חדשות חב"ד

השבוע ב"יחי המלך" "הרבי קורא לפני 22 שנים בדיוק להכין עצים לבניית בית המקדש"

א' אלול ס''ב

בקונטרס השבועי "יחי המלך" שיוצא לאור לשבת פרשת שופטים מופיע במדור ה"דבר מלכות" שיחה מופלאה מיום ב' דר"ח אלול ה'תש"מ מתורגמת ללשון הקודש ובשיחה זו מדבר הרבי מלך המשיח שליט"א על נבואת חגי שנמסרה ביום א' אלול ובה אומר לבני ישראל "עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית" ומדגיש שם כ"ק אד"ש מה"מ כי זו "נבואה שהוצרכה לדורות" ובפרט לדורנו זה. - בכתבה מספר ציטוטים מדברי הרבי שליט"א בנושא!

להלן כמה ציטוטים מדברי הרבי: "היות ומשיח עדיין לא הגיע בגלוי , אסור עדיין לבנות את ביהמ"ק כיון שלא יודעים את מקומו, וזקוקים למשיח צדקנו שהיא "בנה מקדש במקומו"; אבל הענינים שקודמים לזה - "עלו ההר" ולקחת שם עצים, להכין אותם, להביאם ולשמרם שיהיו מן המוכן, והעיקר, לצאת מהגלות הפנימי - בידו הם!"

ציטוט נוסף: "כאשר מגיע החודש השישי ח"באחד לחודש", 'פותחים' את הנבואה שהוצרכה לדורות, ורואים שיום זה מגלה, מעורר ומעודד ונותן כח במיוחד שיהי' "עלוההר", ומבטל לגמרי את כל הדברים הבטלים ומבוטלים לגמרי - השאלה או התמי' האם "עת בית ה' להבנות" עתה. וכיצד מבטלים תמי' זו - עי"ז שמתעלה למעלה ממעמדו ומצבו, וזה מתבטא אצלו במעשה בפועל "והבאתם עץ", ובזה הוא מתכונן לבנין בית ה'". ע"כ.

יצויין שלאחר ששיחה זו פורסמה בקונטרס "יחי המלך" לפני שנתיים בדיוק, לקח על עצמו הרב ארז הורביץ שי' מצפת ליישם זאת הלכה למעשה ועמל רבות להשיג עצי זית (ראה הסבר לקמן) מובחרים, להכינם ולשמרם שיהיו מן המוכן ברגע שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש. [להעיר שבהנחה בשיחות קודש תש"מ ח"ג אשר נכתבה לפי סרט ההקלטה מופיע כמה פעמים הלשון "קחו עצי זית", למרות שבנבואת חגי אין מופיע הלשון עצי זית דוקא. ולהעיר ממלכים א' ו, כג ששם מופיע לשון זה בנוגע לבית המקדש הראשון].