חדשות חב"ד

הוכחות שהרבי הוא המשיח!!!

ט''ז סיון פ''ג

משיח מנחם שמו!

בגמרא כתוב שלמשיח קוראים מנחם- "כי רחק ממני מנחם משיב נפשי" זה מרמז, שהמשיח הוא הגואל המנחם - הוא ינחמנו וישמחנו. ועוד, משיח ראשי תיבות - מנחם, שילה, ינון, חנניה - אלו 4 שמותיו של המשיח. מנחם זהו שמו הראשון של המשיח שזהו שמו של הרבי מליובאוויטש!!

הגאון הקדוש בעל ישמח משה מסביר "שאלדד ומדד מתנבאים במחנה"  - מחנה אותיות 'מנחם בן חנה'  - זה שם הרבי ושם אמו!

בספר שמואל נכתב: "אין מנחם לה" ובאותה פסקה כתוב "ולחנה אין ילדים" ומיד לאחר מכן כתוב "כי פקד ה' את חנה, ותהר ותלד שלושה בנים" ובהשגחה פרטית כתוב בהמשך: "ובא לציון גואל...אנכי,אנכי הוא מנחמכם" זהו רמז מפורש לכך שחנה אם הרבי ילדה שלושה ילדים, הבכור מבניהם היה הרבי מלך המשיח ששמו מנחם! והוא יגאלנו!!

הרבנית חנה  - בת לוי

כתוב בתורה: "וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי" בעל הטורים כותב על פסוק זה: 'לומר שעל ידי הליכה זו בא גואל ראשון (זה משה רבינו), ועל ידי הליכה זו יבוא גואל אחרון (שהוא הרבי מלך המשיח). שהרי בת לוי - זו חנה אם הרבי שאביה הוא רבי שלמה מאיר הלוי ואב הרבי - רבי לוי יצחק!!!

בניסן עתידין להיגאל!

במדרש נאמר במדרש נאמר שבמנחם אב נולד המשיח. מחודש אב עד חודש ניסן, יש בדיוק 9 חודשי  הריון עד לחודש ניסן שבו נולד הרבי! ומעניין לציין שע''פ התורה נכתב ש"בניסן עתידים להיגאל" - בחודש בו הרבי מלך המשיח נולד!!. אגב, בחודש אדר שהוא החודש האחרון ע'פ התורה - נולד הגואל הראשון (משה רבינו) ובחודש ניסן שהוא החודש הראשון על פי התורה- נולד גואל אחרון שהוא הרבי!.

פתחה של רומי

מעיון במקורות, עולה שבתקופת גלות מלך המשיח נמצא בגולה וגדל בחוץ לארץ בין הגויים. חז''ל מגלים לנו  שמשיח "יושב בפתחה של רומי", המהר''ל מסביר שרומי זוהי אדום - המעצמה הגדולה בעולם באותו הזמן, וכיום המעצה הגדולה בעולם היא אמריקה - שבה יושב הרבי מלך המשיח בניו יורק ומפיץ את בשורת הגאולה לכולם ושולח אלפי שליחים לעזור לכל יהודי בכל מקום בעולם!!!

דבר נוסף,  ידוע שמשה רבינו נולד במצרים, שהיא הייתה המעצמה באדיר בתקופה ההיא והוא גאל את עם ישראל. וכך גם הרבי, שנולד וגר באמריקה -המעצמה האדירה כיום והוא יגאל אותנו במהרה בימינו! אמן!

"הנה מלכך יבוא לך" אברבנאל מפרש שהמילים "...יבוא לך" מוכיחות שהמשיח יבוא מחוץ לארץ ויגאל את עמ''י. ובנוסף, מפרש הזוהר הקדוש על הפסוק: "הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע" - שכיוון שמלך המשיח אינו במקומו - בארץ ישראל, אלא בניכר!!

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!