חדשות חב"ד

ט”ו אלול - התוועדויות לרגל יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים

י''ב אלול ס''ב

לרגל יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש בט”ו אלול תרנ”ז לפני 105 שנה, יתקיימו התוועדויות מרכזיות בישיבות תומכי תמימים וסניפיהם ברחבי תבל. בהתוועדויות אלו יצויין שנבואתם והבטחתם של רבותינו נשיאינו בהתייסדות הישיבה, שמטרתה היא שהתמימים יהיו “נרות להאיר” - התקיימה במילואה בדורנו. אשר לא רק שהתמימים מפוזרים בכל קצווי תבל, ומשמשים כ’פנסים’ להאיר את העולם באור תורתו של משיח, אלא ... (בכתבה)

...שכיום גם קיימות ישיבות ‘תומכי תמימים’ בכל מדינות המלך, וחיילי בית דוד עומדים על משמרתם ועומדים בגאון בפני המערכה האחרונה נגד אלו שחרפו את עקבות משיחך, ולהביא להתגלותו של הרבי מלך המשיח.
בימים אלה מציינים גם את ימי נישואיהם של מייסדי הישיבה - כ”ק אדמו”ר מהורש”ב וכ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע.

בהתאם להוראתו של הרבי הידועה על השמחה הגדולה, “חודורום”, שצריכה להיות ביום הבהיר זה, מתכננת הנהלת הישיבה המרכזית שב-770 התוועדות מיוחדת ברוב שירה וזמרה.

סיבה נוספת לשמחה הגדולה היא גם, עקב הנתונים שרוכזו בידי הנהלת תומכי תמימים המרכזית, מהם עולה שמספר התלמידים בישיבות תומכי תמימים ברחבי תבל גדלו בע”ה בשנת הלימודים החדשה במספרים גדולים כ”י. כמו כן אף הוקמו מספר ישיבות חדשות.

באדיבות בית משיח