חדשות חב"ד

ו"מלאה כל הארץ פארברינגען'ס"

כ' תשרי ס''ג

התוועדות מיוחדת לתושבי ברקת התקיימה בסוכה הקידמית של ישיבת 'אוהלי תורה' בהתוועדות נכחו כל תושבי ברקת שזכו לבוא לחצרות קודשנו ולשהות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בחודש החגים, כמו"כ התקיימה התוועדות לבוגרי קבוצה נ"ד נ"ה נ"ו בו השתתפו תמימים ואנ"ש שחיזקו אחד את השני בהתקשרות לנשיא דורנו הרבי שליט"א מלך המשיח.