חדשות חב"ד

ימים האחרונים אצל המלך המשיח - יומן

כ''ג ניסן ע''ז

ימות המשיח יומן סיום חגה"פ תשע"ז

ליל שביעי של פסח: 
לתפילת ערבית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:20. לעמוד ניגש ר' ש. הערץ. התפילה היתה בניגון של יו"ט. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' שנ"ז ליפסקער הכריז על תפילת שחרית. יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:37. 

יום שביעי של פסח: 
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לעמוד ניגש ר' מ. רייצעס. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת הצרפתים. בממקומך ניגנו במנגינת ניגון שבת ויו"ט. ניגנו אתה בחרתנו. ניגנו שים שלום במנגינת מארש נפוליון. בהלל ניגנו מקימי במנגינת הגלה נא, בצאת ישראל,כוס ישעות אשא, הללו, אודך במנגינת רועה ישראל , ברוך הבא וכן אלי אתה. הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. למפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וגם קרא את ההפטרה. ר' י. לאש קרא היום יום. לתפילת מוסף ניגש ר' ש. הערץ. ניגנו הוא אלוקינו כרגיל. ניגנו אתה בחרתנו. באמצע חזרת הש"ץ, ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר השני ע"מ שהכהנים יוכלו לעלות על הבימה. ניגנו שים שלום במנגינת וביום שמחתכם. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' י. ט. הכריז אודות שכל מי שהולך לתהלוכה שיהיו מוכנים בשעה 6:00, ר' י. ב. שפילמאן הכריז אודות מי שצריך מצה, ר' נ. קפלינסקי הכריז גאומ"ש ועל תפילת מנחה. יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 12:31. 

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:30. לעמוד ניגש ר' י. לאש. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז על תפילת ערבית. יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:44. 
אחרי התפילה נפתח הדלת הראשי של בית משיח 770 מכיון שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא לראות את האנ"ש והתמימים יוצאים לתהלוכה. 

ליל אחרון של פסח: 

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:20. לעמד ניגש ר' ז. קדנר. הכריזו החיילי צבאות ה'. הכריזו על תפילת שחרית. יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת ערבית. 
מוחר יותר נפתח הדלת הראשי של בית משיח 770 מכיוון שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא לקבל פני השבים מתהלוכה. 


יום אחרון של פסח:

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לעמוד ניגש ר' ז. קדנר. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת הצרפתים. בממקומך ניגנו ניגון שבת ויו"ט. בהלל ניגנו כוס ישועות אשא, הללו, אודך במנגינת אורך ימים, ברוך הבא וכן אלי אתה. 
הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. למפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וגם קרא את ההפטרה. ר' שנ"ז ליפסקער קרא היום יום. לתפילת מוסף ניגש הש"ץ הנ"ל. ניגנו הוא אלוקינו כרגיל. באמצע חזרת הש"ץ ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר השני ע"מ שהכהנים יוכלו לעלות לבימה. בשים שלום ניגנו במנגינת המארש נפוליון. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז גאומ"ש ור' שנ"ז ליפסקער הכריז על תפילת מנחה. יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 12:14. 
בשעה 5:00 לערך התחילו לסדר לסעודת משיח. 

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:00 (להעיר שבמודעות שנתפרסמו לפני החג נכתב בטעות שמנחה יהי' בשעה 6:30) לעמוד ניגש ר' ל.  פאריז. בשים שלום ניגנו במנגינת וביום שמחתכם. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז אודות לנטול ידים להתוועדות של יום אחרון של פסח,  ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:14. 

לסעודת משיח נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:30 כשמנגנים ניגון יחי במנגינת ושמחת בחגך. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נטל את ידיו הקדושות לסעדות משיח. ר' נ. שפירא הכריז ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכל אחת ואחת ינטול את ידיו לסעדות משיח. ניגנו אתה בחרתנו. פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה שארכה מהשעה 7:40 עד 7:45. ניגנו הניגונים של רבותינו נשיאינו - ג' תנועות, אלי אתה, הקאפעליע, ימין ה', לכתחילה אריבער, ניגון הכנה, הבינוני, הוא אלוקינו, ניגון הקפות, ויחי אדונינו. אח"ז ניגנו כל הניגונים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וגם כוס ישעות אשא, הרבי שליט"א מלך המשיח אין כמוך בעולם, והוא יגאלינו, ואז ניגנו את הניגון הכנה וד' בבות, ניע זשוריצי כלופצי. ר' נ. קפלינסקי בירך את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולאחרי זה הכריז יחי אדונינו וכולם ענה אחריו. הת' צמח ראפ (בן של ר' קותי) עמד במקום של האבא שלו והכריז על הכינוס תורה ועל שלימות הארץ, ואח"כ ניגנו עוצו עצה דידן נצח, וגם האפ קאזאק. ר' נ. שפירא הכריז על הסדר (אבל בקושי שמעו אותו). בירך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ברכת המזון. אחרי הברכת המזון הלך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתפלל תפילת ערבית במקום הרגיל שמתפלל במוצאי יו"ט בהתוועדויות. לעמוד ניגש הת' ש. ווינטער. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. חזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשולחן ההתוועדות, ועשה הבדלה. במשך החלוקה ניגנו יחי , כוס ישועות אשא, לא לנו, בצאת ישראל, יהי שם, אשרי איש. החלוקה נמשך כ15 דקות.  אחרי זה בירך ברכה אחרונה, ויצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:11 כשמנגנים כי בשמחה תצאו. 

יומן מא' התמימים. 
יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!