים, היא - לא עי"ז שיתפסו את המחבלים ויענישו אותם, [אף מחבל אינו פוחד מ"עונש" של ישיבה בבית-סוהר ישראלי - אדרבה : שם יקבל את כל צרכיו, אכילה ושתי’ ודירה וכו’, מן המוכן - מה שאינו זוכה לקבל כאשר "מתגלגל" בכפרו... ומה גם שתוך זמן קצר תתבצע עיסקה של "החלפת-שבויים", שבה ישחררו אותו, ביחד עם עוד מאות מחבלים כמותו, עבור 3-5 יהודים, כפי שהי’ בעבר, ונעשה כבר באופן ד"תמידים כסדרם"], או ע"י משטר חזק וקפדני, שידעו מלכתחילה שלא יעלה בידם לעשות איזה מעשה חבלה, אלא אדרבה: יגבר גל הפיגועים, רחמנא ליצלן, עד שגם ערביי יהודה ושומרון יביעו את מורת-רוחם על אופן הפעילות החבלנית.. 

שמעתם מימיכם הסברה כזו - שהריגתם של עשרות חיילים ברחבי יהודה ושומרון היא "טובה גלוי’", רחמנא ליצלן?!... מי ישיב לנו אותם עשרות חיילים שנהרגו ?! כיצד לא מתביישים בפני האלמנות והיתומים?! ...

(שיחת מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו – בלתי מוגה)